Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Lekarsko-Dentystyczny-V rok .