• Ostatnia zmiana 08.01.2019 przez Zakład Biologii

  Regulaminy

  Regulamin dydaktyczny obowiązujący w Zakładzie Biologii UMB na zajęciach z przedmiotu „Botanika” dla studentów

  kierunku FARMACJA

  1. Zajęcia z botaniki odbywają się w wymiarze godzin przewidzianym programem studiów (30 h wykładów, 60 h ćwiczeń i 15 h seminarium).
  2. Treści programowe wykładów i ćwiczeń podane są w gablocie informacyjnej i na stronie internetowej Zakładu.
  3. Ćwiczenia obejmują zajęcia, których tematy i daty podane są w harmonogramie oraz umieszczone w gablocie informacyjnej i na stronie internetowej Zakładu.
  4. Ćwiczenia odbywają się w sali Zakładu Biologii (Collegium Primum, I piętro). Na ćwiczeniach obowiązuje zmiana obuwia i biały fartuch.
  5. Student jest obowiązany uczestniczyć we wszystkich zajęciach. W przypadku nieobecności należy ją usprawiedliwić bezpośrednio po ustąpieniu przyczyny nieobecności, najpóźniej na kolejnym ćwiczeniu, w którym student uczestniczy po okresie nieobecności. Honorowane będą tylko zwolnienia lekarskie lub dziekańskie. Nieobecność usprawiedliwiona stwarza możliwość odrobienia ćwiczenia z inną grupą studencką.
  6. W sali ćwiczeniowej student ma prawo przebywać wyłącznie w obecności asystenta. W trakcie zajęć nie wolno bez zgody asystenta opuszczać sali ćwiczeń. Podczas zajęć obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych.
  7. Podczas pierwszego ćwiczenia studenci zapoznają się z regulaminem i zasadami BHP obowiązującymi w sali ćwiczeniowej.
  8. W trakcie trwania semestru student obowiązany jest przystąpić do czterech kolokwiów, obejmujących materiał omawiany na wykładach i dotyczący ćwiczeń.
  9. Student obowiązany jest uczestniczyć w zajęciach terenowych (poznawanie roślin leczniczych w ich naturalnym środowisku) oraz wykonać zielnik zawierający minimum 30 gatunków leczniczych roślin naczyniowych. Obowiązuje znajomość systematyki tych gatunków, właściwości leczniczych i ich wykorzystania w farmacji.
  10. Egzamin obejmuje treści programowe zawarte na wykładach, ćwiczeniach i seminariach.
  11. Warunki zaliczenia przedmiotu:

  • obecność na wszystkich zajęciach (ćwiczenia i seminaria)
  • zaliczenie pisemne wszystkich ćwiczeń
  • zaliczenie seminarium
  • zaliczenie pisemnych kolokwiów
  • zaliczenie ćwiczeń terenowych
  • dostarczenie wykonanego zielnika roślin leczniczych
  • zdanie pisemnego egzaminu

  12. Kierownik Zakładu przyjmuje w sprawach studenckich w środę w godz. 10.00 - 11.00