Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Harmonogram zajęć Reumatologia.
 • Ostatnia zmiana 26.09.2023 przez Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych

  Harmonogram zajęć Reumatologia

   

   

  SEMINARIA i ĆWICZENIA

  1. Badanie narządu ruchu Ogólna charakterystyka schorzeń reumatycznych. Obraz podmiotowo-przedmiotowy. Implikacje zmian patogenetycznych w obrazie klinicznym

  2.  Reumatoidalne zapalenie stawów -patogeneza, rozpoznanie, różnicowanie, rokowanie i  leczenie

  3. Choroba zwyrodnieniowa stawów. Obraz podmiotowy, badanie przedmiotowe, rozpoznanie, różnicowanie, rokowanie, leczenie.

  4. Dna moczanowa, przewlekłe zapalenia stawów. Obraz podmiotowy, badanie przedmiotowe, rozpoznanie, różnicowanie, rokowanie, leczenie. Osteoporoza. Obraz podmiotowy, badanie przedmiotowe, rozpoznanie, różnicowanie, rokowanie, leczenie. 

   

   

  1. Sposób zaliczania poszczególnych ćwiczeń- ustny (dyskusja w czasie zajęć, obserwacja pracy studenta, ocena aktywności w czasie zajęć)
  2. Sposób zaliczania seminariów- ustny
  3. Sposób i forma zaliczenia całości zajęć dydaktycznych w poszczególnej jednostce- test pisemny  (test wielokrotnego wyboru) oraz zaliczenie historii choroby (realizacja określonego zadania, prezentacja multimedialna)
  4. Sposób i forma zaliczenia całości zajęć dydaktycznych z zakresu chorób wewnętrznych- test pisemny  (test wielokrotnego wyboru) forma zwolnienia z egzaminu- nie dotyczy
  5. Blok ćwiczeniowy rozpoczyna się sprawdzianem w formie testu, dotyczącym wiedzy z badania podmiotowego i przedmiotowego w zakresie chorób wewnętrznych.
  6. Przygotowanie do ćwiczeń oceniane jest poprzez czynny udział w zajęciach (analiza przypadków klinicznych w ramach omawianych zagadnień).
  7. W trakcie bloku ćwiczeniowego przygotowanie historii choroby
  8. Zaliczanie seminariów – na podstawie obecności.
  9. Na zakończenia zajęć (bloku ćwiczeniowego) odbywa się pisemny sprawdzian w formie testu z zakresu realizowanego materiału (tematyka obejmuje ćwiczenia, seminaria i wykłady).

  W przypadku niezaliczenia testu – test poprawkowy w ciągu 14 dni od zakończenia bloku ćwiczeniowego.

  W przypadku nieobecności usprawiedliwionej – obowiązek odrobienia zajęć po uprzednim uzgodnieniu z adiunktem dydaktycznym. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest obecność na wszystkich ćwiczeniach. Możliwe jest odrobienie ćwiczeń w przypadku nieobecności na mniej niż 30% zajęć