• Ostatnia zmiana 18.02.2020 przez Zakład Biologii

  Regulaminy

  Regulamin dydaktyczny obowiązujący w Zakładzie Biologii UMB na zajęciach z przedmiotu „Botanika” dla studentów

  kierunku FARMACJA

  1. Zajęcia z botaniki odbywają się w wymiarze godzin przewidzianym programem studiów (30 h wykładów, 60 h ćwiczeń).
  2. Treści programowe wykładów i ćwiczeń podane są w gablocie informacyjnej i na stronie internetowej Zakładu.
  3. Ćwiczenia obejmują zajęcia, których tematy i daty podane są w harmonogramie oraz umieszczone w gablocie informacyjnej i na stronie internetowej Zakładu.
  4. Ćwiczenia odbywają się w sali Zakładu Biologii (Collegium Primum, I piętro). Na ćwiczeniach obowiązuje zmiana obuwia

  i biały fartuch.
  5. Student jest obowiązany uczestniczyć we wszystkich zajęciach. W przypadku nieobecności należy ją usprawiedliwić bezpośrednio po ustąpieniu przyczyny nieobecności, najpóźniej na kolejnym ćwiczeniu, w którym student uczestniczy po okresie nieobecności. Honorowane będą tylko zwolnienia lekarskie lub dziekańskie. Nieobecność usprawiedliwiona stwarza możliwość odrobienia ćwiczenia z inną grupą studencką.
  6. W sali ćwiczeniowej student ma prawo przebywać wyłącznie w obecności asystenta. W trakcie zajęć nie wolno bez zgody asystenta opuszczać sali ćwiczeń. Podczas zajęć obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych.
  7. Podczas pierwszego ćwiczenia studenci zapoznają się z regulaminem i zasadami BHP obowiązującymi w sali ćwiczeniowej.
  8. W trakcie trwania semestru student obowiązany jest przystąpić do czterech kolokwiów, obejmujących materiał omawiany na wykładach i ćwiczeniach.
  9. Egzamin obejmuje treści programowe zawarte na wykładach i ćwiczeniach.
  10. Warunki zaliczenia przedmiotu:

  • obecność na wszystkich zajęciach
  • zaliczenie pisemne wszystkich ćwiczeń
  • zaliczenie pisemnych kolokwiów
  • przygotowanie i przedstawienie projektu grupowego (prezentacji multimedialnej)
  • zdanie pisemnego egzaminu

  11. Kierownik Zakładu przyjmuje w sprawach studenckich w środę w godz. 10.00 - 11.00