Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Sylabus.
 • Ostatnia zmiana 28.09.2022 przez Zakład Medycyny Sądowej

  Sylabus

                                                                                                                              Załącznik do Uchwały RWNZ nr 10/2022 z dnia 22.02.2022 r.

   

  KARTA MODUŁU ZAJĘĆ/SYLABUS

  Wydział Nauk o Zdrowiu UMB

  dotyczy cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akad.  2022/2023

  Kierunek studiów

  Ratownictwo Medyczne

  Profil studiów

  □  ogólnoakademicki    X  praktyczny  

  Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej moduł zajęć

  Zakład Medycyny Sądowej

  Osoba(y) prowadząca(e)

  prof. dr hab. Anna Niemcunowicz-Janica, dr hab. Michał Szeremeta, dr Iwona Ptaszyńska-Sarosiek

  Poziom studiów

  I stopnia  (licencjackie)  X   II stopnia (magisterskie) □  jednolite magisterskie □

  Forma studiów

  stacjonarne  X   niestacjonarne □

  Rok studiów

  I  □    II   □   III  X   I V  □   V  □         

  Semestr studiów:

  1   □   2  □    3   □   4  □  5  □   6  X 7   □   8  □    9   □  10  □ 

  Nazwa modułu zajęć

  Medycyna sądowa

  Język wykładowy

  polski   X     angielski   □

  Miejsce realizacji:

  zajęć praktycznych

  nie dotyczy

  praktyk zawodowych

  nie dotyczy

  Opis zajęć:

  Założenia i cel zajęć:

  Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta ze źródłami wiarygodnych i rzetelnych, opartych na dowodach naukowych informacjach dotyczących tanatologii sądowo-lekarskiej, traumatologii sądowo-lekarskiej z uwzględnieniem obrażeń zażyciowych, schyłkowych oraz pośmiertnych. W części dotyczącej traumatologii sądowo-lekarskiej omawiane są różne mechanizmy powstania obrażeń ciała z uwzględnieniem kwalifikacji narzędzi oraz okolicy powstania obrażeń. W części dotyczącej orzecznictwa sądowo-lekarskiego omawiane są przepisy dotyczące biegłych zawarte w kodeksie postępowania karnego oraz postepowania cywilnego, formy orzeczeń lekarskich oraz ocena skutków uszkodzeń ciała w postępowaniu karnym i cywilnym oraz punkty opinii sądowo-lekarskiej w sprawach karnych. Omawiane są przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (art. 156 i 157 kk). Z zakresu alkohologii sądowo-lekarskiej omawiany jest zarys fizjologii przemian alkoholu w organizmie, metody jego oznaczania we krwi oraz zabezpieczanie i badanie materiału sekcyjnego w kierunku obecności alkoholu. W części dotyczącej serohematologii sądowo-lekarskiej przedstawia się badania polimorfizmu DNA i zastosowanie w sprawach dotyczących spornego ojcostwa oraz w badaniach identyfikacyjnych, w tym śladów biologicznych.

  Metody kształcenia:

  Wykłady – wykład informacyjny

  Seminaria – metoda przypadków, dyskusja dydaktyczna

  Symbol i numer przedmiotowego efektu uczenia się

  Efekt uczenia się

  Odniesienie do kierunkowych efektów uczenia się

  Metody weryfikacji osiągnięcia zamierzonych efektów uczenia się:

  Formujące*

  Podsumowujące**

  WIEDZA

  W1

  Zna i rozumie zasady oceny stanu pacjenta w celu ustalenia sposobu postępowania i podjęcia albo odstąpienia od medycznych czynności ratunkowych, w tym w przypadku rozpoznania zgonu.

  C.W53.

  Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć, zaliczenie cząstkowe, samoocena

  Zaliczenie testowe w formie pisemnej

  W2

  Zna i rozumie zasady wysuwania podejrzenia i rozpoznawania śmierci mózgu.

  C.W104.

  Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć, zaliczenie cząstkowe, samoocena

  Zaliczenie testowe w formie pisemnej

  W3

  Zna i rozumie podstawowe zagadnienia z zakresu medycyny sądowej.

  C.W108.

  Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć, zaliczenie cząstkowe, samoocena

  Zaliczenie testowe w formie pisemnej

  UMIEJĘTNOŚCI

  U1

  Potrafi prowadzić dokumentację medyczną w zakresie wykonywanych czynności, w tym w przypadku zgonu pacjenta, urodzenia dziecka martwego i odstąpienia od medycznych czynności ratunkowych.

  C.U19.

  Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć, zaliczenie cząstkowe, samoocena

  Zaliczenie testowe w formie pisemnej

  U2

  Potrafi interpretować wyniki podstawowych badań toksykologicznych.

  C.U33.

  Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć, zaliczenie cząstkowe, samoocena

  Zaliczenie testowe w formie pisemnej

  U3

  Potrafi rozpoznawać toksydromy.

  C.U34.

  Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć, zaliczenie cząstkowe, samoocena

  Zaliczenie testowe w formie pisemnej

  U4

  Potrafi stosować skale ciężkości obrażeń.

  C.U54.

  Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć, zaliczenie cząstkowe, samoocena

  Zaliczenie testowe w formie pisemnej

  U5

  Potrafi decydować o niepodejmowaniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej lub o odstąpieniu od jej przeprowadzenia.

  C.U56.

  Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć, zaliczenie cząstkowe, samoocena

  Zaliczenie testowe w formie pisemnej

  U6

  Potrafi rozpoznawać pewne znamiona śmierci.

  C.U57.

  Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć, zaliczenie cząstkowe, samoocena

  Zaliczenie testowe w formie pisemnej

  KOMPETENCJE SPOŁECZNE

  K1

  Jest gotów do samodzielnego wykonywania zawodu zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego i zindywidualizowanego podejścia do pacjenta, uwzględniającego poszanowanie jego praw

  K.3.

  Realizacja zleconego zadania

  Przedłużona obserwacja studenta przez nauczyciela akademickiego

                                                             METODY WERYFIKACJI OSIĄGNIĘCIA ZAMIERZONYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

  * przykłady metod FORMUJĄCYCH

  Obserwacja pracy studenta

  Test wstępny

  Bieżąca informacja zwrotna

  Ocena aktywności studenta w czasie zajęć

  Obserwacja pracy na ćwiczeniach

  Zaliczenie poszczególnych czynności

  Zaliczenie każdego ćwiczenia

  Kolokwium praktyczne ocena w systemie punktowym

  Ocena przygotowania do zajęć

  Dyskusja w czasie ćwiczeń

  Wejściówki na ćwiczeniach

  Sprawdzanie wiedzy w trakcie ćwiczeń

  Zaliczenia cząstkowe

  Ocena wyciąganych wniosków z eksperymentów

  Zaliczenie wstępne

  Opis przypadku

  Próba pracy

  ** przykłady metod PODSUMOWUJĄCYCH

  metody weryfikacji efektów uczenia się w zakresie wiedzy:

  Egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy)

  Egzamin pisemny (esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test wielokrotnego wyboru /MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi /MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi)

  Metody weryfikacji efektów uczenia się w zakresie umiejętności:

  Egzamin praktyczny

  Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny /OSCE/

  Mini-CEX (mini – clinical examination)

  Realizacja zleconego zadania

  Projekt, prezentacja

  Metody weryfikacji efektów uczenia się w zakresie kompetencji społecznych:

  Esej refleksyjny

  Przedłużona obserwacja przez opiekuna/nauczyciela akademickiego

  Ocena 360° (opinie nauczycieli, kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników)

  Samoocena

  NAKŁAD PRACY STUDENTA (BILANS PUNKTÓW ECTS)

  Forma aktywności studenta

  Obciążenie studenta (godz.)

  Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim (wg planu studiów)

  20

  Udział w wykładach (wg planu studiów)

  10

  Udział w seminariach (wg planu studiów)

  10

  Udział w ćwiczeniach (wg planu studiów)

   

  Udział w zajęciach praktycznych (wg planu studiów)

   

  Udział w konsultacjach związanych z zajęciami

   

  Samodzielna praca studenta (przykładowa forma pracy studenta)

  10

  Samodzielne przygotowanie do seminariów

  5

  Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń

   

  Samodzielne przygotowanie do zajęć praktycznych

   

  Wykonanie projektu, dokumentacji, opisu przypadku, prezentacji, itd. …………………………….

   

  Obciążenie studenta związane z praktykami zawodowymi (wg planu studiów)

   

  Samodzielne przygotowanie się do zaliczeń etapowych

   

  Samodzielne przygotowanie do egzaminu/zaliczenia końcowego i udział w egzaminie/zaliczeniu końcowym

  5

  Sumaryczne obciążenie pracy studenta                                                                                                     Godziny ogółem:

  30

  Liczba punktów ECTS

  1

  Forma zajęć

  Treści programowe poszczególnych zajęć

  Symbol przedmiotowego efektu uczenia się

  Liczba godzin

  WYKŁADY

  Charakterystyka medycyny sądowej. Podstawy prawne czynności biegłych.

  W1-W3

  3

  Tanatologia sądowo-lekarska. Badanie pośmiertne.

  3

  Wypadkowość drogowa. Zasady postępowania na miejscu zdarzenia.

  4

  SEMINARIA

  Traumatologia sądowo-lekarska. Podział narzędzi. Obrażenia zadane narzędziami twardymi, tępymi, tępokrawędzistymi.

  W1-W3, U1-U6, K1

  2

  Traumatologia sądowo-lekarska. Obrażenia zadane narzędziami ostrymi kończystymi. Broń palna.

  2

  Kryminogenna funkcja alkoholu etylowego. Fazy intoksykacji alkoholowe, objawy, możliwości pomyłek diagnostycznych. Prawne aspekty stanu nietrzeźwości. Środki odurzające i substancje psychotropowe. Genetyka sądowa. Badania w sprawach spornego ojcostwa. Badanie śladów biologicznych, zabezpieczanie śladów biologicznych. Badanie plam krwi, nasienia i tkanej ludzkich.

  3

  Wybrane rodzaje śmierci gwałtownej. Podstawy opiniowania sądowo-lekarskiego. Zaliczenie testowe zajęć.

  3

  LITERATURA PODSTAWOWA

  (3-5 pozycji)

  1. DiMaio V.J., DiMaio D.: Medycyna sądowa. Urban & Partner, Wrocław 2008.

  2. Kała M., Wilk D., Wójcikiewicz J. (red.): Ekspertyza sądowa. Zagadnienia wybrane. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2017.

  3. Teresiński G. (red.): Medycyna sądowa. Tom 1-3. PZWL, Warszawa 2019-2021.

  LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

  (3-5 pozycji)

  1. Erickson C.K.: Nauka o uzależnieniach. Od neurobiologii do skutecznych metod leczenia. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010.

  2. Drewa G., Ferenc T. (red.): Genetyka medyczna. Edra Urban & Partner, Wrocław 2011.

  WARUNKI UZYSKANIA ZALICZENIA ZAJĘĆ (ZGODNIE Z REGULAMINEM PRZEDMIOTU/JEDNOSTKI)

  Sposób zaliczenia zajęć

  Zaliczenie pisemne po ukończeniu zajęć - test jednokrotnego wyboru.

  Zasady zaliczania nieobecności

  Indywidualne zaliczenie u prowadzącego zajęcia. 

  Możliwości i formy wyrównywania zaległości

  Indywidualne zaliczenie u prowadzącego zajęcia, przygotowanie samodzielne tematów zaległych.

  Zasady dopuszczenia do egzaminu/zaliczenia

  Obecność na wykładach + zaliczenie ewentualnych nieobecności.

  KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Z ZAJĘĆ ZAKOŃCZONYCH ZALICZENIEM

  (opisowe, procentowe, punktowe, inne….)

  Aby uzyskać zaliczenie przedmiotu należy udzielić prawidłowej odpowiedzi na min. 60% pytań w teście zaliczeniowym.

  Data opracowania sylabusa: 07.07.2022

  Sylabus opracował(a): dr hab. Michał Szeremeta