Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Pracownia Toksykologii Sądowej.
 • Ostatnia zmiana 09.04.2021 przez Zakład Medycyny Sądowej

  Pracownia Toksykologii Sądowej

  Laboratorium toksykologiczne ZMS UMB oferuje:

  1. Wykonanie badań chemiczno-toksykologicznych materiału biologicznego (m.in. krwi, moczu i wycinków narządów wewnętrznych) oraz dowodów rzeczowych (próbek cieczy, tabletek, proszków itp.), w tym:
   • trucizn lotnych:
    • alkoholi (metanol, etanol, n-propanol, izopropanol, tert-butanol, n-butanol, izobutanol),
    • ketonów i estrów (m.in. acetonu, octan etylu),
    • substancji ropopochodnych (cykloheksan, benzen, toluen, ksylen),
    • glikolu etylenowego i propylenowego.
   • innych trucizn organicznych:
    • leków nasennych i psychotoropowych (m.in. pochodnych barbituranu, benzodiazepiny, fenotiazyny, trójcyklicznych antydepresantów),
    • narkotyków i środków odurzających (środków działajacych podobnie do alkoholu) i ich niektórych metabolitów (m.in. morfiny, amfetaminy i jej pochodnych, kokainy, THC i THC-COOH),
    • nienarkotycznych leków przeciwbólowych.
   • cyjanków i pochodnych hemoglobiny: karboksyhemoglobiny i methemoglobiny.
  2. Ekspertyzy wykonywane są przy pomocy następujących technik: ekstrakcja LLE (ciecz-ciecz) i SPE (ciecz-ciało stałe), chromatografia cienkowarstwowa, chromatografia gazowa (kapilarna, head-space, FID,MS), spektrofotometria UV-Vis.
  3. Wykonanie opinii odnośnie stanu trzeźwości osób w chwili zdarzenia w oparciu o obliczenia prospektywne i retrospektywne.
  4. Zakład wykonuje ekspertyzy w zakresie wyżej podanym dla Prokuratur, Sądów, Policji, zakładów pracy i zakładów ubezpieczeń.