Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Sylabus.
 • Ostatnia zmiana 01.03.2024 przez Zakład Medycyny Sądowej

  Sylabus

   

   

   

  SYLABUS

   

  rok akademicki 2023/2024

   

  Nazwa przedmiotu/modułu

  Zagadki kryminalne - fakty, mity kontrowersje.

  Nazwa jednostki/-ek w której/ -ych jest przedmiot realizowany

  Zakład Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

  e-mail jednostki

  zms@umb.edu.pl

  Wydział

  Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

  Nazwa kierunku studiów

  Kierunek Lekarski

   

  Poziom kształcenia

  Studia pierwszego stopnia, jednolite magisterskie.

  Forma studiów

  stacjonarne £ niestacjonarne £

  Język przedmiotu

  polski £ angielski £

  Rodzaj przedmiotu

  obowiązkowy £ fakultatywny £

  Rok studiów/semestr

   

  I £ II £ III£ IV £ V £ VI £

   

   

  1 £ 2 £ 3 £ 4 £ 5 £ 6 £ 7 £ 8 £ 10 £

  11 £ 12 £

   

  Przedmioty wprowadzające wraz z wymaganiami wstępnymi

   

  Student powinien posiadać wiedzę z zakresu anatomii człowieka, histologii i cytofizjologii, biochemii, patofizjologii oraz socjologii jaką zdobył podczas poprzednich lat nauki.

   

  Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

  30 godzin ćwiczeń

  Założenia i cele przedmiotu

  Niewiele współczesnych zbrodni zostałoby rozwiązanych bez udziału kryminalistyki. Jeśli sprawca nie zostanie złapany na gorącym uczynku lub jeśli podejrzany nie przyzna się do winy konieczne jest zapewnienie dowodu lub dowodów na podstawie których sprawca zostanie osądzony.

  Kryminalistyka to nauka o środkach i sposobach wykrywania przestępstw i ich sprawców. Celem przedmiotu jest przedstawienie roli kryminalistyki w procesie karnym i jej powiązań z naukami pokrewnymi (nauki biologiczne i nauki medyczne). Na zajęciach fakultatywnych studenci poznają teoretycznie i praktycznie specjalistyczne narzędzia i techniki służące do zabezpieczenia śladów kryminalistycznych, a także po analizie zabezpieczonego materiału zinterpretują wyniki badań w aspekcie ich wartości dowodowej.

  Metody dydaktyczne

   

  - przekazywanie wiedzy w formie seminarium

  -prezentacja materiałów w postaci zapisów wizyjnych, dźwiękowych, komputerowych

  - prezentacja metod kryminalistycznych

  -dyskusja

  - opisy przypadków

  - analiza literatury

   

  Imię i nazwisko osoby prowadzącej przedmiot

  pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni zatrudnieni w Zakładzie Medycyny Sądowej

  Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za dydaktykę

  Dr. Ptaszyńska – Sarosiek Iwona

   

   

   

   

   

  Symbol

  i numer efektu kształcenia

  zgodnie ze standardami kształcenia oraz inne przedmiotowe efekty kształcenia

  Opis kierunkowych efektów kształcenia

  Forma zajęć

  Metody weryfikacji osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia

  wiedza

  G.W8

  Zna obowiązki prawne lekarza w zakresie stwierdzenia zgonu;

   

  Zaliczenie po sprawdzeniu wiadomości teoretycznych

  Ciągła ocena przez nauczyciela

  Metody formujące:.

  - obserwacja pracy studenta

  - ocena aktywności w czasie zajęć

  - dyskusja w czasie zajęć

   

   

  G.W14

  Zna i rozumie pojęcie śmierci gwałtownej i nagłego zgonu a także różnicę między pojęciami urazu a obrażenia

   

  G.W15

  Zna podstawy prawne i zasady postępowania lekarza podczas oględzin zwłok na miejscu ich ujawnienia; oraz sądowo –lekarskiego badania zwłok

   

  G.W16

  Zna zasady diagnostyki sądowo –lekarskiej i opiniowania w przypadkach dotyczących dzieciobójstwa i rekonstrukcji okoliczności wypadku drogowego

   

   

   

   

   

  G.W19

  Zna zasady pobierania materiału do badań toksykologicznych i hemogenetycznych

   

   

  G.W17

  Zna zasady opiniowania sądowo –lekarskiego dotyczące: zdolności do udziału w czynnościach procesowych; skutku biologicznego oraz uszczerbku na zdrowiu

   

   

  Umiejętności

  G.U3

  Potrafi odnaleźć odpowiednie akty prawne zawierające normy dotyczące udzielania świadczeń zdrowotnych i wykonywania zawodu lekarza

   

   

   

  Zaliczenie po sprawdzeniu wiadomości teoretycznych

  Ciągła ocena przez nauczyciela

   

  Metody formujące

  - obserwacja pracy studenta

  - ocena aktywności w czasie zajęć

  - dyskusja w czasie zajęć

   

   

  G.U3

  Potrafi wyjaśnić osobom korzystającym ze świadczeń medycznych ich podstawowe uprawnienia oraz podstawy prawne udzielania tych świadczeń

   

  G.U4

  Stosuje w praktyce regulacje prawne dotyczące wydawania zaświadczeń lekarskich dla potrzeb pacjentów, ich rodzin oraz instytucji zewnętrznych

   

  G.U5

  Podczas badania dziecka potrafi rozpoznać zachowania i objawy wskazujące na możliwość wystąpienia przemocy wobec dziecka

   

   

   

  G.U6

  we własnych działaniach stara się unikać popełnienia błędu medycznego

   

   

  G.U7

  Potrafi pobrać zgodnie z zasadami krew do badań toksykologicznych oraz zabezpieczyć materiał do badania hemogenetycznych

   

   

  kompetencje społeczne

  K1

  przestrzega tajemnicy lekarskiej i praw pacjenta

   

  Ocena ciągła przez nauczyciela

  K2

  potrafi rozpoznać działania o charakterze przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu

   

  K3

  przestrzega aktów prawnych obowiązujących na terenie Polski

   

  K4

  posiada świadomość własnych ograniczeń i konieczności stałego dokształcania się w dziedzinach medycznych i pozamedycznych

   

   

       

   

  Punkty ECTS

  1 punkt ECTS

  Obciążenie pracą studenta

  Forma aktywności

  Liczba godzin na zrealizowanie aktywności

  Zajęcia wymagające udziału prowadzącego:

  1. Realizacja przedmiotu: wykłady (wg planu studiów)

   

  1. Realizacja przedmiotu: ćwiczenia (wg planu studiów)

   

  1. Realizacja przedmiotu: seminaria (wg planu studiów)

   

  1. Realizacja przedmiotu: fakultety

  30

  1. Udział w konsultacjach

   

   

  godziny razem: 30

  Samodzielna praca studenta:

  1 punkt ECTS oznacza 25-30 godzin pracy studenta w różnych formach, takich jak np.:

  1. Samodzielne przygotowanie się do zajęć teoretycznych i praktycznych (wykonanie projektu, dokumentacji, opisu przypadku itp.)

   

  1. Samodzielne przygotowanie się do zaliczeń/kolokwiów

   

  1. Samodzielne przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia końcowego

   

   

  godziny razem:

     

   

  Treści programowe przedmiotu: proszę wpisać hasłowo tematykę poszczególnych zajęć, pamiętając, aby przekładała się ona na zamierzone efekty kształcenia

  Efekty kształcenia

  (symbol i numer)

  tematyka

  G.W8

  G.W14

  G.W15

  G.W16

  G.W19

  G.W17

  G.U7

  G.U6

  G.U5

  Problem przestępczości w Polsce. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności (zabójstwa, pobicia, rozboje, zgwałcenia, pedofilia itp.). Odpowiedzialność karna za popełnione czyny. Dowód z opinii biegłego lekarza w procesie karnym i śledztwie.

  G.W8

  G.W14

  G.W15

  G.W16

  G.W19

  G.W17

  G.U7

  G.U6

  G.U5

  Kryminalistyka. Współczesne metody kryminalistyczne stosowane w różnych typach przestępstw. Sposoby zabezpieczania materiałów do dalszych badań specjalistycznych. Zabezpieczanie materiału biologicznego od osób pokrzywdzonych. Techniki kryminalistyczne w teorii i praktyce czyli CSI po Polsku.

  G.W8

  G.W14

  G.W15

  G.W16

  G.W19

  G.W17

  G.U7

  G.U6

  G.U5

  Ślady kryminalistyczne, ujawnianie, zabezpieczanie i wykorzystywanie, zajęcia z możliwością praktycznego ujawnienia i zabezpieczenia śladu kryminalistycznego. Ślady krwi w praktyce śledczej.

  G.W8

  G.W14

  G.W15

  G.W16

  G.W19

  G.W17

  G.U7

  G.U6

  G.U5

  Kim jest ofiara? Metody śledcze pozwalające na ustalenie ofiary przestępstwa. Rola profilera, medyka sądowego, technika kryminalistyki oraz czynności kryminalistyczne na miejscu zdarzenia. Sposoby ujawniania różnych typów plam w miejscach zbrodni, zajęcia z możliwością praktycznego ujawniania plam biologicznych z użyciem oświetlacza kryminalistycznego Crimescope.

  G.W8

  G.W14

  G.W15

  G.W16

  G.W19

  G.W17

  G.U7

  G.U6

  G.U5

  Jaką informację niesie DNA zabezpieczone na miejscach zbrodni, czyli o pewnych dowodach i pewnych trudnościach w ich interpretacji i zabezpieczaniu. Zabezpieczanie śladów genetycznych od ofiary i sprawcy.

  Zajęcia z praktyczną wizualizacją materiału genetycznego luminolem.

  G.W8

  G.W14

  G.W15

  G.W16

  G.W19

  G.W17

  G.U7

  G.U6

  G.U5

  Co więcej wiemy o ofierze? Analiza bilingów, danych komputerowych, świadkowie. Rola mikrośladów w procesie śledczym i typowaniu uczestników zdarzenia.

  G.W8

  G.W14

  G.W15

  G.W16

  G.W19

  G.W17

  G.U7

  G.U6

  G.U5

  Jak współczesna toksykologia sądowa pozwala na ocenę zachowania ofiary i sprawcy?

  G.W8

  G.W14

  G.W15

  G.W16

  G.W19

  G.W17

  G.U7

  G.U6

  G.U5

  Czy znamy sprawcę? Metody śledcze pozwalające na typowania sprawcy czynu zbrodniczego. Badania daktyloskopijne, traseologiczne, mechanoskopowe, fonoskopowe, osmologiczne, fizykochemiczne w tym ślady broni palnej oraz typowanie psychologiczne sprawcy.

  G.W8

  G.W14

  G.W15

  G.W16

  G.W19

  G.W17

  G.U7

  G.U6

  G.U5

  Odpowiedź na siedem złotych pytań śledztwa: kto? co? gdzie? za pomocą czego? dlaczego? w jaki sposób? kiedy?. Przegląd różnych typów zbrodni z uwzględnieniem metod kryminalistycznych w ich rozwiązaniu.

  G.W8

  G.W14

  G.W15

  G.W16

  G.W19

  G.W17

  G.U7

  G.U6

  G.U6

  G.U5

  Waga zebranych w śledztwie dowodów dla uzyskania skazania sprawcy w procesie karnym.

  Oskarżenie i obrona. Zainscenizowanie procesu sądowego.

   

  Literatura podstawowa: (1-2 pozycje)

  1. Kryminalistyka. Czyli o współczesnych metodach. Ewa Gruza. Jarosław Moszczyński. Mieczysław Goc. Wolters Kluwer. 2020.
  2. Kryminalistyka a nowoczesne technologie. Jóżef Wójcikiewicz. Violetta Kwiatkowska Wójcikiewicz. Wydawnictwo UJ. 2019

  Literatura uzupełniająca: (1-2 pozycje)

  1. Siedem złotych pytań. Robert Maj. Gdynia 2011.
  2. Profilowanie kryminalne. Jan Gołębiowski. CPK. 2017

   

  Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia oraz forma i warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu:

   

  Forma zaliczenia zajęć fakultatywnych: zaliczenie ustne u asystenta. Warunkiem dopuszzcenia do zaliczenia jest obecność na zajęciach.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

          28.02.2024 r. dr Ptaszyńska – Sarosiek Iwona

   

         ................................................................................

                 (data i podpis osoby sporządzającej sylabus)

   

   

          28.02.2024 r.  Prof. dr hab. Anna Niemcunowicz-Janica

   

        ..........................................................…………………………..

  (data i podpis kierownika jednostki prowadzącej zajęcia oraz koordynatora przedmiotu)

   

   

   

  SYLABUS

   

  rok akademicki 2023/2024

   

  Nazwa przedmiotu/modułu

  Zagadki kryminalne - fakty, mity kontrowersje.

  Nazwa jednostki/-ek w której/ -ych jest przedmiot realizowany

  Zakład Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

  e-mail jednostki

  zms@umb.edu.pl

  Wydział

  Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

  Nazwa kierunku studiów

  Kierunek Lekarski

   

  Poziom kształcenia

  Studia pierwszego stopnia, jednolite magisterskie.

  Forma studiów

  stacjonarne £ niestacjonarne £

  Język przedmiotu

  polski £ angielski £

  Rodzaj przedmiotu

  obowiązkowy £ fakultatywny £

  Rok studiów/semestr

   

  I £ II £ III£ IV £ V £ VI £

   

   

  1 £ 2 £ 3 £ 4 £ 5 £ 6 £ 7 £ 8 £ 10 £

  11 £ 12 £

   

  Przedmioty wprowadzające wraz z wymaganiami wstępnymi

   

  Student powinien posiadać wiedzę z zakresu anatomii człowieka, histologii i cytofizjologii, biochemii, patofizjologii oraz socjologii jaką zdobył podczas poprzednich lat nauki.

   

  Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

  30 godzin ćwiczeń

  Założenia i cele przedmiotu

  Niewiele współczesnych zbrodni zostałoby rozwiązanych bez udziału kryminalistyki. Jeśli sprawca nie zostanie złapany na gorącym uczynku lub jeśli podejrzany nie przyzna się do winy konieczne jest zapewnienie dowodu lub dowodów na podstawie których sprawca zostanie osądzony.

  Kryminalistyka to nauka o środkach i sposobach wykrywania przestępstw i ich sprawców. Celem przedmiotu jest przedstawienie roli kryminalistyki w procesie karnym i jej powiązań z naukami pokrewnymi (nauki biologiczne i nauki medyczne). Na zajęciach fakultatywnych studenci poznają teoretycznie i praktycznie specjalistyczne narzędzia i techniki służące do zabezpieczenia śladów kryminalistycznych, a także po analizie zabezpieczonego materiału zinterpretują wyniki badań w aspekcie ich wartości dowodowej.

  Metody dydaktyczne

   

  - przekazywanie wiedzy w formie seminarium

  -prezentacja materiałów w postaci zapisów wizyjnych, dźwiękowych, komputerowych

  - prezentacja metod kryminalistycznych

  -dyskusja

  - opisy przypadków

  - analiza literatury

   

  Imię i nazwisko osoby prowadzącej przedmiot

  pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni zatrudnieni w Zakładzie Medycyny Sądowej

  Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za dydaktykę

  Dr. Ptaszyńska – Sarosiek Iwona

   

   

   

   

   

  Symbol

  i numer efektu kształcenia

  zgodnie ze standardami kształcenia oraz inne przedmiotowe efekty kształcenia

  Opis kierunkowych efektów kształcenia

  Forma zajęć

  Metody weryfikacji osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia

  wiedza

  G.W8

  Zna obowiązki prawne lekarza w zakresie stwierdzenia zgonu;

   

  Zaliczenie po sprawdzeniu wiadomości teoretycznych

  Ciągła ocena przez nauczyciela

  Metody formujące:.

  - obserwacja pracy studenta

  - ocena aktywności w czasie zajęć

  - dyskusja w czasie zajęć

   

   

  G.W14

  Zna i rozumie pojęcie śmierci gwałtownej i nagłego zgonu a także różnicę między pojęciami urazu a obrażenia

   

  G.W15

  Zna podstawy prawne i zasady postępowania lekarza podczas oględzin zwłok na miejscu ich ujawnienia; oraz sądowo –lekarskiego badania zwłok

   

  G.W16

  Zna zasady diagnostyki sądowo –lekarskiej i opiniowania w przypadkach dotyczących dzieciobójstwa i rekonstrukcji okoliczności wypadku drogowego

   

   

   

   

   

  G.W19

  Zna zasady pobierania materiału do badań toksykologicznych i hemogenetycznych

   

   

  G.W17

  Zna zasady opiniowania sądowo –lekarskiego dotyczące: zdolności do udziału w czynnościach procesowych; skutku biologicznego oraz uszczerbku na zdrowiu

   

   

  Umiejętności

  G.U3

  Potrafi odnaleźć odpowiednie akty prawne zawierające normy dotyczące udzielania świadczeń zdrowotnych i wykonywania zawodu lekarza

   

   

   

  Zaliczenie po sprawdzeniu wiadomości teoretycznych

  Ciągła ocena przez nauczyciela

   

  Metody formujące

  - obserwacja pracy studenta

  - ocena aktywności w czasie zajęć

  - dyskusja w czasie zajęć

   

   

  G.U3

  Potrafi wyjaśnić osobom korzystającym ze świadczeń medycznych ich podstawowe uprawnienia oraz podstawy prawne udzielania tych świadczeń

   

  G.U4

  Stosuje w praktyce regulacje prawne dotyczące wydawania zaświadczeń lekarskich dla potrzeb pacjentów, ich rodzin oraz instytucji zewnętrznych

   

  G.U5

  Podczas badania dziecka potrafi rozpoznać zachowania i objawy wskazujące na możliwość wystąpienia przemocy wobec dziecka

   

   

   

  G.U6

  we własnych działaniach stara się unikać popełnienia błędu medycznego

   

   

  G.U7

  Potrafi pobrać zgodnie z zasadami krew do badań toksykologicznych oraz zabezpieczyć materiał do badania hemogenetycznych

   

   

  kompetencje społeczne

  K1

  przestrzega tajemnicy lekarskiej i praw pacjenta

   

  Ocena ciągła przez nauczyciela

  K2

  potrafi rozpoznać działania o charakterze przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu

   

  K3

  przestrzega aktów prawnych obowiązujących na terenie Polski

   

  K4

  posiada świadomość własnych ograniczeń i konieczności stałego dokształcania się w dziedzinach medycznych i pozamedycznych

   

   

       

   

  Punkty ECTS

  1 punkt ECTS

  Obciążenie pracą studenta

  Forma aktywności

  Liczba godzin na zrealizowanie aktywności

  Zajęcia wymagające udziału prowadzącego:

  1. Realizacja przedmiotu: wykłady (wg planu studiów)

   

  1. Realizacja przedmiotu: ćwiczenia (wg planu studiów)

   

  1. Realizacja przedmiotu: seminaria (wg planu studiów)

   

  1. Realizacja przedmiotu: fakultety

  30

  1. Udział w konsultacjach

   

   

  godziny razem: 30

  Samodzielna praca studenta:

  1 punkt ECTS oznacza 25-30 godzin pracy studenta w różnych formach, takich jak np.:

  1. Samodzielne przygotowanie się do zajęć teoretycznych i praktycznych (wykonanie projektu, dokumentacji, opisu przypadku itp.)

   

  1. Samodzielne przygotowanie się do zaliczeń/kolokwiów

   

  1. Samodzielne przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia końcowego

   

   

  godziny razem:

     

   

  Treści programowe przedmiotu: proszę wpisać hasłowo tematykę poszczególnych zajęć, pamiętając, aby przekładała się ona na zamierzone efekty kształcenia

  Efekty kształcenia

  (symbol i numer)

  tematyka

  G.W8

  G.W14

  G.W15

  G.W16

  G.W19

  G.W17

  G.U7

  G.U6

  G.U5

  Problem przestępczości w Polsce. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności (zabójstwa, pobicia, rozboje, zgwałcenia, pedofilia itp.). Odpowiedzialność karna za popełnione czyny. Dowód z opinii biegłego lekarza w procesie karnym i śledztwie.

  G.W8

  G.W14

  G.W15

  G.W16

  G.W19

  G.W17

  G.U7

  G.U6

  G.U5

  Kryminalistyka. Współczesne metody kryminalistyczne stosowane w różnych typach przestępstw. Sposoby zabezpieczania materiałów do dalszych badań specjalistycznych. Zabezpieczanie materiału biologicznego od osób pokrzywdzonych. Techniki kryminalistyczne w teorii i praktyce czyli CSI po Polsku.

  G.W8

  G.W14

  G.W15

  G.W16

  G.W19

  G.W17

  G.U7

  G.U6

  G.U5

  Ślady kryminalistyczne, ujawnianie, zabezpieczanie i wykorzystywanie, zajęcia z możliwością praktycznego ujawnienia i zabezpieczenia śladu kryminalistycznego. Ślady krwi w praktyce śledczej.

  G.W8

  G.W14

  G.W15

  G.W16

  G.W19

  G.W17

  G.U7

  G.U6

  G.U5

  Kim jest ofiara? Metody śledcze pozwalające na ustalenie ofiary przestępstwa. Rola profilera, medyka sądowego, technika kryminalistyki oraz czynności kryminalistyczne na miejscu zdarzenia. Sposoby ujawniania różnych typów plam w miejscach zbrodni, zajęcia z możliwością praktycznego ujawniania plam biologicznych z użyciem oświetlacza kryminalistycznego Crimescope.

  G.W8

  G.W14

  G.W15

  G.W16

  G.W19

  G.W17

  G.U7

  G.U6

  G.U5

  Jaką informację niesie DNA zabezpieczone na miejscach zbrodni, czyli o pewnych dowodach i pewnych trudnościach w ich interpretacji i zabezpieczaniu. Zabezpieczanie śladów genetycznych od ofiary i sprawcy.

  Zajęcia z praktyczną wizualizacją materiału genetycznego luminolem.

  G.W8

  G.W14

  G.W15

  G.W16

  G.W19

  G.W17

  G.U7

  G.U6

  G.U5

  Co więcej wiemy o ofierze? Analiza bilingów, danych komputerowych, świadkowie. Rola mikrośladów w procesie śledczym i typowaniu uczestników zdarzenia.

  G.W8

  G.W14

  G.W15

  G.W16

  G.W19

  G.W17

  G.U7

  G.U6

  G.U5

  Jak współczesna toksykologia sądowa pozwala na ocenę zachowania ofiary i sprawcy?

  G.W8

  G.W14

  G.W15

  G.W16

  G.W19

  G.W17

  G.U7

  G.U6

  G.U5

  Czy znamy sprawcę? Metody śledcze pozwalające na typowania sprawcy czynu zbrodniczego. Badania daktyloskopijne, traseologiczne, mechanoskopowe, fonoskopowe, osmologiczne, fizykochemiczne w tym ślady broni palnej oraz typowanie psychologiczne sprawcy.

  G.W8

  G.W14

  G.W15

  G.W16

  G.W19

  G.W17

  G.U7

  G.U6

  G.U5

  Odpowiedź na siedem złotych pytań śledztwa: kto? co? gdzie? za pomocą czego? dlaczego? w jaki sposób? kiedy?. Przegląd różnych typów zbrodni z uwzględnieniem metod kryminalistycznych w ich rozwiązaniu.

  G.W8

  G.W14

  G.W15

  G.W16

  G.W19

  G.W17

  G.U7

  G.U6

  G.U6

  G.U5

  Waga zebranych w śledztwie dowodów dla uzyskania skazania sprawcy w procesie karnym.

  Oskarżenie i obrona. Zainscenizowanie procesu sądowego.

   

  Literatura podstawowa: (1-2 pozycje)

  1. Kryminalistyka. Czyli o współczesnych metodach. Ewa Gruza. Jarosław Moszczyński. Mieczysław Goc. Wolters Kluwer. 2020.
  2. Kryminalistyka a nowoczesne technologie. Jóżef Wójcikiewicz. Violetta Kwiatkowska Wójcikiewicz. Wydawnictwo UJ. 2019

  Literatura uzupełniająca: (1-2 pozycje)

  1. Siedem złotych pytań. Robert Maj. Gdynia 2011.
  2. Profilowanie kryminalne. Jan Gołębiowski. CPK. 2017

   

  Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia oraz forma i warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu:

   

  Forma zaliczenia zajęć fakultatywnych: zaliczenie ustne u asystenta. Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest obecność na zajęciach.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                     29.02.2024 r. dr Ptaszyńska – Sarosiek Iwona

   

                      ..................................................................

                            (data i podpis osoby sporządzającej sylabus)

   

   

                29.02.2024 r. Prof. dr hab. Anna Niemcunowicz-Janica

   

                                ………………………….........................

    (data i podpis kierownika jednostki prowadzącej zajęcia oraz koordynatora przedmiotu)