Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Regulaminy.
 • 23.09.2022 Zakład Farmakodynamiki

  Regulaminy

  Regulamin obowiązujący w Zakładzie Farmakodynamiki UMB dla studentów kierunku Farmacja w semestrze VII i VIII z przedmiotu „Farmakologia i farmakodynamika”

   

  Postanowienia ogólne

  1. Zajęcia z przedmiotu Farmakologia i farmakodynamika na kierunku Farmacja
  realizowane są w VII i VIII semestrze w formie wykładów (40 godz.) i ćwiczeń (120 godz.).

  2. Zajęcia prowadzone są według planu przedstawionego studentom przed rozpoczęciem semestru, który jest dostępny na tablicy ogłoszeń przed Zakładem Farmakodynamiki w Euroregionalnym Centrum Farmacji oraz na stronie internetowej Zakładu Farmakodynamiki.

  3. Wszystkie zajęcia prowadzone w Zakładzie Farmakodynamiki są obowiązkowe (wykłady i ćwiczenia).

  4. Studenci zobowiązani są do przychodzenia na zajęcia punktualnie.

  5. Niedopuszczalne jest korzystanie z telefonów komórkowych oraz Internetu (bez wcześniejszej konsultacji z osobą prowadzącą) w czasie zajęć odbywających się w formie stacjonarnej.

  6. Nagrywanie wykładów, ćwiczeń oraz wykonywanie zdjęć jest niedozwolone.

  7. Obowiązuje całkowity zakaz podłączania do komputera jakichkolwiek nośników pamięci masowej (płyt CD/DVD, USB).

  8. Konsekwencją postępowania studenta niezgodnie z regulaminem i wytycznymi BHP będzie wykluczenie jego uczestnictwa w ćwiczeniach, wykładach (nieobecność nieusprawiedliwiona).

   

  A. Wykłady

  1. Wykłady będą odbywały się w formie stacjonarnej.

  2. Istnieje możliwość realizacji wykładów w formie online – wcześniej studenci zostaną poinformowani o tej zmianie, będzie ona wynikała z aktualnej sytuacji epidemicznej w Białymstoku.

   

  B. Ćwiczenia

  1. Ćwiczenia będą odbywały się w formie stacjonarnej.

  2. Ćwiczenia zaliczane będą na podstawie odpowiedzi ustnej i/lub pisemnej.

  3. Na każdym ćwiczeniu obowiązuje znajomość materiału bieżącego oraz z poprzednio odbytych ćwiczeń.

  4. Listy preparatów farmaceutycznych przedstawione zostaną studentom na stronie internetowej Zakładu Farmakodynamiki przed rozpoczęciem semestru.

  5. Poprawy ćwiczeń odbywać się będą w terminie do 15 dni roboczych od daty danego ćwiczenia.

  6. Niezaliczone ćwiczenie poprawić można tylko jeden raz.

   

  C. Kolokwia

  1. W roku akademickim odbędą się trzy kolokwia obejmujące materiał ćwiczeń oraz wykładów.

  2. Studentowi przysługuje jeden termin poprawkowy niezaliczonego kolokwium.

  3. Kolokwia należy zaliczyć (warunek konieczny do dopuszczenia do egzaminu z przedmiotu Farmakologia i farmakodynamika).

   

  D. Nieobecności

  1. Nieobecności usprawiedliwione będą na podstawie zwolnienia lekarskiego wydanego przez lekarza akademickiego, innego lekarza upoważnionego lub inne instytucje (np. sądy, prokuraturę, urzędy państwowe).

  2. Nieobecności na zajęciach spowodowane złym stanem zdrowia bądź koniecznością odbycia kwarantanny, studenci usprawiedliwiają zgodnie z Regulaminem studiów I stopnia, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich UMB, informując właściwy Dziekanat.

  3. Opuszczone ćwiczenia należy zaliczyć w terminie 15 dni roboczych od zakończenia okresu zwolnienia.

  4. Nieusprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniach, kolokwiach potraktowana będzie jako ćwiczenie, kolokwium niezaliczone, bez możliwości poprawy.

   

  E. Dopuszczenia do egzaminu

  1. Niezaliczenie jednego lub dwóch kolokwiów kwalifikuje do pisania sprawdzianu z całego materiału przed dopuszczeniem do sesji.

  2. Niezaliczenie trzech kolokwiów powoduje brak możliwości pisania sprawdzianu dopuszczającego do egzaminu i niedopuszczeniem do sesji egzaminacyjnej.

  3. Dopuszcza się niezaliczenie dwóch ćwiczeń w ciągu całego roku akademickiego.

  4. Niezaliczenie trzech ćwiczeń skutkuje pisaniem sprawdzianu dopuszczającego do egzaminu.

  5. Niezaliczenie czterech lub więcej ćwiczeń powoduje brak możliwości pisania sprawdzianu dopuszczającego do egzaminu i niedopuszczeniem do sesji egzaminacyjnej.

   

  F. Egzamin końcowy

  1. Przeprowadzony zostanie w formie pisemnej bądź ustnej, obejmuje cały materiał ćwiczeniowy i wykładowy. O formie egzaminu studenci zostaną wcześniej poinformowani.

  2. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej w I terminie egzaminu student ma prawo do dwóch terminów poprawkowych.

  3. Pierwszy i drugi termin poprawkowy przeprowadzony będzie w formie pisemnej bądź ustnej w zależności od decyzji Kierownika Zakładu.

   

  G. Postanowienia końcowe

  1. Do wszelkich sytuacji nie ujętych w powyższym regulaminie stosuje się Regulamin studiów I stopnia, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich UMB oraz Zarządzenie nr 98/2021 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 17 września 2021 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.

  2. W przypadku wątpliwości możliwość i sposób zaliczenia przedmiotu określa Kierownik jednostki. Studentowi przysługuje odwołanie od decyzji Kierownika Jednostki do Dziekana Wydziału, Prorektora ds. Studenckich lub ostatecznie do Rektora.

   

  Wszelkie sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie leżą w gestii Kierownika Zakładu.