Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Sylabus.
 • Ostatnia zmiana 25.04.2022 przez Zakład Medycyny Nuklearnej

  Sylabus

   

   

  KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

  Wydział Nauk o Zdrowiu

   

  Kierunek studiów

  Elektroradiologia

  Profil studiów

  □ ogólnoakademicki x praktyczny

  Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot:

  Zakład Medycyny Nuklearnej

  Kontakt (tel./email):

  Tel. (85) 746-87-70 fax (85) 746-87-71 e-mail: nukleo@umb.edu.pl

  Osoba odpowiedzialna za przedmiot:

  Prof. dr hab. n. med. Janusz Myśliwiec

  Osoba(y) prowadząca(e):

  Dr n med. Saeid Abdelrazek, dr n med. Piotr Szumowski, dr n. med. Łukasz Żukowski,

  Przedmioty wprowadzające wraz z wymaganiami wstępnymi

  Podstawy anatomii, fizjologii, onkologii, radiologii oraz wiedzy dotyczącej budowy i zasad działania aparatury diagnostyki obrazowej, wiedzy informatycznej, matematyczno-fizycznej,

  Umiejętność komunikacji z pacjentem

  Poziom studiów:

  I stopnia (licencjackie) x II stopnia (magisterskie) □ jednolite magisterskie □

   

  Rodzaj studiów:

  stacjonarne x niestacjonarne □

  Rok studiów

  I □ II □ III x I V □ V □

  Semestr studiów:

  1 x 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 6 □ 7 □ 8 □ 9 □ 10 □

  Nazwa modułu/przedmiotu:

   

  ECTS

  8

  Typ modułu/ przedmiotu:

  Obowiązkowy x fakultatywny □

  Język wykładowy:

  polski x obcy □

  Miejsce realizacji:

   

  ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH

  USK Białystok, Zakład Medycyny Nuklearnej

  PRAKTYK ZAWODOWYCH

  USK Białystok, Zakład Medycyny Nuklearnej

  FORMA ZAJĘĆ

   

  Liczba godzin

  Wykład

  40

  Seminarium

   

  Ćwiczenia

   

  Samokształcenie /bez nauczyciela

  60

  E-learning

   

  Zajęcia praktyczne

  60

  Praktyki zawodowe

  30

  Inne ……………………

   

  RAZEM

  190

   

   

   

   

  Opis przedmiotu:

   

   

   

  Założenia i cel przedmiotu:

   

   

  1. Przygotowuje studenta do samodzielnego wykonywania badań oraz procedur diagnostycznych i terapeutycznych w zakresie medycyny nuklearnej oraz obrazowania tomograficznego
  2. Student powinien znać sposoby otrzymywania sztucznych radioizotopów, zasady ochrony radiologicznej, metody kontroli jakości medycznej aparatury obrazowej

   

  Metody dydaktyczne

   

  Wykład, dyskusja, ćwiczenia z użyciem aparaturze medycznej, samodzielne dochodzenie do wiedzy, analiza literatury

   

   

  Narzędzia dydaktyczne

  rzutnik multimedialny, aparatura medyczna (m. in. Gamma kamera planarna, SPECT-CT, komora laminarnego przepływu z kalibratorem dawek, generator molimbdenowo-technetowy, mierniki promieniowania jonizującego)

   

  MACIERZ EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA MODUŁU /PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO KIERUNKOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ,

  METOD WERYFIKACJI ZAMIERZONYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ ORAZ FORMY REALIZACJI ZAJĘĆ.

   

  Symbol i numer przedmiotowego efektu uczenia się

  Student, który zaliczy moduł (przedmiot) wie/umie/potrafi:

  Odniesienie do kierunkowych efektów uczenia się

  Metody weryfikacji osiągnięcia zamierzonych efektów uczenia się:

  Forma zajęć dydaktycznych* wpisz symbol

   

   

   

  Formujące

  ***

  Podsumowujące**

   

  WIEDZA

   

  W01

  Opisuje prawidłowe struktury komórek, tkanek, narządów i układów organizmu ludzkiego

  M1A_W02

  Bieżąca informacja zwrotna

  Test dopasowania

  W

  W02

  Opisuje procesy fizjologiczne zachodzące w organizmie człowieka oraz mechanizmy patologii chorób

  M1A_W02

  Bieżąca informacja zwrotna

  Test dopasowania

  W

  W03

  Posiada wiedzę w zakresie podstaw fizycznych elektroradiologii, a w szczególności fizykę promieniowania jonizującego, promieniotwórczości, elektryczności, pól elektromagnetycznych i akustyki.

  M1A_W02

  M1A_W01

  Bieżąca informacja zwrotna

  Test dopasowania

  W,Ć

  W04

  Opisuje pojęcia i procesy radiobiologii

  M1A_W01

  Bieżąca informacja

  Test dopasowania

  W,Ć

  W05

  Zna podstawowe zasady pracy z edytorami tekstu, arkuszami kalkulacyjnymi, Internetem, posiada wiedzę z zakresu tworzenia i korzystania z baz danych, przygotowywania prezentacji, technik tworzenia witryn internetowych, zna podstawy działania sieci komputerowych.
  Zna podstawowe pojęcia statystyki opisowej, posiada wiedzę dotyczącą estymacji przedziałowej, zna zasady konstruowania i weryfikowania hipotez statystycznych, dobierania testów statystycznych.

  M1A_W10

  Bieżąca informacja

  Test dopasowania

  W,Ć

  W06

  Zna uwarunkowania i mechanizmy komunikacji interpersonalnej w relacji z pacjentem i jego rodziną oraz członkami zespołu diagnostyczno-terapeutycznego

  M1A_W04

  Bieżąca informacja

  Test dopasowania

  W,Ć

  W07

  Rozpoznaje uwarunkowania społeczne i cywilizacyjne chorób

  M1A_W04

  Bieżąca informacja

  Test dopasowania

  W,Ć

  W08

  Charakteryzuje etyczne i prawne uwarunkowania elektroradiologii

  M1A_W08

  Bieżąca informacja

  Test dopasowania

  W,Ć

  W09

  Charakteryzuje społeczne, ekonomiczne i prawne uwarunkowania działalności podmiotów leczniczych w zakresie realizacji świadczeń zdrowotnych

  M1A_W08

  Bieżąca informacja

  Test dopasowania

  W,Ć

  W10

  Zna podstawy epidemiologii, profilaktyki, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej

  M1A_W06

  Bieżąca informacja

  Test dopasowania

  W,Ć

  W11

  Posiada podstawową wiedzę na temat organizacji ochrony radiologicznej w Polsce, środków i zasad ochrony radiologicznej, limitów dawek oraz poziomów referencyjnych, jak i dozymetrii promieniowania

  M1A_W07

  M1A_W08

  M1A_W10

  Bieżąca informacja

  Test dopasowania

  W

  W12

  Zna przepisy prawa krajowego, Unii Europejskiej oraz standardy międzynarodowe z zakresu ochrony radiologicznej

  M1A_W08

  Bieżąca informacja

  Test dopasowania

  W,Ć

  W14

  Posiada podstawową wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

  M1A_W10

  M1A_W07

  Bieżąca informacja

  Test dopasowania

  W,Ć

  W15

  Posiada podstawową wiedzę z zakresu pierwszej pomocy. Zna podstawy leczenia stanów nagłych w pracowni diagnostyki obrazowej i terapii.

  M1A_W10

  Bieżąca informacja

  Test dopasowania

  W,Ć

  W16

  Posiada podstawową wiedzę na temat uwarunkowań prawnych (krajowych i międzynarodowych) organizacji i dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością w rentgenodiagnostyce, radiologii zabiegowej, radioterapii i medycynie nuklearnej

  M1A_W08

  Bieżąca informacja

  Test dopasowania

  W,Ć

  W17

  Posiada podstawową wiedzę o potencjalnych błędach w realizacji świadczeń zdrowotnych w zakresie kompetencji technika elektroradiologa, objaśnia sposoby zapobiegania oraz możliwe działania korygujące

  M1A_W07

  M1A_W10

  Bieżąca informacja

  Test dopasowania

  W,Ć

  W18

  Posiada podstawową wiedzę w zakresie wymagań organizacyjno-technicznych pracowni rentgenowskiej i diagnostyki obrazowej

  M1A_W08

  M1A_W10

  Bieżąca informacja

  Test dopasowania

  W,Ć

  W19

  Posiada podstawową wiedzę w zakresie prowadzenia i archiwizacji dokumentacji medycznej w pracowni rentgenowskiej i diagnostyki obrazowej

  M1A_W08

  M1A_W10

  Bieżąca informacja

  Test dopasowania

  W,Ć

  W20

  Posiada podstawową wiedzę w zakresie obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowisku technika elektroradiologii w pracowni rentgenowskiej i diagnostyki obrazowej

  M1A_W08

  M1A_W09

  Bieżąca informacja

  Test dopasowania

  W,Ć

  W23

  Posiada podstawową wiedzę z zakresu anatomii radiologicznej dorosłych i dzieci

  M1A_W02

  Bieżąca informacja

  Test dopasowania

  W,Ć

  W24

  Posiada podstawową wiedzę w zakresie środków i zasad ochrony radiologicznej personelu i pacjenta (dzieci i dorośli) w rentgenodiagnostyce i radiologii zabiegowej

  M1A_W10

  Bieżąca informacja

  Test dopasowania

  W,Ć

  W25

  Potrafi interpretować wynik badania radiologicznego, jak i innych metod obrazowych pod kątem wartości technicznej i diagnostycznej w zakresie kompetencji zawodowych

  M1A_W10

  Bieżąca informacja

  Test dopasowania

  W,Ć

  W33

  Posiada podstawową wiedzę w zakresie wymagań organizacyjno-technicznych pracowni radioizotopowej, zakładu medycyny nuklearnej i oddziału leczenia radioizotopowego

  M1A_W08

  M1A_W10

  Bieżąca informacja

  Test dopasowania

  W,Ć

  W34

  Posiada podstawową wiedzę w zakresie prowadzenia i archiwizacji dokumentacji medycznej w pracowni radioizotopowej, zakładzie medycyny nuklearnej i oddziału leczenia radioizotopowego

  M1A_W08

  M1A_W10

  Bieżąca informacja

  Test dopasowania

  W,Ć

  W35

  Posiada podstawową wiedzę w zakresie obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowisku technika elektroradiologii w pracowni radioizotopowej, zakładzie medycyny nuklearnej i oddziale leczenia radioizotopowego

  M1A_W08

  M1A_W09

  Bieżąca informacja

  Test dopasowania

  W,Ć

  W36

  Posiada podstawową wiedzę w zakresie budowy i zasad działania aparatury medycyny nuklearnej tj.: licznika jedno- i wielokierunkowego, kalibratora dawek, sondy scyntylacyjnej, gamma kamery, skanera PET, aparatury hybrydowej: SPECT/TK, PRT/TK, PET/MR oraz urządzeń pomocniczych np. urządzeń do przekazywania, przechowywania i utrwalania obrazów, itp.

  M1A_W08

  M1A_W10

  Bieżąca informacja

  Test dopasowania

  W,Ć

  W37

  Posiada podstawową wiedzę na temat zasad radioizotopowych metod obrazowania narządów ciała ludzkiego w tym obrazowania molekularnego oraz terapii izotopowej

  M1A_W08

  M1A_W10

  Bieżąca informacja

  Test dopasowania

  W,Ć

  W38

  Opisuje technikę pozycjonowania pacjenta ( dorośli i dzieci) do wykonania świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny nuklearnej oraz charakteryzuje szczegółowo techniczno-organizacyjne uwarunkowania procedur medycznych

  M1A_W08

  M1A_W10

  Bieżąca informacja

  Test dopasowania

  W,Ć

  W39

  Posiada podstawową wiedzę w zakresie środków i zasad ochrony radiologicznej personelu i pacjenta (dzieci i dorośli) w medycynie nuklearnej z uwzględnieniem ryzyka skażeń środowiska

  M1A_W10

  Bieżąca informacja

  Test dopasowania

  W,Ć

  W45

  Posiada podstawową wiedzę w zakresie analizy i interpretacji sygnału elektrograficznego w ramach kompetencji zawodowych

  M1A_W10

  Bieżąca informacja

  Test dopasowania

  W,Ć

  UMIEJĘTNOŚCI

   

  U01

  Interpretuje wskazania do badań/ zabiegów terapeutycznych opisane w skierowaniu

  M1A_U04

  Obserwacja pracy na ćwiczeniach

  Realizacja zleconego zadania

  ZP/PZ

  U02

  Wyjaśnia pacjentowi przebieg i technikę wykonania danego badania / zabiegu terapeutycznego, zasady przygotowania, jak i zachowania się po wykonanej procedurze medycznej

  M1A_U05

  Obserwacja pracy na ćwiczeniach

  Realizacja zleconego zadania

  ZP/PZ

  U03

  Komunikuje się skutecznie z pacjentem i jego rodziną oraz członkami zespołu diagnostyczno-terapeutycznego

  M1A_U03

  Obserwacja pracy na ćwiczeniach

  Realizacja zleconego zadania

  ZP/PZ

  U04

  Planuje i wykonuje badanie / zabieg terapeutyczny zgodnie ze wskazaniami lekarza kierującego / nadzorującego

  M1A_U01

  M1A_U02

  M1A_U03

  M1A_U05

  M1A_U09

  M1A_U10

  Ocena aktywności studenta w czasie zajęć

  Realizacja zleconego zadania

  ZP/PZ

  U05

  Identyfikuje indywidualne problemy pacjenta, które wymuszają przeprowadzenie modyfikacji np. techniki ułożenia celem wykonania badania / zabiegu terapeutycznego

  M1A_U04

  Ocena aktywności studenta w czasie zajęć

  Realizacja zleconego zadania

  ZP/PZ

  U07

  Obsługuje aparaturę z zakresu diagnostyki elektromedycznej tj.: aparat do EKG, aparat do EEG, aparat do EMG, zestaw do monitorowania czynności serca metodą Holtera, zestaw do monitorowania ciśnienia metodą Holtera, zestaw do wykonywania próby wysiłkowej, itp.

  M1A_U02

  Ocena aktywności studenta w czasie zajęć

  Realizacja zleconego zadania

  ZP/PZ

  U10

  Obsługuje aparaturę medycyny nuklearnej tj.: licznik jedno- i wielokierunkowy, kalibrator dawek, sondę scyntylacyjną, gamma kamerę, skaner PET, aparaturę hybrydową: SPECT/TK, PRT/TK, PET/MR oraz urządzenia pomocnicze np. urządzenia do przekazywania, przechowywania i utrwalania obrazów, itp.

  M1A_U02

  Ocena aktywności studenta w czasie zajęć

  Realizacja zleconego zadania

  ZP/PZ

  U12

  Ocenia i interpretuje przebieg i wynik badania / zabiegu terapeutycznego w zakresie kompetencji technika elektroradiologa

  M1A_U06

  M1A_U12

  M1A_U13

  Ocena aktywności studenta w czasie zajęć

  Realizacja zleconego zadania

  ZP/PZ

  U13

  Przewiduje możliwe błędy w przebiegu badania / zabiegu terapeutycznego, potrafi wdrożyć działania zapobiegawcze a w przypadku zaistnienia błędu – działania korygujące i naprawcze

  M1A_U07

  Ocena aktywności studenta w czasie zajęć

  Realizacja zleconego zadania

  ZP/PZ

  U14

  Rozpoznaje stany nagłe i podejmuje podstawowe działania ratujące zdrowie i życie pacjenta

  M1A_U05

  Ocena aktywności studenta w czasie zajęć

  Realizacja zleconego zadania

  ZP/PZ

  U15

  Inicjuje działania w przypadku podejrzenia występowania przemocy

  M1A_U04

  M1A_U13

  Ocena aktywności studenta w czasie zajęć

  Realizacja zleconego zadania

  ZP/PZ

  U16

  Stosuje zasady i praktyki kontroli jakości w rentgenodiagnostyce, radiologii zabiegowej, radioterapii i medycynie nuklearnej

  M1A_U05

  M1A_U08

  M1A_U09

  M1A_U10

  Ocena aktywności studenta w czasie zajęć

  Realizacja zleconego zadania

  ZP/PZ

  U17

  Stosuje środki i zasady ochrony radiologicznej pacjenta i personelu w rentgenodiagnostyce, radiologii zabiegowej, radioterapii i medycynie nuklearnej

  M1A_U05

  M1A_U08

  M1A_U09

  M1A_U10

  Bieżąca informacja zwrotna

  Realizacja zleconego zadania

  ZP/PZ

  U18

  Stosuje środki i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy na danym stanowisku roboczym

  M1A_U05

  M1A_U10

  Bieżąca informacja zwrotna

  Realizacja zleconego zadania

  ZP/PZ

  U19

  Prowadzi rejestrację danych wykonywanych badań / zabiegów terapeutycznych zgodnie z obowiązującymi zasadami formalno-organizacyjnymi

  M1A_U06

  M1A_U09

  M1A_U10

  Bieżąca informacja zwrotna

  Realizacja zleconego zadania

  ZP/PZ

  U20

  Prowadzi archiwizację danych wykonywanych badań / zabiegów terapeutycznych zgodnie z obowiązującymi zasadami formalno-organizacyjnymi

  M1A_U06

  M1A_U09

  M1A_U10

  Obserwacja pracy na ćwiczeniach

  Realizacja zleconego zadania

  ZP/PZ

  U21

  Korzysta z dostępnych baz wiedzy medycznej, interpretuje i wyciąga wnioski oraz formułuje opinie z faktów związanych z kompetencjami zawodowymi

  M1A_U08

  Obserwacja pracy na ćwiczeniach

  Realizacja zleconego zadania

  ZP/PZ

  U22

  Komunikuje się w języku angielskim na poziomie co najmniej B2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego

  M1A_U14

  Ocena aktywności studenta w czasie zajęć

  Realizacja zleconego zadania

  ZP/PZ

  U24

  Potrafi posługiwać się komputerem w zakresie edycji tekstu, przygotowania prezentacji, tworzenia i korzystania z baz danych, pracy z arkuszami kalkulacyjnymi i Internetem.
  Potrafi zastosować metody statystyczne do opracowania danych z badań - umie ocenić rozkład zmiennych losowych, wyznaczyć średnią, medianę, przedział ufności, wariancję i odchylenie standardowe, potrafi formułować i testować hipotezy statystyczne oraz dobierać i stosować metody statystyczne w opracowywaniu wyników obserwacji i pomiarów. Potrafi interpretować wyniki analizy statystycznej z użyciem pakietu statystycznego.

  M1A_U06

   

  Ocena aktywności studenta w czasie zajęć

  Realizacja zleconego zadania

  ZP/PZ

  U25

  Posiada umiejętności ruchowe z zakresu wybranych form aktywności fizycznej.

  M1P_U11

  Bieżąca informacja zwrotna

  Realizacja zleconego zadania

  ZP/PZ

  KOMPETENCJE SPOŁECZNE / POSTAWY

   

  K01

  Doskonali się w zakresie wiedzy i czynności zawodowych

  M1_K01

   

  Przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego

  ZP/PZ

  K02

  Jest świadomy ograniczeń i rozumie potrzebę konsultacji z ekspertem

  M1_K02

   

  Przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego

  ZP/PZ

  K03

  Wykazuje dbałość o wizerunek wykonywanego zawodu

  M1_K03

  M1_K04

   

  Przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego

  ZP/PZ

  K04

  Organizuje pracę własną, skutecznie współpracuje w interdyscyplinarnym zespole diagnostyczno-terapeutycznym w zakresie posiadanych kompetencji zawodowych.

  M1_K04

   

  Przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego

  ZP/PZ

  K05

  Kreatywnie rozwiązuje problemy zawodowe

  M1_K05

  M1_K06

   

  Przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego

  ZP/PZ

  K06

  Okazuje szacunek wobec pacjenta i zrozumienia dla różnic światopoglądowych i kulturowych

  M1_K03

   

  Przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego

  ZP/PZ

  K07

  Przestrzega praw pacjenta, zasad etycznych i tajemnicy informacji medycznej

  M1_K03

   

  Przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego

  ZP/PZ

  K08

  Określa priorytety w realizacji celów zawodowych, jak i realizacji zadań zawodowych

  M1_K05

   

  Przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego

  ZP/PZ

  K09

  Formułuje wnioski dotyczące odbiorców świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywanych badań / zabiegów terapeutycznych

  M1_K08

   

  Przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego

  ZP/PZ

  * FORMA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

  W- wykład; S- seminarium; Ć- ćwiczenia; BN – samokształcenie/bez nauczyciela ; ZP- zajęcia praktyczne; PZ- praktyka zawodowa; EL- e-learning

  METODY WERYFIKACJI OSIĄGNĘCIA ZAMIERZONYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

  **przykłady metod PODSUMOWUJĄCYCH

  metody weryfikacji efektów uczenia się w zakresie wiedzy:

  Egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy)

  Egzamin pisemny – student generuje / rozpoznaje odpowiedź (esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test wielokrotnego wyboru /MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi /MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi)

  Egzamin z otwartą książką

  Metody weryfikacji efektów uczenia się w zakresie umiejętności:

  Egzamin praktyczny

  Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny /OSCE/ - egzamin zorganizowany w postaci stacji z określonym zadaniem do wykonania /stacje z chorym lub bez chorego, z materiałem klinicznym lub bez niego, z symulatorem, z fantomem, pojedyncze lub sparowane, z obecnością dodatkowego personelu, wypoczynkowe/

  Mini-CEX (mini – clinical examination)

  Realizacja zleconego zadania

  Projekt, prezentacja

  Metody weryfikacji efektów uczenia się w zakresie kompetencji społecznych / postaw:

  Esej refleksyjny

  Przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego

  Ocena 360° (opinie nauczycieli, kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników)

  Samoocena ( w tym portfolio)

  ***PRZYKŁADY METOD FORMUJĄCYCH

  Obserwacja pracy studenta

  Test wstępny

  Bieżąca informacja zwrotna

  Ocena aktywności studenta w czasie zajęć

  Obserwacja pracy na ćwiczeniach

  Zaliczenie poszczególnych czynności

  Zaliczenie każdego ćwiczenia

  Kolokwium praktyczne ocena w systemie punktowym

  Ocena przygotowania do zajęć

  Dyskusja w czasie ćwiczeń

  Wejściówki na ćwiczeniach

  Sprawdzanie wiedzy w trakcie ćwiczeń

  Zaliczenia cząstkowe

  Ocena wyciąganych wniosków z eksperymentów

  Zaliczenie wstępne

  Opis przypadku

  Próba pracy

   

              

   

  NAKŁAD PRACY STUDENTA (BILANS PUNKTÓW ECTS)

   

  Forma nakładu pracy studenta

  (udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawdzenie, itp.)

  Obciążenie studenta (h)

  Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim (wg planu studiów)

   

  Udział w wykładach (wg planu studiów)

  40

  Udział w ćwiczeniach/(wg planu studiów)

  -

  Udział w seminariach (wg planu studiów)

  -

  Udział w zajęciach praktycznych (wg planu studiów)

   

  Udział w konsultacjach związanych z zajęciami

  60

  Samodzielna praca studenta (przykładowa forma pracy studenta)

  50

  Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń

   

  Samodzielne przygotowanie do seminariów

   

  Wykonanie projektu, dokumentacji, opisu przypadku, samokształcenia itd……………………………….

   

  Przygotowanie do zajęć praktycznych

   

  Obciążenie studenta związane z praktykami zawodowymi (wg planu studiów)

  25

  Przygotowanie do egzaminu/ zaliczenia i udział w egzaminie

   

  Sumaryczne obciążenie pracy studenta

  Godziny ogółem

  175

  Punkty ECTS za moduł/przedmiotu

  6+2

   

  TREŚĆ PROGRAMOWE POSZCZEGÓLNYCH ZAJĘĆ:

   

   

  Liczba godzin

   

  WYKŁADY

  Diagnostyka radioizotopowa – historia, stan obecny i perspektywy.

  2

  Podstawy fizyczne badań radioizotopowych – elementy fizyki jądrowej

  2

  Podstawowe techniki detekcji promieniowania jądrowego

  2

  Izotopy promieniotwórcze naturalne i sztuczne – metody produkcji izotopów

  2

  Podstawy radiobiologii.

  2

  Zasady ochrony radiologicznej.

  2

  Metody radiokompetycyjne i diagnostyka izotopowa in vitro. Elementy radiofarmacji.

  2

  Mechanizmy lokalizacji radiofarmaceutyków.

  2

  Diagnostyka radioizotopowa in vivo – badania statyczne i dynamiczne: centralnego układu nerwowego, odde-chowego, sercowo-naczyniowego, gruczołów wydzielania wewnętrznego, pokarmowego, moczowego, kostno-stawowego. Zastosowanie izotopów w hematologii.

  2

  Zastosowanie radioizotopów w onkologii.

  2

  Badania izotopowe tarczycy i przytarczyc.

  2

  Radioizotopowe metody diagnostyczne centralnego układu nerwowego.

  2

  Kardiologia nuklearna.

  2

  Radioizotopowa diagnostyka nerek i nadnerczy.

  2

  Radioizotopowa diagnostyka wątroby i dróg żółciowych.

  2

  Badania izotopowe w diagnostyce chorób płuc.

  2

  Badania izotopowe w diagnostyce układu kostno-stawowego.

  2

  Diagnostyka radioizotopowa in vitro. Kontrola jakości eluatu z generatora oraz poszczególnych radiofarmaceutyków.

  2

  Nowoczesne techniki w medycynie nuklearnej (SPECT/CT, PET/CT, PET/MRI).

  2

  Testy kontroli jakości aparatury stosowanej w medycynie nuklearnej.

  2

   

   

  ĆWICZENIA

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  SEMINARIA

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

  Wykonanie testu jednorodności wewnętrznej gammakamery

  4

  Kontrola rozdzielczości przestrzennej i liniowości gammakamery

  4

  Wykonanie testu na centrum rotacji głowicy gammakamery

  4

  Praktyczne użycie systemów detekcji promieniowania w badaniach innych niż obrazowe (kalibrator dawek, liczniki promieniowania)

  4

  Wykonanie kalibracji gammakamery

  4

  Wymiana kolimatorów w gammakamerze

  4

  Wykonanie badań scyntygraficznych tarczycy z technetem 99m-Tc

  4

  Wykonanie badań scyntygraficznych tarczycy z jodem 131-I

  4

  Wykonywanie badań scyntygraficznych pozostałych gruczołów wewnatrzwydzielniczych

  4

  Wykonanie badań scyntygraficznych przewodu pokarmowego

  4

  Wykonanie badań scyntygraficznych układu oddechowego i krążeniowego

  4

  Wykonanie badań scyntygraficznych układu nerwowego, limfatycznego

  4

  Wykonanie badań scyntygraficznych układu kostnego

  4

  Realizacja badań scyntygraficznych układu moczowo-płciowego

  4

  Realizacja badań służących do obrazowania molekularnego

  4

  PRAKTYKI ZAWODOWE

  Realizacja testów kontroli jakości kamer scyntygraficznych

   

  Realizacja badań scyntygraficznych w technice planarnej, whole body oraz SPECT wykonywanych przy użyciu gamma kamer

   

   

   

   

   

   

   

  SAMOKSZTAŁCENIE

   

   

   

   

   

   

   

   

  E- LEARNING

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  LITERATURA

   

  PODSTAWOWA

  • Nuclear Medicine and Molecular Imaging: The Requisites 5th Edition 2020
  • Guzy neuroendokrynne układu pokarmowego- red. Beaty Kos-Kudła, Via Medica, Gdańsk 2010.
  • B. Birkenfeld, M. Listewnik „Medycyna Nuklearna”
  • L. Królicki „Medycyna nuklearna”
  • Endokrynologia nuklearna-Doina Piciu 2015

   

   

  UZUPEŁNIAJĄCA

   

  • Nuclear Medicine Textbook- Duccio Volterrani Paola Anna Erba Ignasi Carrió H. William Strauss Giuliano Mariani, 2019

   

   

  KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

  (opisowe, procentowe, punktowe, inne ……………………..formy oceny do wyboru przez wykładowcę)

   

  EFEKTY UCZENIA SIĘ

   

  NA OCENĘ 3

  NA OCENĘ 3.5

  NA OCENĘ 4

  NA OCENĘ 4.5

   

  NA OCENĘ 5

  wyżej wymienione formujące metody weryfikacji osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia oceniono systemem procentowym lub

  60%

  70%

  80%

  90%

  100%

  punktowym

  36

  42

  48

  54

  60

   

   

   

   

   

   

  WARUNKI UZYSKANIA ZALICZENIA PRZEDMIOTU:

  WARUNKI UZYSKANIA ZALICZENIA PRZEDMIOTU:

  Efekty nr W1 - W52 (wiedza) oceniane są metodą:

  • Egzamin teoretyczny pisemny w formie testu

  • Czas trwania egzaminu 45 minut

  • Liczba pytań egzaminacyjnych zamkniętych ( jednokrotnego wyboru) – 60

  • Punktacja – za każde pytanie 1 punkt max: 60 pkt min: 36 pkt

  • Kryterium uzyskania oceny pozytywnej jest udzielenie poprawnych odpowiedzi na 60% pytań egzaminacyjnych

  Efekty K 1 – K129 (umiejętności) oceniane są metodą:

  • Realizacji zleconego zadania

  Efekty K 1 – K129 (kompetencje) oceniane są metodą:

  • Samooceny

  OSIĄGNIĘCIE ZAŁOŻONYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

  □ pozytywny wynik końcowego egzaminu

  x egzamin teoretyczny pisemny

  □ egzamin teoretyczny ustny

  □ egzamin praktyczny

  □ zaliczenie

   

  Data opracowania programu: 25.04.2022

   

  Program opracował: dr n. med. Piotr Szumowski