Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Regulamin Dydaktyczny Jednostki.
 • Ostatnia zmiana 22.02.2024 przez Klinika Kardiologii Inwazyjnej, Chorób Wewnętrznych z OIOK i Pracownią Hemodynamiki

  Regulamin Dydaktyczny Jednostki

   

  REGULAMIN ZAJĘĆ Z PRZEDMIOTU CHOROBY WEWNĘTRZNE - PROPEDEUTYKA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
  REALIZOWANEGO W KLINICE KARDIOLOGII INWAZYJNEJ UMB
  DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU LEKARSKIEGO III ROK

   

  1. Zajęcia odbywają się według harmonogramu ustalonego przez Dziekana Wydziału Lekarskiego UMB i programu nauczania zatwierdzonego przez Radę Wydziału.

  2. Student jest zobowiązany do przestrzegania przepisów BHP, przeciwpożarowych i sanitarno-epidemiologicznych. Powyższe przepisy są umieszczone na stronie internetowej Kliniki.
  3. Zajęcia w Klinice Kardiologii obejmują obowiązkowy udział w wykładach i ćwiczeniach.
  4. Przed rozpoczęciem zajęć torby i inne rzeczy osobiste (okrycia wierzchnie) należy pozostawić w szatni studenckiej.
  5. W czasie wszystkich zajęć obowiązuje zmiana obuwia oraz noszenie strojów medycznych (nie jak dotychczas białych fartuchów). Studenci są zobowiązani do zakrywania ust i nosa maseczką. W czasie zajęć każdy Student powinien posiadać stetoskop oraz identyfikator zawierający imię i nazwisko oraz określenie ‘student’.
  6. W czasie trwania wszystkich zajęć praktycznych przy pacjentach telefony komórkowe, notebooki, laptopy oraz inne urządzenia elektroniczne muszą bezwzględnie pozostawać wyłączone.
  7. Nie jest dopuszczalne wykonywanie zdjęć fotograficznych oraz utrwalania na innych nośnikach prezentacji i wykładów pod rygorem konsekwencji dyscyplinarnych. Zakaz fotografowania dotyczy w szczególności wykonywania zdjęć pacjentom.
  8. Studenta obowiązuje przestrzeganie tajemnicy zawodowej. Wszelka dokumentacja dotycząca chorego (w formie pisemnej lub elektronicznej) prowadzona i wykonywana w trakcie zajęć musi być pozbawiona danych personalnych oraz innych informacji umożliwiających identyfikację pacjenta.
  9. W trakcie zajęć Studentom nie wolno opuszczać Kliniki bez wiedzy i zgody osoby prowadzącej zajęcia.
  10. Student zobowiązany jest do uczestnictwa w zajęciach z grupą studencką, do której został przypisany na początku roku akademickiego.
  11. Student jest zobligowany do punktualnego przychodzenia na zajęcia dydaktyczne. Osoby spóźnione mogą być niedopuszczone do uczestniczenia w zajęciach, co będzie równoznaczne z nieobecnością nieusprawiedliwioną.
  12. W przypadku nieobecności usprawiedliwionej (zwolnienie lekarskie, urlop dziekański) stosowne zaświadczenie musi być dostarczone osobie prowadzącej ćwiczenia w ciągu 7 dni od zakończenia okresu zwolnienia. Dokumenty dostarczane po tym terminie nie będą honorowane.
  13. Dopuszczalne są  4 nieobecności usprawiedliwione. Ćwiczenia należy zaliczyć po uzgodnieniu z asystentem prowadzącym zajęcia w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od zakończenia bloku lub zakończenia okresu zwolnienia. Forma zaliczenia zależy od asystenta. Student zobowiązany jest nadrobić zaległości we własnym zakresie. W przypadku więcej niż 4 nieobecności usprawiedliwionych obowiązuje odrobienie całego bloku ćwiczeniowego. Nieobecności usprawiedliwione trwające powyżej 4 dni mogą być indywidualnie rozpatrywane przez Kierownika Kliniki.
  14. Student ma prawo do wglądu do prac pisemnych w przeciągu 2 tygodni od zakończenia ćwiczeń.
  15. Student jest informowany o wynikach swoich prac pisemnych oraz ocenie końcowej bezpośrednio od asystenta w postaci ustnej
  16. Student ma prawo do konsultacji z osobą prowadzącą ćwiczenia poza godzinami zajęć po wcześniejszym umówieniu się z asystentem
  17. Forma i warunki zaliczenia-spełnienie łącznie poniższych warunków:
   1. Studenci zobowiązani są do przygotowania teoretycznego na każde seminaria i ćwiczenia. Udział w seminariach, ćwiczeniach i wykładach jest obowiązkowy.
   2. Przygotowanie do ćwiczeń oceniane jest poprzez czynny udział w zajęciach (analiza przypadków klinicznych w ramach omawianych zagadnień).
   3. Sposób i forma zaliczenia całości zajęć dydaktycznych w Klinice:
  18. - test pisemny - nie więcej niż 20 pytań, jednolity dla aktualnie ćwiczących grup, obejmującym tematykę ćwiczeń, seminariów oraz wykładów (pytania wielokrotnego wyboru oraz case-based, podobne do tych, które obowiązują na egzaminie LEK). Test musi być zaliczony pozytywnie (przynajmniej 60% poprawnych odpowiedzi) w ciągu maksymalnie 4 tygodni od zakończenia bloku ćwiczeniowego (przewiduje się dwie poprawki). W przypadku niezaliczenia testu, student zobowiązany jest do powtarzania całego bloku ćwiczeniowego.

   - zaliczenie historii choroby

                - Asystent decyduje o ewentualnym dodatkowym zaliczeniu ustnym.
   1. Kryteria oceny testu pisemnego w Klinice Kardiologii UMB:
  19.        < 12 pkt - niedostateczny (2)

          12-13 (≥60%) - dostateczny (3)

          14  (≥70%)- dość dobry (3+)

          15-16 (≥75%)- dobry (4)

          17 (≥85%)- ponad dobry (4+)

          18-20 (≥90%)- bardzo dobry (5)

   1. Zaliczenie bloku ćwiczeniowego musi być udokumentowane wpisem do książeczki ćwiczeń studenta. Brak wpisu w terminie do 4 tygodni jest równoznaczne z brakiem zaliczenia bloku ćwiczeniowego. W dniu zaleczenia należy przedłożyć asystentowi książeczkę umiejętności w celu uzyskania podpisu procedur medycznych w ramach bloku.

   

  Literatura podstawowa: 

            Interna Szczeklika” Podręcznik chorób wewnętrznych 2021; wydawnictwo Medycyna Praktyczna, Kraków 2021

          Propedeutyka interny: 

          - Macleod, red. G. Douglas, F. Nicol, C. Robertson. Badanie kliniczne.

          - Orłowski W. Zarys ogólnej diagnostyki lekarskiej.