Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Projekty NCBR.
 • Ostatnia zmiana 24.03.2021 przez Dział Rozwoju i Ewaluacji

  Projekty NCBR

  Projekty realizowane w UMB  dofinansowane ze środków Programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” – STRATEGMED:
   

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - Współwykonawca w projekcie wyłonionym w III konkursie STRATEGMED

  1. Tytuł projektu: "Metoda leczenia dużych ubytków tkanki kostnej u chorych onkologicznych z wykorzystaniem inżynierii tkankowej in vivo” akronim: iTE”.
  2. Numer umowy z NCBR i data zawarcia umowy: STRATEGMED3/306888/3/NCBR/2017 z dnia 13.04.2017.
  3. Skład konsorcjum:
   • Politechnika Warszawska z siedzibą w Warszawie – LIDER
   • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu -  PARTNER
   • Instytut Wysokich ciśnień PAN z siedzibą w Warszawie – PARTNER
   • Świętokrzyskie Centrum Onkologii z siedzibą w Kielcach – PARTNER
   • Warszawski Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Warszawie – PARTNER
   • TIMELESS Chirurgia Plastyczna Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – PARTNER
   • Całodobowa Klinika Weterynaryjna „Puławska” z siedzibą w Warszawie – PARTNER
   • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku – PARTNER
   • MaterialsCare Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku - PARTNER
  4. Kierownik projektu: Prof. dr hab. Inż. Wojciech Święszkowski
   Kierownik zadania ze strony UMB: prof. dr hab. Marcin Moniuszko, kierownik Zakładu Medycyny Regeneracyjnej i Immunoregulacji, Prorektor ds. Nauki i Rozwoju, tel. +48 85 746 83 73, e-mail: marcin.moniuszko@umb.edu.com
  5. Wartość projektu ogółem – 20 379 099,00 zł, w tym wkład własny – 2 542 870,00 zł
  6. Wysokość środków przyznanych UMB – 634 000,00 zł
  7. Cel projektu: Projekt ma na celu opracowanie nowatorskiej metody regeneracji dużych ubytków tkanki kostnej, powstałych po usunięciu guza kości, opartej o zastosowanie rusztowań oraz inżynierii tkankowej in vivo. Metoda regeneracji polegać będzie na zaimplantowaniu, w miejsce ubytku kości żuchwy, nowoczesnego elementu  tzw. spacera, który jednocześnie będzie uwalniał leki przeciwbólowe oraz wspomagał radioterapię i chemioterapię. W tym samym czasie w ciało pacjenta, w obszarze wspomagającym tworzenie nowej tkanki zostanie wszczepione nowoczesne, bioaktywne i biodegradowalne rusztowanie. Po wytworzeniu in vivo nowej tkanki kostnej (produkt inżynierii tkankowej) zostanie ona pobrana i zaimplantowana w miejsce ubytku żuchwy, po wcześniejszym usunięciu spacera. zapewniając funkcjonalność fizjologiczną i estetyczną żuchwy.

   

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - Lider projektu wyłonionego w II Konkursie STRATEGMED

  1. Tytuł projektu: „Stworzenie referencyjnego modelu Diagnostyki Personalizowanej Guzów Nowotworowych w oparciu o analizę heterogenności guza z wykorzystaniem biomarkerów genomowych, transkryptomu i metabolomu oraz badań obrazowych PET/MRI jako narzędzia do wdrażania i monitorowania terapii zindywidualizowanej”, akronim: MOBIT
  2. Numer umowy z NCBR i data zawarcia umowy: STRATEGMED2/266484/2/NCBR/2015 z dnia 08.06.2015.
  3. Skład konsorcjum:
   • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, z siedzibą w Białymstoku – LIDER
   • Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku – PARTNER
   • Fundacja Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Akademicki Ośrodek Diagnostyki Patomorfologicznej i Genetyczno-Molekularnej z siedzibą w Białymstoku – PARTNER
   • Politechnika Białostocka z siedzibą w Białymstoku – PARTNER
   • Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN z siedzibą w Olsztynie – PARTNER
   • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny z siedzibą w Olsztynie – PARTNER
   • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu – PARTNER
   • ideas4biology Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu – PARTNER
   • Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej Sp. z o.o. z siedzibą w Kleosinie – PARTNER
  4. Kierownik projektu: Prof. dr hab. Jacek Nikliński, kierownik Zakładu Klinicznej Biologii Molekularnej, +48 85 748 59 35, zkbm@umb.edu.pl
  5. Wartość projektu ogółem – 18 905 505 zł, w tym wkład własny – 3 799 521 zł
  6. Wysokość środków przyznanych UMB – 11 928 125 zł, w tym wkład własny – 3 328 750 zł
  7. Cel projektu:
   Głównym celem projektu MOBIT jest stworzenie nowatorskiego modelu diagnostyki personalizowanej guzów nowotworowych w oparciu o innowacyjny system biobankowania materiału biologicznego oraz wielkoskalowe analizy omiczne pacjentów z najczęstszymi nowotworami złośliwymi. Na przykładzie pacjentów z rakiem płuc zostanie przeprowadzona zintegrowana analiza biomarkerów genomowych, transkryptomu, proteomu i metabolomu (z uwzględnieniem analizy heterogenności guza) oraz obrazowych badań molekularnych PET/MRI jako narzędzi do wdrażania i monitorowania terapii indywidualizowanej. Rezultatem fazy rozwojowej projektu będzie referencyjny model diagnostyki personalizowanej guzów nowotworowych (stworzenie komercyjnej usługi ONCOSup) oraz wytworzenie unikalnego oprogramowania dla platformy gromadzenia, integracji i analizy danych omicznych i klinicznych (SmartBioBase) w celu wykorzystania do wdrażania terapii  indywidualizowanej.

   

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - Współwykonawca w dwóch projektach wyłonionych w I konkursie STRATEGMED

  1. Tytuł projektu: „Farmakoterapia śródbłonka naczyniowego i aktywacji płytek krwi zależna od prostacykliny, tlenku azotu i tlenku węgla – nowa strategia w zapobieganiu przerzutowości nowotworowej”, akronim: METENDOPHA
  2. Numer umowy z NCBR i data zawarcia umowy: STRATEGMED1/233226/11/NCBR/2015 z dnia 13.01.2015.
  3. Skład konsorcjum:
   • Uniwersytet Jagielloński z siedzibą w Krakowie – LIDER
   • Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN z siedzibą we Wrocławiu – PARTNER
   • Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku  – PARTNER
   • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku – PARTNER
   • Uniwersytet Medyczny w Łodzi z siedzibą w Łodzi – PARTNER
   • Łotewski Instytut Syntezy Organicznej z siedzibą w Rydze, Łotwa – PARTNER
  4. Kierownik projektu: Prof. dr hab. Stefan Chłopicki
   Kierownik zadań ze strony UMB: dr Karol Kramkowski adiunkt w Samodzielnej Pracowni Biofarmacji, tel.  +48 85 748 56 07, e-mail: kkramk@wp.pl
  5. Wartość projektu ogółem – 24 834 510,00 zł, w tym wkład własny – 2 484 510,00 zł
  6. Wysokość środków przyznanych UMB – 1 585 022,00 zł, w tym wkład własny - 72 000,00 zł
  7. Cel projektu:
   Projekt ma na celu rozwinięcie innowacyjnej, nakierowanej na śródbłonek farmakoterapii przerzutowości nowotworowej. Planowane jest przygotowanie szczegółowych danych przedklinicznych nowych związków o właściwościach przeciwprzerzutowych opartych o działanie śródbłonkowe i wskazanie ich mechanizmów działania, profili farmakokinetycznych oraz profili bezpieczeństwa.

   

  1. Tytuł projektu, akronim: „Terapia komórkowa w oparciu o namnożone sztucznie limfocyty regulatorowe CD4+CD25+CD127” (akronim: Tregs)
  2. Numer umowy z NCBR i data zawarcia umowy:  STRATEGMED1/233368/1/NCBR/2014 z dnia 08.10.2014.
  3. Skład konsorcjum:
   • Uniwersytet Medyczny w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku - LIDER
   • Uniwersytet Medyczny w Łodzi z siedzibą w Łodzi - PARTNER
   • Śląski Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Katowicach - PARTNER
   • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku -  PARTNER
   • CellT Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku - PARTNER
   • The University of Chicago z siedzibą w Chicago, USA - PARTNER
  4. Kierownik projektu: dr hab. Piotr Trzonkowski
   Kierownik zadań ze strony UMB: Prof. dr hab. Artur Bossowski, Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii UMB; tel.: +48 85 745 07 30, email: 2klchdz@umb.edu.pl
  5. Wartość projektu ogółem - 12 000 000,00 zł, w tym w tym wkład własny: 300 000,00 zł
  6. Wysokość środków przyznanych UMB – 132 000,00 zł, w tym wkład własny:  0,00 zł
  7. Cel projektu:
   Celem projektu jest zastosowanie immunoterapii w postaci komórek T regulatorowych (Tregs) do leczenia pacjentów z noworozpoznaną cukrzycą typu 1 u dzieci i młodzieży. Nasz ośrodek będzie odpowiadał za rekrutację pacjentów oraz za monitorowanie przebiegu terapii.