Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Lekarski Rok VI.