• Ostatnia zmiana 27.09.2018 przez Zakład Medycyny Sądowej

  Sylabus

   

   

  SYLABUS

   

  rok akademicki 2018/2019

   

  Nazwa przedmiotu/modułu

  Zagadki kryminalne - fakty, mity kontrowersje.

  Nazwa jednostki/-ek w której/ -ych jest przedmiot realizowany

  Zakład Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

  e-mail jednostki

  zms@umb.edu.pl

  Wydział

  Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

  Nazwa kierunku studiów

  Kierunek Lekarski

   

  Poziom kształcenia

  Studia pierwszego stopnia, jednolite magisterskie.

  Forma studiów

  stacjonarne £                                  niestacjonarne £

  Język przedmiotu

  polski £                                                    angielski £

  Rodzaj przedmiotu

  obowiązkowy £                                 fakultatywny £

  Rok studiów/semestr

   

  I £   II £   III£    IV £   V £  VI £

   

   

  1 £   2 £   3 £   4 £   5 £   6 £   7 £   8 £   10 £

  11 £   12 £

   

  Przedmioty wprowadzające wraz z wymaganiami wstępnymi

   

  Student powinien posiadać  wiedzę z zakresu anatomii człowieka, histologii i cytofizjologii, biochemii, patofizjologii oraz socjologii jaką zdobył podczas poprzednich lat nauki.

   

  Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

  15 godzin seminariów (fakultety)

  Założenia i cele przedmiotu

  Niewiele współczesnych zbrodni zostałoby rozwiązanych bez udziału kryminalistyki. Jeśli sprawca nie zostanie złapany na gorącym uczynku lub jeśli podejrzany nie przyzna się do winy konieczne jest zapewnienie dowodu lub dowodów na podstawie których sprawca zostanie osądzony.

  Kryminalistyka to nauka o środkach i sposobach wykrywania przestępstw i ich sprawców. Celem przedmiotu jest przedstawienie roli kryminalistyki w procesie karnym i jej powiązań z naukami pokrewnymi (nauki biologiczne i nauki medyczne). Na zajęciach fakultatywnych studenci poznają teoretycznie i praktycznie specjalistyczne narzędzia i techniki służące do zabezpieczenia śladów kryminalistycznych, a także po analizie zabezpieczonego materiału zinterpretują wyniki badań w aspekcie ich wartości dowodowej.       

  Metody dydaktyczne

   

  - przekazywanie wiedzy w formie seminarium

  -prezentacja materiałów w postaci zapisów wizyjnych, dźwiękowych, komputerowych

  - prezentacja metod kryminalistycznych

  -dyskusja

  - opisy przypadków

  - analiza literatury

   

  Imię i nazwisko osoby prowadzącej przedmiot

  pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni zatrudnieni w Zakładzie Medycyny Sądowej

  Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za dydaktykę

  Dr. Ptaszyńska – Sarosiek Iwona

   

   

   

   

   

  Symbol

  i numer efektu kształcenia

  zgodnie ze standardami kształcenia oraz inne przedmiotowe efekty kształcenia

  Opis kierunkowych efektów kształcenia

  Forma zajęć

  Metody weryfikacji osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia

  wiedza

  G.W8

  Zna obowiązki prawne lekarza w zakresie stwierdzenia zgonu;

   

  Zaliczenie po sprawdzeniu wiadomości  teoretycznych

  Ciągła oecna przez nauczyciela

  Metody formujące:.

  - obserwacja pracy studenta

  - ocena aktywności w czasie zajęć

  - dyskusja w czasie zajęć

   

   

  G.W14

  Zna i rozumie pojęcie śmierci gwałtownej i nagłego zgonu a także różnicę między pojęciami urazu a obrażenia

   

  G.W15

  Zna podstawy prawne i zasady postępowania lekarza podczas oględzin zwłok na miejscu ich ujawnienia; oraz sądowo –lekarskiego badania zwłok

   

  G.W16

  Zna zasady diagnostyki sądowo –lekarskiej i opiniowania w przypadkach dotyczących dzieciobójstwa i rekonstrukcji okoliczności wypadku drogowego

   

   

   

   

   

  G.W19

  Zna zasady pobierania materiału do badań toksykologicznych i hemogenetycznych

   

   

  G.W17

  Zna zasady opiniowania sądowo –lekarskiego dotyczące: zdolności do udziału w czynnościach procesowych; skutku biologicznego oraz uszczerbku na zdrowiu

   

   

  Umiejętności

   

  Potrafi odnaleźć odpowiednie akty prawne zawierające normy dotyczące udzielania świadczeń zdrowotnych i wykonywania zawodu lekarza

   

   

   

  Zaliczenie po sprawdzeniu wiadomości  teoretycznych

  Ciągła ocena przez nauczyciela

   

  Metody formujące

  - obserwacja pracy studenta

  - ocena aktywności w czasie zajęć

  - dyskusja w czasie zajęć

   

   

  G.U3

  Potrafi wyjaśnić osobom korzystającym ze świadczeń medycznych ich podstawowe uprawnienia oraz podstawy prawne udzielania tych świadczeń

   

  G.U4

  Stosuje w praktyce regulacje prawne dotyczące wydawania zaświadczeń lekarskich dla potrzeb pacjentów, ich rodzin oraz instytucji zewnętrznych

   

  G.U5

  Podczas badania dziecka potrafi rozpoznać zachowania i objawy wskazujące na możliwość wystąpienia przemocy wobec dziecka

   

   

   

  G.U6

  we własnych działaniach stara się unikać popełnienia błędu medycznego

   

   

  G.U7

  Potrafi pobrać zgodnie z zasadami krew do badań toksykologicznych oraz zabezpieczyć materiał do badania hemogenetycznych

   

   

  kompetencje społeczne

  K1

  przestrzega tajemnicy lekarskiej i praw pacjenta

   

  Ocena ciągła przez nauczyciela

  K2

  potrafi  rozpoznać działania o charakterze przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu

   

  K3

  przestrzega aktów prawnych obowiązujących na terenie Polski

   

  K4

  posiada świadomość własnych ograniczeń i konieczności stałego dokształcania się w dziedzinach medycznych i pozamedycznych

   

   

           

   

  Punkty ECTS

  Należy podać liczbę punktów ECTS przypisaną przedmiotowi.

  Obciążenie pracą studenta

  Forma aktywności

  Liczba godzin na zrealizowanie aktywności

  Zajęcia wymagające udziału prowadzącego:

  1. Realizacja przedmiotu: wykłady (wg planu studiów)

   

  1. Realizacja przedmiotu: ćwiczenia (wg planu studiów)

   

  1. Realizacja przedmiotu: seminaria (wg planu studiów)

   

  1. Realizacja przedmiotu: fakultety

  15

  1. Udział w konsultacjach

   

   

  godziny razem: 15

  Samodzielna praca studenta:

  1 punkt ECTS oznacza 25-30 godzin pracy studenta w różnych formach, takich jak np.:

  1. Samodzielne przygotowanie się do zajęć teoretycznych i praktycznych (wykonanie projektu, dokumentacji, opisu przypadku itp.)

   

  1. Samodzielne przygotowanie się do zaliczeń/kolokwiów

   

  1. Samodzielne przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia końcowego

   

   

  godziny razem:

       

                                                                                                

  Treści programowe przedmiotu: proszę wpisać hasłowo tematykę poszczególnych zajęć, pamiętając, aby przekładała się ona na zamierzone efekty kształcenia

  Efekty kształcenia

  (symbol i numer)

  tematyka

  G.W8

  G.W14

  G.W15

  G.W16

  G.W19

  G.W17

  G.U7

  G.U6

  G.U5

  Problem przestępczości w Polsce. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności (zabójstwa, pobicia, rozboje, zgwałcenia, pedofilia itp.)

  G.W8

  G.W14

  G.W15

  G.W16

  G.W19

  G.W17

  G.U7

  G.U6

  G.U5

  Kryminalistyka. Współczesne metody kryminalistyczne. Techniki kryminalistyczne w teorii i praktyce czyli CSI po Polsku. 

  G.W8

  G.W14

  G.W15

  G.W16

  G.W19

  G.W17

  G.U7

  G.U6

  G.U5

  Ślady kryminalistyczne, ujawnianie, zabezpieczanie i wykorzystywanie, zajęcia z możliwością praktycznego ujawnienia i zabezpieczenia śladu kryminalistycznego. Ślady krwi w praktyce śledczej.  .

  G.W8

  G.W14

  G.W15

  G.W16

  G.W19

  G.W17

  G.U7

  G.U6

  G.U5

  Kim jest ofiara? Metody śledcze pozwalające na ustalenie ofiary przestępstwa. Rola profilera, medyka sądowego, technika kryminalistyki oraz czynności na miejsca zdarzenia.

  G.W8

  G.W14

  G.W15

  G.W16

  G.W19

  G.W17

  G.U7

  G.U6

  G.U5

  Jaką informację niesie DNA zabezpieczone na miejscach zbrodni, czyli o pewnych dowodach i pewnych trudnościach w ich interpretacji i zabezpieczaniu.

  G.W8

  G.W14

  G.W15

  G.W16

  G.W19

  G.W17

  G.U7

  G.U6

  G.U5

  Co więcej wiemy o ofierze?  Analiza bilingów, danych komputerowych, świadkowie. Rola mikrośladów w procesie śledczym i typowaniu uczestników zdarzenia.

  G.W8

  G.W14

  G.W15

  G.W16

  G.W19

  G.W17

  G.U7

  G.U6

  G.U5

  Jak współczesna toksykologia sądowa pozwala na ocenę zachowania ofiary i sprawcy?

  G.W8

  G.W14

  G.W15

  G.W16

  G.W19

  G.W17

  G.U7

  G.U6

  G.U5

  Czy znamy sprawcę? Metody śledcze pozwalające na typowania sprawcy czynu zbrodniczego. Badania daktyloskopijne, traseologiczne, mechanoskopowe, fonoskopowe, osmologiczne, fizykochemiczne w tym ślady broni palnej oraz typowanie psychologiczne sprawcy.

  G.W8

  G.W14

  G.W15

  G.W16

  G.W19

  G.W17

  G.U7

  G.U6

  G.U5

  Odpowiedź na siedem złotych pytań śledztwa:  kto? co? gdzie? za pomocą czego? dlaczego? w jaki sposób? kiedy?. Przegląd różnych typów zbrodni z uwzględnieniem metod kryminalistycznych w ich rozwiązaniu.   

  G.W8

  G.W14

  G.W15

  G.W16

  G.W19

  G.W17

  G.U7

  G.U6

  G.U6

  G.U5

  Waga zebranych w śledztwie dowodów dla uzyskania skazania sprawcy w procesie karnym.

  Oskarżenie i obrona. Zainscenizowanie procesu sądowego. 

   

  Literatura podstawowa: (1-2 pozycje)

  1. Ślady kryminalistyczne. Mieczysław Goca. Warszawa 2007
  2. Oględziny. Aspekty procesowe i kryminalistyczne. Krystyna Witkowska. Warszawa 2013

   

  Literatura uzupełniająca: (1-2 pozycje)

   

  1. Siedem złotych pytań. Robert Maj. Gdynia 2011.
  2. Zbrodnia niedoskonała. Katarzyna Bonda. Bogdan Lach. Chorzów 2009

   

  Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia oraz forma i warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu:

   

  Warunkiem zaliczenia zajęć fakultatywnych jest obecność studenta na seminariach. Nieobecności wymagają indywidualnego zaliczenia opuszczonych zajęć u asystenta prowadzącego.  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  02.10.2017 dr Ptaszyńska – Sarosiek Iwona

  (data i podpis osoby sporządzającej sylabus)

   

   

  Prof. dr hab. Anna Niemcunowicz-Janica                          Prof. dr hab. Anna Niemcunowicz-Janica

   

  ……………………………………………………..                                    …………………………..

  (data i podpis kierownika jednostki prowadzącej zajęcia                   oraz                      koordynatora przedmiotu)

   

   

   

   

  SYLABUS

   

  rok akademicki 2017/2018

   

  Nazwa przedmiotu/modułu

  Seryjni zabójcy – psychopatologia seryjnego zabójstwa

  Nazwa jednostki/-ek w której/ -ych jest przedmiot realizowany

  Zakład Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

  e-mail jednostki

  zms@umb.edu.pl

  Wydział

  Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

  Nazwa kierunku studiów

  Kierunek Lekarski

   

  Poziom kształcenia

  Studia pierwszego stopnia, jednolite magisterskie.

  Forma studiów

  stacjonarne £ niestacjonarne £

  Język przedmiotu

  polski £ angielski £

  Rodzaj przedmiotu

  obowiązkowy £ fakultatywny £

  Rok studiów/semestr

   

  I £ II £ III £ IV £ V £ VI£

   

   

  1 £ 2 £ 3 £ 4 £ 5 £ 6 £ 7 £ 8 £ 10 £

  11 £ 12 £

   

  Przedmioty wprowadzające wraz z wymaganiami wstępnymi

   

  Student powinien posiadać wiedzę z zakresu anatomii człowieka, histologii i cytofizjologii, biochemii, patofizjologii, podstaw genetyki oraz socjologii jaką zdobył podczas poprzednich lat nauki.

   

  Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

  15 godzin seminariów (fakultety)

  Założenia i cele przedmiotu

  Problematyka seryjnych zabójstw stanowi tematykę licznych artykułów prasowych, filmów kryminalnych, sensacyjnych, thrillerów, książek z gatunku „prawdziwej zbrodni”, dziennikarstwa śledczego czy publicznej telewizji. Kim jest seryjny zabójca?. Monstrum mrożącym krew w żyłach czy sympatycznym mężczyzną z sąsiedztwa, mężem, ojcem, dziadkiem? Co sprawia, że przystojny student prawa morduje kilkadziesiąt młodych kobiet aby odbyć z nimi stosunek płciowy po śmierci? Dlaczego wzorowy ojciec i mąż podejmuje misję oczyszczania Świata z „niegodnych” mordując bezdomnych i prostytutki? Dlaczego seryjny zabójca zjada części ciał ofiar i pije krew ludzką? Co sprawia, że młody, spokojny mężczyzna ogarnięty rządzą seksualną zabija młode kobiety, obnaża ich ciała, nie dokonując z nimi czynów lubieżnych? Dlaczego seryjny zabójca zabija kolejne osoby?

  Celem fakultetu jest przeniesienie jego uczestników w świat kryminalistyki, kryminologii, śledztwa, procesu sądowego i przedstawienie psychopatologii seryjnego zabójstwa zarówno w ujęciu medyczno-sądowym jak i społecznym. Na zajęciach fakultatywnych studenci poznają problematykę zabójstwa wielokrotnego, wielokrotnego dzieciobójstwa oraz sposób działania i portrety seryjnych zabójców z całego świata.

   

  Metody dydaktyczne

   

  - przekazywanie wiedzy w formie seminarium

  -prezentacja materiałów w postaci zapisów wizyjnych, dźwiękowych, komputerowych

  -dyskusja

  - opisy przypadków

  - analiza literatury

   

  Imię i nazwisko osoby prowadzącej przedmiot

  pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni zatrudnieni w Zakładzie Medycyny Sądowej

  Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za dydaktykę

  Dr Iwona Ptaszyńska-Sarosiek

   

   

   

   

   

  Symbol

  i numer efektu kształcenia

  zgodnie ze standardami kształcenia oraz inne przedmiotowe efekty kształcenia

  Opis kierunkowych efektów kształcenia

  Forma zajęć

  Metody weryfikacji osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia

  wiedza

  G.W8

  Zna obowiązki prawne lekarza w zakresie stwierdzenia zgonu;

   

  Zaliczenie po sprawdzeniu wiadomości teoretycznych

  Ciągła ocena przez nauczyciela

   

  Metody formujące:.

  - obserwacja pracy studenta

  - ocena aktywności w czasie zajęć

  - dyskusja w czasie zajęć

   

   

  G.W14

  Zna i rozumie pojęcie śmierci gwałtownej i nagłego zgonu a także różnicę między pojęciami urazu a obrażenia

   

  G.W15

  Zna podstawy prawne i zasady postępowania lekarza podczas oględzin zwłok na miejscu ich ujawnienia; oraz sądowo–lekarskiego badania zwłok

   

  G.W16

  Zna zasady diagnostyki sądowo–lekarskiej i opiniowania w przypadkach dotyczących dzieciobójstwa i rekonstrukcji okoliczności wypadku drogowego

   

   

   

   

   

  G.W19

  Zna zasady pobierania materiału do badań toksykologicznych i hemogenetycznych

   

   

  G.W17

  Zna zasady opiniowania sądowo–lekarskiego dotyczące: zdolności do udziału w czynnościach procesowych; skutku biologicznego oraz uszczerbku na zdrowiu

   

   

  Umiejętności

   

  Potrafi odnaleźć odpowiednie akty prawne zawierające normy dotyczące udzielania świadczeń zdrowotnych i wykonywania zawodu lekarza

   

   

   

   

  Zaliczenie po sprawdzeniu wiadomości teoretycznych

  Ciągła ocena przez nauczyciela

   

   

   

  Metody formujące, np.

  - obserwacja pracy studenta

  - ocena aktywności w czasie zajęć

  - dyskusja w czasie zajęć

   

   

  G.U3

  Potrafi odnaleźć właściwe akty prawne zawierające normy społeczne

   

  G.U4

  Zna przepisy prawa karnego regulujące odpowiedzialność za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu

   

  G.U5

  Podczas badania dziecka potrafi rozpoznać zachowania i objawy wskazujące na możliwość wystąpienia przemocy wobec dziecka

   

   

   

  G.U6

  We własnych działaniach stara się unikać popełnienia błędu

   

   

  G.U7

  Potrafi pobrać zgodnie z zasadami krew do badań toksykologicznych oraz zabezpieczyć materiał do badania genetycznych

   

   

  kompetencje społeczne

  K1

  przestrzega tajemnicy lekarskiej i prawa pacjenta

   

  Metody podsumowujące np.:

  - ocenianie ciągłe przez nauczyciela (obserwacja)

   

  K2

  potrafi rozpoznać działania o charakterze przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu

   

  K3

  przestrzega aktów prawnych obowiązujących na terenie Polski

   

  K4

  posiada świadomość własnych ograniczeń i konieczności stałego dokształcania się w dziedzinach medycznych i pozamedycznych

   

   

           

   

  Punkty ECTS

  Należy podać liczbę punktów ECTS przypisaną przedmiotowi.

  Obciążenie pracą studenta

  Forma aktywności

  Liczba godzin na zrealizowanie aktywności

  Zajęcia wymagające udziału prowadzącego:

  1. Realizacja przedmiotu: wykłady (wg planu studiów)

   

  1. Realizacja przedmiotu: ćwiczenia (wg planu studiów)

   

  1. Realizacja przedmiotu: seminaria (wg planu studiów)

   

  1. Realizacja przedmiotu: fakultety

  15

  1. Udział w konsultacjach

   

   

  godziny razem: 15

  Samodzielna praca studenta:

  1 punkt ECTS oznacza 25-30 godzin pracy studenta w różnych formach, takich jak np.:

  1. Samodzielne przygotowanie się do zajęć teoretycznych i praktycznych (wykonanie projektu, dokumentacji, opisu przypadku itp.)

   

  1. Samodzielne przygotowanie się do zaliczeń/kolokwiów

   

  1. Samodzielne przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia końcowego

   

   

  godziny razem:

       

   

  Treści programowe przedmiotu: proszę wpisać hasłowo tematykę poszczególnych zajęć, pamiętając, aby przekładała się ona na zamierzone efekty kształcenia

  Efekty kształcenia

  (symbol i numer)

  tematyka

  G.W8

  G.W14

  G.W15

  G.W16

  G.W19

  G.W17

  G.U7

  G.U6

  G.U5

  „Zabójstwo” znaczenie w polskim prawie karnym. „Morderstwo” znaczenie w amerykańskim wymiarze sprawiedliwości. Rodzaje zabójstw. Zabójstwa i dzieciobójstwa wielokrotne. Odpowiedzialność karna. Znaczenie społeczne zabójstwa.

  G.W8

  G.W14

  G.W15

  G.W16

  G.W19

  G.W17

  G.U7

  G.U6

  G.U5

  Ogólna charakterystyka seryjnych zabójców. Charakterystyka ofiar seryjnych zabójców. Obszar działania. Psychopatologia seryjnego zabójstwa.

  G.W8

  G.W14

  G.W15

  G.W16

  G.W19

  G.W17

  G.U7

  G.U6

  G.U5

  Zabójstwa seryjne kobiet. Przykłady seryjnych morderców.

  G.W8

  G.W14

  G.W15

  G.W16

  G.W19

  G.W17

  G.U7

  G.U6

  G.U5

  Seryjne zabójstwa sadystyczne. Omówienie postaci zabójców.

  G.W8

  G.W14

  G.W15

  G.W16

  G.W19

  G.W17

  G.U7

  G.U6

  G.U5

  Zabójstwa seryjne z rabunkiem. Portrety zabójców.

  G.W8

  G.W14

  G.W15

  G.W16

  G.W19

  G.W17

  G.U7

  G.U6

  G.U5

  Seryjni zabójcy chorzy psychicznie. Przykłady.

  G.W8

  G.W14

  G.W15

  G.W16

  G.W19

  G.W17

  G.U7

  G.U6

  G.U5

  Seryjni zabójcy „ludożercy” . Prezentacja przypadków.

  Pary seryjnych zabójców. Przykłady.

  G.W8

  G.W14

  G.W15

  G.W16

  G.W19

  G.W17

  G.U7

  G.U6

  G.U5

  Lekarze seryjnymi zabójcami. Portrety zbrodniarzy.

  Zbrodnie masowe, obozy zagłady, „overkill”.

  G.W8

  G.W14

  G.W15

  G.W16

  G.W19

  G.W17

  G.U7

  G.U6

  G.U6

  G.U5

  Seryjne morderczynie. Wielokrotne dzieciobójczynie. Przedstawienie przypadków.

  G.W8

  G.W14

  G.W15

  G.W16

  G.W19

  G.W17

  G.U7

  G.U6

  G.U5

  Wartość badań odontologicznych w typowaniu sprawców seryjnych zabójstw i identyfikacji ofiar.

  Seryjni zabójcy tematyczni, „krwiożerczy władcy”, oprawcy.

   

  Literatura podstawowa: (1-2 pozycje)

  1. Psychopatologia seryjnego morderstwa. Teoria przemocy. Stephen J. Giannangelo. P-Q Wydawnictwo. 2007.

  2. Seryjni zabójcy. Rodney Castleden. Bellona Warszawa. 2005.

   

   

  Literatura uzupełniająca: (1-2 pozycje)

   

  1. Sprawcy. Dlaczego zwykli ludzie dokonują masowych mordów. Harald Welzer. Scholar Wydawnictwo Naukowe. 2010.
  2. Dramat wolności. RÜdiger Safranski. Aletheia Wydawnictwo. 2013.
  3. Efekt Lucyfera. Philip Zimbardo. Wydawnictwo Naukowe PWN. 2012

   

   

   

  Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia oraz forma i warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu:

   

  Warunkiem zaliczenia zajęć fakultatywnych jest obecność studenta na seminariach. Nieobecności wymagają indywidualnego zaliczenia opuszczonych zajęć u asystenta prowadzącego.

   

   

   

   

  02.10.2017 dr n med. Iwona Ptaszyńska-Sarosiek

  (data i podpis osoby sporządzającej sylabus)

   

   

   

  Prof.dr hab. Anna Niemcunowicz-Janica Prof.dr hab. Anna Niemcunowicz-Janica

  (data i podpis kierownika jednostki prowadzącej zajęcia oraz koordynatora przedmiotu)