Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. O Zakładzie.
 • O Zakładzie.
 • Ostatnia zmiana 06.07.2018 przez Zakład Prawa Medycznego i Deontologii Lekarskiej

  O Zakładzie

   

              Aktualną tendencją rozwojową wyższego szkolnictwa medycznego w Polsce jest przekształcanie Akademii Medycznych w Uniwersytety Medyczne. Jest to spowodowane w sposób oczywisty interdyscyplinarnością wielu dziedzin nauki i życia. Jedną z najważniejszych takich dziedzin jest prawo, w tym prawo medyczne. Wyznacza ono ramy działania zawodów medycznych, dotyczy granic postępu medycyny, reguluje zagadnienia dotyczące podmiotowości człowieka wobec rozwoju biologii i medycyny. Wymienione kwestie są tylko fragmentem stosunków społecznych, których dotyczy prawo. Jest ono swoistą, bywa, że niedostrzegalną, determinantą postępowania w procesie leczenia, wykonywania świadczeń zdrowotnych, jak również prowadzenia badań medycznych.

              Uniwersytet Medyczny w Białymstoku od dawna dostrzega potrzeby dydaktyczne w tym względzie. Dydaktyka w dziedzinie prawa przestała jednak być jedyną sferą aktywności akademickiej wielu uniwersytetów medycznych. Zasadność tworzenia jednostek naukowych zajmujących się badaniem poprawności uregulowań prawnych dotyczących medycyny, w tym zwłaszcza procesu leczenia, jest oczywista. Nieczęsto zauważane jest, że uniwersytety medyczne są naturalnym środowiskiem do badania funkcjonalności i innych cech (determinant) poprawności (optymalności) regulacji prawnych dotyczących ochrony zdrowia. Istnienie odrębnej jednostki naukowej nie tylko sprzyja takim badaniom, ale wręcz warunkuje ich – przynoszące wymierne korzyści – należyte funkcjonowanie. Jednocześnie znacząco pomaga w rozwoju Uczelni i pozwala kształcić absolwentów, niemalże wszystkich medycznych kierunków, którzy w efekcie prawidłowo wykonują wyuczone zawody. Bezspornym jest, iż lekarz świadomy prawnie, a więc posiadający gruntowną wiedzę w przedmiocie chociażby ram prawnych wykonywanego zawodu, jest lepszym lekarzem.

   

  Przykładowe zadania Zakładu Prawa Medycznego i Deontologii Lekarskiej:

  • badanie implikacji prawnych, w tym konstytucyjnych procedur medycznych i odkryć naukowych i proponowanie właściwych rozwiązań;
  • tworzenie  założeń do projektów stosownych aktów normatywnych;
  • przygotowywanie i wydawanie opracowań odnoszących się do aktualnych problemów związanych z rozwojem biologii i medycyny w kontekście istniejących i postulowanych regulacji prawnych;
  • sporządzanie ekspertyz prawnych dla Władz UMB;
  • określanie bieżących problemów dotyczących rozwoju biologii i medycyny, zwłaszcza zaś dotyczących ochrony praw człowieka i implikacjami prawnymi tego rozwoju;
  • prowadzenie publicznych debat naukowych, mających na względzie zasadnicze uwarunkowania społeczne, medyczne, etyczne i prawne medycyny, których wyniki ogłaszane są drukiem, reprezentowanie Uczelni w tym zakresie;
  • prowadzenie badań prawno – porównawczych dotyczących funkcjonowania instytucji i regulacji prawa medycznego w różnych państwach.

   

              Zapraszamy do kontaktu, korzystania ze strony internetowej, przede wszystkim zaś do uczestnictwa w organizowanych wydarzeniach. Ufamy, że współpraca pozwoli wspólnie rozszerzyć horyzonty naukowe.

   

                                                                                                

                                                                                     Zespół Zakładu Prawa Medycznego

                                                                                                 i Deontologii Lekarskiej

                                                                                     Uniwersytet Medyczny w Białymstoku