• 28.09.2018 Administrator Zakładu

  Regulaminy

  Logopedia z fonoaudiologią – studia magisterskie I rok
  Przedmiot: Podstawy diagnostyki biochemicznej

   

  1. Prowadzący:  dr hab. Wojciech Jelski

  Regulamin zajęć dydaktycznych obowiązującyw Zakładzie Diagnostyki Biochemicznej jest zgodny z Regulaminem Studiów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Student na pierwszym wykładzie zapoznaje się z Regulaminem dydaktycznym, określanym dalej jako Regulamin i przepisami BHP obowiązującymi na zajęciach oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania poprzez podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Regulaminu.
  Osoby nieprzestrzegające powyższych zasad nie będą mogły uczestniczyć w zajęciach.
   

  1. Zajęcia z przedmiotu „Podstawy diagnostyki biochemicznej” odbywają się w wymiarze godzin przewidzianym programem studiów (30 h wykładów).
  2. Treści programowe wykładów podane są w gablocie informacyjnej i na stronie internetowej Zakładu.
  3. Wykłady odbywają się w sali wykładowej Collegium Novum (blok M). Ćwiczenia odbywają się w pracowniach Zakładu Diagnostyki Biochemicznej.
  4. Student jest obowiązany uczestniczyć we wszystkich zajęciach. W przypadku nieobecności należy ją usprawiedliwić bezpośrednio po ustąpieniu przyczyny nieobecności, najpóźniej na pierwszym ćwiczeniu, w którym student uczestniczy po okresie nieobecności. Honorowane będą tylko zwolnienia lekarskie lub dziekańskie.
  5. Formą zaliczenia nieobecności jest odpowiedź ustna u wykładowcy z tematu wykładu, który został opuszczony.
  6. Zaliczanie nieobecności jest możliwe w terminach zajęć podanych na harmonogramie zajęć.
  7. Prawo do zaliczania nieobecności mają studenci, którzy:

  - z przyczyn usprawiedliwionych nie byli obecni na wykładzie,

  - w ciągu semestru mają do odrobienia maksymalnie jedną nieobecność

  8.  Podczas zajęć obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych (obowiązuje ich wyłączenie).
  9. Przedmiot zalicza się na podstawie zaliczenia testowego i obecności studenta na zajęciach oraz wpisu „zaliczono” w indeksie.