• 28.09.2018 Administrator Zakładu

  Program nauczania

  Sylabus

  1. Jednostka uczelniana odpowiedzialna za nauczanie przedmiotów:

  • Zakład Diagnostyki Biochemicznej

  2. Kierownik Zakładu:

  • prof. dr hab. Barbara Mroczko

  3. Osoba odpowiedzialna za prowadzenie przedmiotu:

  •  dr hab. Wojciech Jelski

  4. Wymiar godzinowy zajęć:

  • Semestr I - Podstawy diagnostyki biochemicznej
  • wykłady  –5
  • ćwiczenia - 20

  5. Forma zakończenia (forma zaliczenia):

  Przedmiot kończy się zaliczeniem testowym. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie co najmniej 60% mozliwych punktów i obecność na wszystkich zajęciach

  6. Cel nauczania

  Przedstawienie współczesnych możliwości wykorzystania badań laboratoryjnych do diagnozowania chorób.

  7. Formy nauczania:

  • wykłady, ćwiczenia

  8. Programy nauczania - szczególowe infornacje w sylabusie