Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Regulamin Dydakyczny Jednostki.
 • Ostatnia zmiana 12.07.2017 przez Zakład Radiologii

  Regulamin Dydakyczny Jednostki

   

  REGULAMIN

  zajęć dydaktycznych

   w Zakładzie Radiologii UMB

  dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu

   

  1. Zajęcia w Zakładzie Radiologii obejmują obowiązkowy udział w ćwiczeniach,  zajęciach praktycznych, praktykach zawodowych, seminariach  i wykładach.
  2. Zajęcia dydaktyczne odbywają się zgodnie z podanym harmonogramem.
  3. Na zajęciach dydaktycznych obowiązuje fartuch i obuwie ochronne, identyfikator. Na zajęciach realizowanych z obecnością pacjenta, dodatkowo dozymetr.
  4. Nieobecność studenta na zajęciach może być usprawiedliwiona po przedstawieniu zwolnienia lekarskiego lub innego dokumentu w przypadkach losowych.  Nieusprawiedliwione bądź dłuższe (powyżej 1 dnia) nieobecności mogą być odrabiane za zgodą prowadzącego zajęcia asystenta.
  5. Nie ma możliwości zwolnienia studenta z egzaminu/ zaliczenia.
  6. Student ma prawo wglądu do wejściówek, kolokwiów i innych pisemnych zaliczeń cząstkowych w terminie podanym przez asystenta prowadzącego zajęcia.
  7. Student ma prawo wglądu do egzaminu w obecności Kierownika Zakładu lub asystenta w terminie 5 dni od daty ogłoszenia wyników.
  8. Wyniki egzaminów są podawane w formie listy z nr indeksów oraz ocenami w gablotce w Zakładzie Radiologii oraz na stronie internetowej: http://www.umb.edu.pl/wl/zaklad-radiologii
  9. Wszelkie kwestie nie ujęte w niniejszym Regulaminie regulowane są poprzez ustalenia starosty roku z Kierownikiem Zakładu Radiologii bądź asystentem prowadzącym zajęcia.
  10. Wykazy obowiązkowych i zalecanych podręczników znajdują się w sylabusach poszczególnych przedmiotów na stronie internetowej: http://www.umb.edu.pl/wl/zaklad-radiologii
  11. Warunki uzyskania zaliczenia:

  Kierunek Ratownictwo medyczne studia I stopnia

  Radiologia w ratownictwie medycznym

  Warunek przystąpienia do końcowego zaliczenia – obecność na zajęciach.

  Zaliczenie ustne, omówienie losowo wybranych 5 zdjęć z badań obrazowych, za omówienie każdego zdjęcia można otrzymać max 1 pkt., kryterium oceny pozytywnej - 60% - 3pkt .