• Ostatnia zmiana 17.02.2017 przez Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej

  Regulamin Zakładu Zintegrowanej Opieki Medycznej

  REGULAMIN OGÓLNY

   ZAKŁADU ZINTEGROWANEJ  OPIEKI  MEDYCZNEJ

   

  1. Regulamin Zakładu Zintegrowanej Opieki Medycznej  jest zgodny z Regulaminem Studiów na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.
  2. Student ma możliwość uzyskania możliwych pomocy naukowych oraz  informacji dostępnych w Zakładzie i służących poszerzeniu wiedzy w zakresie danego przedmiotu nauczania.
  3. Zajęcia dydaktyczne przebiegają według przedstawionego harmonogramu, obejmującego poszczególne działy tematyczne według sylabusa przedmiotu. 
  4. Zmiana terminów realizacji zajęć powinna być uzgodniona wcześniej z osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu (Koordynator przedmiotu), wyznaczoną na dany rok akademicki przez Kierownika Zakładu.
  5. Student powinien być przygotowany teoretycznie na każde ćwiczenie/seminarium w oparciu o obowiązujące pozycje literatury oraz aktywnie uczestniczyć  we wszystkich formach zajęć.
  6. Zakres materiału jest przedstawiany na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Zakładu, co najmniej na siedem dni przed terminem zajęć.
  7. Wykłady i ćwiczenia odbywają się w salach Zakładu i Wydziału Nauk o Zdrowiu.
  8. Studentów obowiązuje schludny wygląd i zmiana obuwia oraz przestrzeganie zasad regulaminów przedmiotowych.
  9. Przed wejściem na salę dydaktyczną - płaszcze, kurtki itp. należy pozostawić w szatni.
  10. W sali ćwiczeniowej student ma prawo przebywać wyłącznie w obecności asystenta.
  11. Student zobowiązany jest do punktualnego przychodzenia na zajęcia, kulturalnego zachowania się podczas zajęć, podporządkowania się planowi zajęć,  wykonywania poleceń asystenta prowadzącego zajęcia oraz dbania o porządek i powierzony sprzęt.
  12. W trakcie zajęć, bez zgody asystenta, nie wolno opuszczać sali ćwiczeniowej.
  13. Wszelkie pomoce naukowe należy szanować i nie wolno ich wynosić z sali.
  14. Podczas zajęć obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych (należy je wyłączyć), zakaz wnoszenia na sale dydaktyczne jedzenia i picia, zakaz fotografowania oraz wprowadzania osób postronnych.
  15. Student jest zobowiązany uczestniczyć we wszystkich formach zajęć dydaktycznych (wykłady, seminaria oraz ćwiczenia).
  16. Nieobecność należy usprawiedliwić bezpośrednio po ustąpieniu przyczyny nieobecności, najpóźniej na pierwszych zajęciach, w którym uczestniczy student po okresie nieobecności.
  17. W przypadku nieobecności z przyczyn zdrowotnych obowiązuje zaświadczenie lekarskie, a w przypadkach losowych zaświadczenie odpowiednich władz.
  18. Nieobecność usprawiedliwiona na zajęciach jest traktowana jako zajęcia niezaliczone.
  19. Nieobecność nieusprawiedliwiona na wykładzie, seminarium lub ćwiczeniu uniemożliwia zaliczenie bloku tematycznego.
  20. Student ma obowiązek przestrzegania zasad BHP i P/POŻ, z którymi został zapoznany na pierwszych zajęciach, co potwierdza to własnoręcznym podpisem.
  21. O wszystkich wypadkach podczas zajęć na terenie Zakładu student ma obowiązek niezwłocznie powiadomić nauczyciela prowadzącego zajęcia.
  22. Obowiązkiem studenta jest szanowanie sprzętów i pomocy dydaktycznych.
  23. Odpowiedzialność finansową za szkody materialne spowodowane postępowaniem niezgodnym z przepisami BHP i P/POŻ pokrywa student.
  24. W przypadku wystąpienia wątpliwości związanych z przebiegiem ćwiczeń, zaliczeń lub egzaminem student ma prawo i obowiązek skontaktowania się z koordynatorem przedmiotu lub kierownikiem Zakładu.
  25. Szczegółowe wytyczne dotyczące egzaminów i zaliczeń reguluje Regulamin Studiów I Stopnia, II Stopnia oraz Jednolitych Studiów Magisterskich Uniwersytetu Medycznego  w Białymstoku.
  26. Szczegółowe zasady zaliczenia poszczególnych przedmiotów zawarte sa w regulaminach przedmiotowych udostępnionych na tablicach ogłoszeń i stronie www Zakładu.