Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Sylabus .
 • Ostatnia zmiana 28.09.2022 przez Zakład Medycyny Sądowej

  Sylabus

   

                                                                                                                Załącznik do Uchwały RWNZ nr 10/2022 z dnia 22.02.2022 r.

   

  KARTA MODUŁU ZAJĘĆ/SYLABUS

  Wydział Nauk o Zdrowiu UMB

  dotyczy cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akad.  2022/2023

  Kierunek studiów

  Położnictwo

  Profil studiów

  X ogólnoakademicki    □ praktyczny  

  Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej moduł zajęć

  Zakład Medycyny Sądowej

  Osoba(y) prowadząca(e)

  prof. dr hab. Anna Niemcunowicz-Janica, dr hab. Michał Szeremeta, dr Iwona Ptaszyńska-Sarosiek

  Poziom studiów

  I stopnia  (licencjackie)  □   II stopnia (magisterskie) X     jednolite magisterskie □

  Forma studiów

  stacjonarne X   niestacjonarne X

  Rok studiów

  I □    II   X    III □   I V □   V □         

  Semestr studiów:

  1   □   2 □    3 X   4 □   5 □   6 □ 7   □   8 □    9  □   10 □ 

  Nazwa modułu zajęć

  Medycyna sądowa

  Język wykładowy

  polski   X     angielski   □

  Miejsce realizacji:

  zajęć praktycznych

  nie dotyczy

  praktyk zawodowych

  nie dotyczy

  Opis zajęć:

  Założenia i cel zajęć:

  Przedmiot obejmuje wybrane elementy tanatologii z uwzględnieniem definicji śmierci, rodzajów i przyczyn zgonu oraz znamion śmierci. Omawiane są zmiany pośmiertne o charakterze rozkładowym oraz o charakterze utrwalającym, oględziny zwłok na miejscu zdarzenia oraz sekcja sądowo-lekarska w zależności od rodzaju zgonu wraz z omówieniem zasad pobierania materiału do badań.  W części dotyczącej traumatologii sądowo-lekarskiej omawiane są obrażenia przyżyciowe, schyłkowe i pośmiertne, obrażenia powstałe w wyniku urazów zadanych narzędziem twardym, tępym, tępokrawędzistym oraz ostrym, tnącym, kłującym, a także szczególnie istotne zagadnienia w położnictwie, tj. zespół dziecka krzywdzonego, przemoc domowa i dzieciobójstwo. W części dotyczącej orzecznictwa sądowo-lekarskiego omawiane są przepisy dotyczące biegłych zawarte w kodeksie postępowania karnego i kodeksie postępowania cywilnego, formy orzeczeń lekarskich, ocena uszkodzeń ciała w postępowaniu cywilnym oraz punkty opinii karnej. Omawiane są przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (art. 156 i 157 kk). Z zakresu alkohologii sądowo-lekarskiej omawiany jest zarys fizjologii przemian alkoholu w organizmie, metody jego oznaczania we krwi oraz badanie materiału sekcyjnego w kierunku obecności alkoholu. W części dotyczącej serohematologii sądowo-lekarskiej przedstawia się badania polimorfizmu DNA i zastosowanie w sprawach dotyczących spornego ojcostwa oraz w badaniu śladów biologicznych.

  Metody kształcenia:

  Wykład informacyjny

  Symbol i numer przedmiotowego efektu uczenia się

  Efekt uczenia się

  Odniesienie do kierunkowych efektów uczenia się

  Metody weryfikacji osiągnięcia zamierzonych efektów uczenia się:

  Formujące*

  Podsumowujące**

  WIEDZA

  W1

  Zna i rozumie podstawy hemogenetyki sądowej.

  U.W21

  Bieżąca informacja zwrotna

  Zaliczenie pisemne (test jednokrotnego wyboru)

  W2

  Zna i rozumie różnicowanie następstw urazu mechanicznego: obrażenia przyżyciowe, obrażenia schyłkowe, obrażenia pośmiertne.

  U.W22

  Bieżąca informacja zwrotna

  Zaliczenie pisemne (test jednokrotnego wyboru)

  METODY WERYFIKACJI OSIĄGNIĘCIA ZAMIERZONYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

  * przykłady metod FORMUJĄCYCH

  Obserwacja pracy studenta

  Test wstępny

  Bieżąca informacja zwrotna

  Ocena aktywności studenta w czasie zajęć

  Obserwacja pracy na ćwiczeniach

  Zaliczenie poszczególnych czynności

  Zaliczenie każdego ćwiczenia

  Kolokwium praktyczne ocena w systemie punktowym

  Ocena przygotowania do zajęć

  Dyskusja w czasie ćwiczeń

  Wejściówki na ćwiczeniach

  Sprawdzanie wiedzy w trakcie ćwiczeń

  Zaliczenia cząstkowe

  Ocena wyciąganych wniosków z eksperymentów

  Zaliczenie wstępne

  Opis przypadku

  Próba pracy

  ** przykłady metod PODSUMOWUJĄCYCH

  metody weryfikacji efektów uczenia się w zakresie wiedzy:

  Egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy)

  Egzamin pisemny (esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test wielokrotnego wyboru /MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi /MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi)

  Metody weryfikacji efektów uczenia się w zakresie umiejętności:

  Egzamin praktyczny

  Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny /OSCE/

  Mini-CEX (mini – clinical examination)

  Realizacja zleconego zadania

  Projekt, prezentacja

  Metody weryfikacji efektów uczenia się w zakresie kompetencji społecznych:

  Esej refleksyjny

  Przedłużona obserwacja przez opiekuna/nauczyciela akademickiego

  Ocena 360° (opinie nauczycieli, kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników)

  Samoocena

  NAKŁAD PRACY STUDENTA (BILANS PUNKTÓW ECTS)

  Forma aktywności studenta

  Obciążenie studenta (godz.)

  Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim (wg planu studiów)

  20

  Udział w wykładach (wg planu studiów)

  20

  Udział w seminariach (wg planu studiów)

   

  Udział w ćwiczeniach (wg planu studiów)

   

  Udział w zajęciach praktycznych (wg planu studiów)

   

  Udział w konsultacjach związanych z zajęciami

   

  Samodzielna praca studenta (przykładowa forma pracy studenta)

  25

  Samodzielne przygotowanie do seminariów

   

  Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń

   

  Samodzielne przygotowanie do zajęć praktycznych

   

  Wykonanie projektu, dokumentacji, opisu przypadku, prezentacji, itd. …………………………….

   

  Obciążenie studenta związane z praktykami zawodowymi (wg planu studiów)

   

  Samodzielne przygotowanie się do zaliczeń etapowych

   

  Samodzielne przygotowanie do egzaminu/zaliczenia końcowego i udział w egzaminie/zaliczeniu końcowym

  25

  Sumaryczne obciążenie pracy studenta                                                                                                     Godziny ogółem:

  45

  Liczba punktów ECTS

  1,5

  Forma zajęć

  Treści programowe poszczególnych zajęć

  Symbol przedmiotowego efektu uczenia się

  Liczba godzin

  WYKŁADY

  Charakterystyka medycyny sądowej. Rola medycyny sądowej w praktyce położniczej. Podstawy prawne czynności biegłych.

  W1, W2

  2

  Tanatologia sądowo-lekarska. Definicja śmierci, rodzaje i przyczyn zgonu. Znamiona śmierci. Badanie pośmiertne.

  W1, W2

  4

  Traumatologia sądowo-lekarska. Podział narzędzi. Obrażenia zadane narzędziami twardymi, tępymi, tępokrawędzistymi.

  W1, W2

  4

  Traumatologia sądowo-lekarska. Obrażenia zadane narzędziami ostrymi, tnącymi, kończystymi.

  W1, W2

  4

  Dzieciobójstwo. Zespół dziecka krzywdzonego. Przemoc domowa.

  W1, W2

  4

  Wybrane rodzaje śmierci gwałtownej. Zaliczenie testowe zajęć.

  W1, W2

  2

  LITERATURA PODSTAWOWA

  (3-5 pozycji)

  1. DiMaio V.J., DiMaio D.: Medycyna sądowa. Urban & Partner, Wrocław 2008.

  2. Kała M., Wilk D., Wójcikiewicz J. (red.): Ekspertyza sądowa. Zagadnienia wybrane. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2017.

  3. Payne-James J., Jones R. (red.): Simpson. Medycyna sądowa. Wyd. 14. Edra Urban & Partner, Wrocław 2021.

  LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

  (3-5 pozycji)

  1. Teresiński G. (red.): Medycyna sądowa. Tom 1-3. PZWL, Warszawa 2019-2021.

  WARUNKI UZYSKANIA ZALICZENIA ZAJĘĆ (ZGODNIE Z REGULAMINEM PRZEDMIOTU/JEDNOSTKI)

  Sposób zaliczenia zajęć

  Zaliczenie pisemne po ukończeniu zajęć - test jednokrotnego wyboru.

  Zasady zaliczania nieobecności

  Indywidualne zaliczenie u prowadzącego zajęcia. 

  Możliwości i formy wyrównywania zaległości

  Indywidualne zaliczenie u prowadzącego zajęcia, przygotowanie samodzielne tematów zaległych.

  Zasady dopuszczenia do egzaminu/zaliczenia

  Obecność na wykładach + zaliczenie ewentualnych nieobecności.

  KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Z ZAJĘĆ ZAKOŃCZONYCH ZALICZENIEM

  (opisowe, procentowe, punktowe, inne….)

  Aby uzyskać zaliczenie przedmiotu należy udzielić prawidłowej odpowiedzi na min. 60% pytań w teście zaliczeniowym.

  Data opracowania sylabusa: 25.07.2022

  Sylabus opracował(a): dr hab. Michał Szeremeta