Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Regulamin Dydaktyczny Jednostki.
 • Ostatnia zmiana 02.10.2018 przez Klinika Neurologii

  Regulamin Dydaktyczny Jednostki

   

  Wydział Nauk o Zdrowiu kierunek Pielęgniarstwo

   

  REGULAMIN ZAJĘĆ W KLINICE NEUROLOGII

   

  1. Regulamin Kliniki Neurologii jest zgodny z Regulaminem Studiów na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.

  2. Student ma możliwość uzyskania możliwych pomocy naukowych oraz informacji dostępnych w Klinice i służących poszerzeniu wiedzy w zakresie danego przedmiotu nauczania.

  3. Zajęcia dydaktyczne przebiegają według przedstawionego harmonogramu, obejmującego poszczególne działy tematyczne według sylabusa przedmiotu.

  4. Zmiana terminów realizacji zajęć powinna być uzgodniona wcześniej z osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu (Koordynator przedmiotu), wyznaczoną na dany rok akademicki przez Kierownika Zakładu.

  5. Student powinien być przygotowany teoretycznie na każde seminarium/zajęcia praktyczne w oparciu o obowiązujące pozycje literatury oraz aktywnie uczestniczyć we wszystkich formach zajęć.

  6. Zakres materiału jest przedstawiany na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Zakładu.

  7. Wykłady i seminaria odbywają się w Salach Wydziału Nauk o Zdrowiu, Sali Zakładu oraz Klinice Neurologii.

  8. Studentów obowiązuje schludny wygląd i zmiana obuwia oraz przestrzeganie zasad regulaminów przedmiotowych.

  9. Przed wejściem na salę - płaszcze, kurtki itp. należy pozostawić w szatni.

  10. Student zobowiązany jest do punktualnego przychodzenia na zajęcia, kulturalnego zachowania się podczas zajęć, podporządkowania się planowi zajęć, wykonywania poleceń asystenta prowadzącego zajęcia oraz dbania o porządek i powierzony sprzęt.

  11. Wszelkie pomoce naukowe należy szanować i nie wolno ich wynosić z sali.

  12. Podczas zajęć obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych (należy je wyłączyć), zakaz wnoszenia na sale dydaktyczne jedzenia i picia, zakaz fotografowania oraz wprowadzania osób postronnych.

  13. Student jest zobowiązany uczestniczyć we wszystkich formach zajęć dydaktycznych (wykłady, seminaria oraz zajęcia praktyczne).

  14. Nieobecność należy usprawiedliwić bezpośrednio po ustąpieniu przyczyny nieobecności, najpóźniej na pierwszych zajęciach, w którym uczestniczy student po okresie nieobecności.

  15. W przypadku nieobecności z przyczyn zdrowotnych obowiązuje zaświadczenie lekarskie, a w przypadkach losowych zaświadczenie odpowiednich władz.

  16. Nieobecność usprawiedliwiona na zajęciach jest traktowana jako zajęcia niezaliczone.

  17. Nieobecność nieusprawiedliwiona na wykładzie, seminarium lub zajęciach praktycznych uniemożliwia zaliczenie bloku tematycznego.

  18. Student ma obowiązek przestrzegania zasad BHP i P/POŻ, z którymi został zapoznany na pierwszych zajęciach.

  19. O wszystkich wypadkach podczas zajęć na terenie Kliniki student ma obowiązek niezwłocznie powiadomić nauczyciela prowadzącego zajęcia.

  20. Obowiązkiem studenta jest szanowanie sprzętów i pomocy dydaktycznych.

  21. Odpowiedzialność finansową za szkody materialne spowodowane postępowaniem niezgodnym z przepisami BHP i P/POŻ pokrywa student.

  22. W przypadku wystąpienia wątpliwości związanych z przebiegiem zajęć praktycznych , zaliczeń lub egzaminem student ma prawo i obowiązek skontaktowania się z koordynatorem przedmiotu lub kierownikiem Zakładu.

  23. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na wykładach oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego.

  24. Szczegółowe wytyczne dotyczące egzaminów i zaliczeń reguluje Regulamin Studiów I Stopnia, II Stopnia oraz Jednolitych Studiów Magisterskich Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

  25. Szczegółowe zasady zaliczenia poszczególnych przedmiotów zawarte są w regulaminach przedmiotowych udostępnionych na tablicach ogłoszeń i stronie www Kliniki Neurologii.