Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Regulamin Dydakyczny Jednostki.
 • Ostatnia zmiana 27.03.2022 przez Zakład Radiologii

  Regulamin Dydakyczny Jednostki

  REGULAMIN DYDAKTYCZNY

  ZAKŁAD RADIOLOGII

   

  1. Zajęcia z Diagnostyki Obrazowej obejmują obowiązkowy udział w wykładach, seminariach i ćwiczeniach, które odbywają się według ustalonego harmonogramu.
  2. Warunkiem zaliczenia programu zajęć jest obecność na nich, cząstkowe zaliczenie poszczególnych zajęć i semestrów oraz zdanie egzaminu końcowego.
  3. Zaliczenia zajęć odbywać się mogą w formie ustnej lub pisemnej (sprawdziany, kolokwia, praca zaliczeniowa, praca egzaminacyjna). Zaliczenie ćwiczeń polega na ich zaliczeniu praktycznym: analiza obrazu na przykładowych badaniach obrazowych (USG, radiografia, densytometria, angiografia, TK, MR). Student dokonuje oceny obrazów na zdjęciach, na których podstawie określa rodzaj wykonanego badania oraz różnicuje objawy, na podstawie których stawia diagnozę.
  4. W przypadku nie zaliczenia ćwiczeń obowiązuje termin poprawkowy w ciągu 14 dni od zakończenia ćwiczeń.
  5. Nieobecność na zajęciach może być usprawiedliwiona po przedstawieniu zwolnienia lekarskiego lub urlopu dziekańskiego. Każdą nieobecność na zajęciach należy „odrobić”.
  6. Usprawiedliwione nieobecności mogą być „odrabiane” z inną grupą ćwiczeniową za zgodą asystenta prowadzącego zajęcia.
  7. Obowiązujące podręczniki:

  RADIOLOGIA Diagnostyka obrazowa RTG,TK, USG i MR

  B. Pruszyński, A. Cieszanowski, Warszawa 2014r.

  PODRĘCZNIK RADIOLOGII

  W. Herring, red. naukowy: M. Sąsiadek, wyd. Urban&Partner

  1. Egzamin końcowy obejmuje:
  • egzamin teoretyczny – test
  • warunkiem przystąpienia do egzaminu teoretycznego jest zaliczenie ćwiczeń
  • warunkiem zdania egzaminu końcowego jest uzyskanie co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi
  • kryteria oceny egzaminu teoretycznego:

  60-69% -dostateczny (3,0)

  70-77% -dość dobry (3,5)

  78-86% -dobry (4,0)

  87-94% -ponad dobry (4,5)

  95-100% -bardzo dobry (5,0)

  1. W przypadku nie zaliczenia egzaminu końcowego (I termin), dopuszcza się przeprowadzenie egzaminów poprawkowych (termin II i termin III) w formie testu pisemnego lub egzaminu ustnego. W przypadku nie zaliczenia egzaminów poprawkowych dopuszcza się możliwość egzaminu komisyjnego –  IV termin, który przeprowadzony jest poza Zakładem Radiologii na wniosek Dziekana Uniwersytetu Medycznego odpowiedniego wydziału.
  2. Student ma prawo wglądu do egzaminu/testu końcowego w obecności Kierownika Zakładu lub asystenta przez niego wyznaczonego w terminie 2 tygodni od daty ogłoszenia wyników.
  3. Wyniki egzaminu są podawane w formie listy z nr indeksów oraz ocenami w gablotce w Zakładzie Radiologii oraz na stronie internetowej Zakładu.
  4. Wszelkie kwestie nie ujęte w niniejszym Regulaminie regulowane są poprzez ustalenia starosty roku z Kierownikiem Zakładu Radiologii bądź asystentem prowadzącym zajęcia.

  REGULAMIN PORZĄDKOWY

  ZAKŁAD RADIOLOGII

   

  1. Na zajęcia w Zakładzie Radiologii należy zgłaszać się w odpowiedniej odzieży ochronnej (fartuch) i obuwiu ochronnym. W przypadku niedostosowania się do powyższych wymagań asystent może nie dopuścić studenta do udziału w prowadzonych zajęciach, co zakwalifikowane zostanie jako nieobecność.
  2. W przypadku spóźnienia studenta na zajęcia (wykład, ćwiczenia, seminarium) przekraczające 15 min. prowadzący asystent wnioskować może o powtórne odbycie zajęć.
  3. W przypadku niewłaściwego zachowania studenta w trakcie prowadzonych zajęć asystent może usunąć/wyprosić go z zajęć, co zakwalifikowane zostanie jako nieobecność.