Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Sylabus - Wydział Lekarski.
 • Ostatnia zmiana 03.10.2022 przez Klinika Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej

  Sylabus - Wydział Lekarski

   

   

                                                                    na cykl kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2022/2023

   

  Nazwa przedmiotu/modułu

  Położnictwo i ginekologia

  Nazwa jednostki/-ek w której/ -ych jest przedmiot realizowany

  Klinika Perinatologii  (+Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka)

  Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej

  Klinika Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej

  Zakład Endokrynologii Ginekologicznej i Ginekologii Wieku Rozwojowego

  e-mail jednostki

  uterus@umb.edu.pl(+szczepanski5@gazeta.pl), ginekol@umb.edu.pl, endorepro@umb.edu.plmonikazbucka @wp.pl

  Wydział

  Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

  Nazwa kierunku studiów

  lekarski

  Poziom kształcenia

  Studia jednolite magisterskie.

  Forma studiów

  stacjonarne x                                  niestacjonarne x

  Język przedmiotu

  polski x                                                    angielski £

  Rodzaj przedmiotu

  obowiązkowy x                                 fakultatywny £

  Rok studiów/semestr

   

  I £   II £   III £   IV x   V x  VI x

   

   

  1 £   2 £   3 £   4 £   5 £   6 £   7 £   8 x  9 x   10£  11 x   12 £

   

  Przedmioty wprowadzające wraz z wymaganiami wstępnymi

   

  Anatomia, Fizjologia, Patofizjologia, Patomorfologia, Choroby wewnętrzne, Chirurgia

  Realizacja efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji z poprzednich lat studiów

  Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

  IV rok – wykłady – 20; ćwiczenia – 35; seminaria – 25

  V rok – wykłady – 40; ćwiczenia – 70; seminaria – 25

  VI rok – ćwiczenia – 30, seminaria - 30

  Konsultacje:

  Klinika Perinatologii: poniedziałek w godzinach 12.00-14.00;

  Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej: czwartek w godzinach 12.00-14.00; Klinika Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej: konsultacje indywidualne
  i grupowe organizowane raz w miesiącu/pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 12.00-14.00;

  Zakład Endokrynologii Ginekologicznej i Ginekologii Wieku Rozwojowego: konsultacje  indywidualne i grupowe organizowane raz w miesiącu/pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 10.00-12.00

  Założenia i cele przedmiotu

  Klinika Perinatologii

  ZAŁOŻENIA

  Zapoznanie się z:

  - fizjologią ciąży - podstawowe definicje, rozpoznawanie ciąży wczesnej i ciąży zaawansowanej,

  - problematyką opieki przedporodowej - badania profilaktyczne, badanie położnicze, badania w ciąży wysokiego ryzyka, badanie ultrasonograficzne (USG) i kardiotokograficzne (KTG),

  - chorobami ciężarnej – choroby swoiste dla ciąży, nadciśnienie indukowane ciążą, rzucawka, zespół HELLP, choroby nieswoiste dla ciąży, cukrzyca ciężarnych,

  - powikłaniami w ciąży zaawansowanej – poród przedwczesny, wewnątrzmaciczne zahamowanie wzrostu płodu, ciąża po terminie, wewnątrzmaciczne obumarcie płodu, choroby płodu,

  - przebiegiem porodu : poród prawidłowy, poród powikłany, operacje położnicze,

  - krwawieniami w czasie ciąży i porodu,

  - poronieniami,

  - przebiegiem połogu : połóg prawidłowy, połóg powikłany,

  - podstawowymi zagadnieniami okresu noworodkowego.

  CELE

  Posiadanie umiejętności:

  - rozpoznawania objawów ciąży,

  - podstaw badania położniczego (badanie zewnętrzne i wewnętrzne),

  - podstaw oceny badania ultrasonograficznego (USG) i kardiotokograficznego (KTG),

  - podstaw rozpoznawania i leczenia chorób swoistych dla ciąży,

  - prowadzenia porodu fizjologicznego i powikłanego,

  - oceny wskazań do wykonania cięcia cesarskiego,

  - badania pacjentki w połogu,

  - oceny stanu noworodka w skali Apgar,

  - podstaw resuscytacji noworodka.

   

  Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej

  ZAŁOŻENIA

   Zapoznanie się z:

  - rozwojem, budową i fizjologią żeńskich narządów płciowych,

  - wadami wrodzonymi żeńskich narządów płciowych,

  - zaburzeniami statyki żeńskich narządów płciowych,

  - zakażeniami żeńskich narządów płciowych,

  - zespołem bólowym miednicy mniejszej,

  - urologią ginekologiczną (nietrzymanie moczu u kobiet),

  - onkologią ginekologiczną,

  - leczeniem operacyjnym w ginekologii,

  - leczeniem skojarzonym w chorobach nowotworowych narządu rodnego,

  - diagnostyką ginekologiczną i profilaktyką.

  CELE

   Posiadanie umiejętności:

  - podmiotowego i przedmiotowego badania ginekologicznego, badania gruczołów sutkowych,

  - oceny rozwoju żeńskich narządów płciowych,

  - doboru kryteriów procedur diagnostycznych dla poszczególnych części narządów płciowych,

  - postępowania diagnostycznego w dolegliwościach bólowych w obrębie miednicy mniejszej,

  - postępowania diagnostycznego  w nietrzymaniu moczu u kobiet,

  - wyboru badań profilaktycznych w chorobach nowotworowych narządu rodnego,

  - diagnostyki nieprawidłowych krwawień okresu przekwitania,

  - doboru metod leczenia schorzeń ginekologicznych (metod zachowawczych i operacyjnych),

  - kwalifikacji i przygotowania pacjentek do operacji ginekologicznej,

  - kwalifikacji pacjentek do małoinwazyjnych technik leczenia operacyjnego (laparoskopia i  histeroskopia).

   

  Klinika Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej

  ZAŁOŻENIA

   Zapoznanie się z:

  - podstawowymi funkcjami układu rozrodczego żeńskiego i męskiego (funkcja germinalna i   hormonalna),

  - z fizjologią i regulacją prawidłowego cyklu płciowego kobiety, przebiegiem okresu dojrzewania,

  - endokrynologią ciąży,

  - mechanizmami endokrynologicznymi okresu przekwitania,

  -  podstawowymi elementami i prowadzeniem  poradnictwa  przedkoncepcyjnego,

  - zasadami rozpoznania i diagnostyki niepłodności,

  - zasadami planowania rodziny i metodami zapobiegania niepożądanej ciąży,

  - diagnostyką endokrynologiczną w położnictwie i ginekologii.

   CELE

   Posiadanie umiejętności:

  - oceny cyklu płciowego, rozpoznania  jego nieprawidłowości oraz  wyboru schematu postępowania diagnostycznego,

  - oceny prawidłowości  przebiegu dojrzewania płciowego dziewcząt,

  - postepowania diagnostycznego w  okresie przekwitania,

  - wyselekcjonowania pacjentek/par z problemami/chorobami, które mogą rzutować w przyszłości na ich prokreację,

  - postępowania z niepłodną parą,

  - kwalifikowania pacjentek do wybranych metod antykoncepcyjnych i terapii hormonalnej w okresie przekwitania,

  - rozpoznania i doboru badań hormonalnych w wybranych jednostkach chorobowych z dziedziny endokrynologii ginekologicznej.

   

  Zakład Endokrynologii Ginekologicznej i Ginekologii Wieku Rozwojowego

  ZAŁOŻENIA

  Zapoznanie się z :

  - prawidłowym przebiegiem dojrzewania płciowego,

  - zmianami endokrynologicznymi towarzyszącymi etapom dojrzewania płciowego,

  - patogenezą i diagnostyką przedwczesnego dojrzewania płciowego,

  - patogenezą i diagnostyką opóźnionego dojrzewania płciowego,

  - patogenezą i diagnostyką nieprawidłowych krwawień młodocianych,

  - diagnostyką wad wrodzonych narządu rodnego,

  - problematyką antykoncepcji i ciąż młodocianych,

  - diagnostyką zaburzeń endokrynologicznych u nastolatek,

  - diagnostyką  zaburzeń endokrynologicznych u kobiet w wieku reprodukcyjnym.

  CELE

  Posiadanie umiejętności:

  - podmiotowego i przedmiotowego badania ginekologicznego, badania gruczołów sutkowych  nieletnich,

  - ocena rozwoju żeńskich narządów płciowych,

  - ocena stopnia dojrzałości płciowej,

  - diagnostyki nieprawidłowych krwawień młodocianych,

  - postępowanie w przypadku podejrzenia aktywności seksualnej poniżej 15 roku życia,

  - diagnostyka i leczenie zaburzeń endokrynologicznych u nastolatek,

  - diagnostyka i leczenie zaburzeń endokrynologicznych u kobiet w wieku reprodukcyjnym.

  Metody dydaktyczne

   

  - przekazywanie wiedzy w formie wykładu

  - konsultacje  indywidualne i grupowe: Klinika Perinatologii: poniedziałek w godzinach 12.00-14.00; Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej: czwartek w godzinach 12.00-14.00; Klinika Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej: konsultacje  indywidualne i grupowe organizowane raz w miesiącu/pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 12.00-14.00;

  Zakład Endokrynologii Ginekologicznej i Ginekologii Wieku Rozwojowego: konsultacje  indywidualne i grupowe organizowane raz w miesiącu/pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 10.00-12.00

  - dyskusja

  - prezentacja

  - opis przypadku

  - samodzielne dochodzenie do wiedzy

  - analiza literatury

  - inne zajęcia praktyczne (zajęcia na fantomach)

  Imię i nazwisko osoby prowadzącej przedmiot

  Pracownicy naukowo-dydaktyczni  i dydaktyczni zatrudnieni w  Klinice Perinatologii (+ w Klinice Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka), w Klinice Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej, w Klinice Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej oraz w Zakładzie Endokrynologii Ginekologicznej i Ginekologii Wieku Rozwojowego.

  Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za dydaktykę

  Klinika Perinatologii i Położnictwa ze Szkołą Rodzenia  - Dr hab. Adam Lemancewicz (+ Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka  – Dr hab. M. Szczepański), Klinika Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej - Prof. dr hab. Sławomir Wołczyński,  Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej - Prof. dr hab. Jacek Szamatowicz, Zakład Endokrynologii Ginekologicznej i Ginekologii Wieku Rozwojowego – Dr hab. Monika Zbucka-Krętowska

   

  Symbol

  i numer efektu uczenia się

  zgodnie ze standardami kształcenia oraz inne przedmiotowe efekty uczenia się

  Opis kierunkowych efektów uczenia się

  Forma zajęć

  Metody weryfikacji osiągnięcia zamierzonych efektów uczenia się

  wiedza

  E.W5

  zna podstawowe sposoby diagnostyki i terapii płodu;

  wykłady

  seminaria

  ćwiczenia

  praktyczne rozwiązywanie problemów klinicznych

  fakultety

  Metody podsumowujące:

  - egzamin ustny

  - egzamin pisemny (test wielokrotnego wyboru)

  Metody formujące:

  - zaliczenia wstępne

  - obserwacja pracy studenta

  - ocena aktywności w czasie zajęć

  - ocena przygotowania do zajęć

  - dyskusja w czasie zajęć

  - zaliczenia cząstkowe

  - opis przypadku

  F.W3

  zna zasady kwalifikacji do podstawowych zabiegów operacyjnych i inwazyjnych procedur diagnostyczno-leczniczych, zasady ich wykonywania i najczęstsze powikłania

  wykłady

  seminaria

  ćwiczenia

  praktyczne rozwiązywanie problemów klinicznych

  fakultety

  F.W9

  zna funkcje rozrodcze kobiety, zaburzenia z nimi związane oraz postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne, dotyczącą w szczególności:

  1. cyklu miesiączkowego i jego zaburzeń,

  2. ciąży,

  3. porodu fizjologicznego i patologicznego oraz połogu,

  4. zapaleń i nowotworów w obrębie narządów płciowych,

  5. regulacji urodzeń,

  6. menopauzy,

  7. podstawowych metod diagnostyki i zabiegów ginekologicznych

  wykłady

  seminaria

  ćwiczenia

  praktyczne rozwiązywanie problemów klinicznych

  ćwiczenia realizowane w Centrum Symulacji Medycznych

  fakultety

  umiejętności

  F.U1

  asystuje przy typowym zabiegu operacyjnym, przygotowuje pole operacyjne i znieczula miejscowo okolicę operowaną;

  ćwiczenia

  Metody podsumowujące:

  - zaliczenie praktyczne (z fantomem)

  - realizacja określonego zadania

  Metody formujące:

  - obserwacja pracy studenta

  - ocena aktywności w czasie zajęć

  - zaliczenie poszczególnych czynności

  - ocena przygotowania do zajęć

  - opis przypadku

  F.U2

  posługuje sią podstawowymi narzędziami chirurgicznymi

  ćwiczenia

  F.U3

  stosuje się do zasad aseptyki i antyseptyki

  ćwiczenia

  F.U4

  zaopatruje prostą raną, zakłada i zmienia jałowy opatrunek chirurgiczny

  ćwiczenia

  F.U5

  zakłada wkłucie obwodowe

  ćwiczenia

  F.U6

  Potrafi zbadać sutki, węzły chłonne, gruczoł tarczowy oraz jamę brzuszną w aspekcie ostrego brzucha, a także wykonywać badanie palcem przez odbyt;

  wykłady

  ćwiczenia

  F.U13

  rozpoznaje objawy podmiotowe i przedmiotowe świadczące o nieprawidłowym przebiegu

  ciąży (nieprawidłowe krwawienia, czynność skurczową macicy);

  wykłady

  seminaria

  ćwiczenia

  praktyczne rozwiązywanie problemów klinicznych

   ćwiczenia realizowane w Centrum Symulacji Medycznych

  fakultety

  F. U14

  interpretuje wyniki badania fizykalnego ciężarnej (ciśnienie tętnicze, czynność serca matki

  płodu) oraz wyniki badań laboratoryjnych świadczących o patologiach ciąży;

  wykłady

  seminaria

  ćwiczenia

  praktyczne rozwiązywanie problemów klinicznych

  F.U15

  interpretuje zapis kardiotokografii (KTG)

  wykłady

  seminaria

  ćwiczenia

  praktyczne rozwiązywanie problemów klinicznych

  fakultety

  F.U16

  rozpoznaje rozpoczynający się poród i nieprawidłowy czas jego trwania;

  wykłady

  seminaria

  ćwiczenia

  praktyczne rozwiązywanie problemów klinicznych

  ćwiczenia

  realizowane w Centrum Symulacji Medycznych

  F.U17

  interpretuje objawy podmiotowe i przedmiotowe w czasie połogu

  wykłady

  ćwiczenia

  F.U18

  ustala zalecenia, wskazania i przeciwwskazania dotyczące stosowania metod antykoncepcji;

  wykłady

  seminaria

  praktyczne rozwiązywanie problemów klinicznych

  EU8

  ocenia stan noworodka w skali Apgar oraz ocenia jego dojrzałość, bada odruchy noworodkowe

  wykłady

  seminaria

  ćwiczenia

   

  kompetencje społeczne

  K1

  przestrzega tajemnicy lekarskiej i praw pacjenta,

  wykłady

  ćwiczenia

  Metody podsumowujące:

  - zaliczenie praktyczne (z fantomem)

  - realizacja określonego zadania

  - egzamin ustny

  - egzamin pisemny (test wielokrotnego wyboru)

  Metody formujące:

  - zaliczenia wstępne

  - obserwacja pracy studenta

  - ocena aktywności w czasie zajęć

  - ocena przygotowania do zajęć

  - dyskusja w czasie zajęć

  - zaliczenie poszczególnych czynności

  - zaliczenia cząstkowe

  - opis przypadku

  K2

  potrafi nawiązać i utrzymać głęboki i pełen szacunku kontakt z pacjentem, a także okazywać zrozumienie dla różnic światopoglądowych i kulturowych

  ćwiczenia

  K3

  kieruje się dobrem pacjenta

  wykłady

  ćwiczenia

  K4

  dostrzega i rozpoznaje własne ograniczenia oraz dokonuje samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych

  ćwiczenia

  K5

  podejmuje działania wobec pacjenta w oparciu o zasady etyczne, ze świadomością społecznych uwarunkowań i ograniczeń wynikających z choroby

  ćwiczenia

  K6

  propaguje zachowania prozdrowotne

  wykłady

  ćwiczenia

  K7

  korzysta z obiektywnych źródeł informacji

  ćwiczenia

  K8

  formułuje wnioski z własnych pomiarów lub obserwacji

  ćwiczenia

  K9

  wdraża zasady koleżeństwa zawodowego i współpracy w zespole specjalistów, w tym z przedstawicielami innych zawodów medycznych, także w środowisku wielokulturowym i wielonarodowościowym

  ćwiczenia

  K10

  formułuje opinie dotyczące różnych aspektów działalności zawodowej

  ćwiczenia

  K11

  przyjmuje odpowiedzialność związaną z decyzjami podejmowanymi w ramach działalności zawodowej, w tym w kategoriach bezpieczeństwa własnego i innych osób

  ćwiczenia

   

  Punkty ECTS

  5 (rok IV)+5 (rok V) +4 (rok VI)

  Obciążenie pracą studenta

  Forma aktywności

  Liczba godzin na zrealizowanie aktywności

  Zajęcia wymagające udziału prowadzącego:

  1. Realizacja przedmiotu: wykłady (wg planu studiów)

  60

  1. Realizacja przedmiotu: ćwiczenia (wg planu studiów)

  135

  1. Realizacja przedmiotu: seminaria (wg planu studiów)

  80

  1. Realizacja przedmiotu: fakultety

   

  1. Udział w konsultacjach

  5

   

   

  godziny razem: 280

  Samodzielna praca studenta:

   

  1. Samodzielne przygotowanie się do zajęć teoretycznych i praktycznych (wykonanie projektu, dokumentacji, opisu przypadku itp.)

  45

  1. Samodzielne przygotowanie się do zaliczeń/kolokwiów

  20

  1. Samodzielne przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia końcowego

  30

   

  godziny razem: 95

     

                                                                                                

  Treści programowe przedmiotu:

  Efekty uczenia się

  (symbol i numer)

  tematyka

  E.W5. zna podstawowe sposoby diagnostyki i terapii płodu;

   

   

   

   

  Wykłady IV:

  Klinika Perinatologii

  Ciąża wielopłodowa.

  Noworodek. (Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka)

  Seminaria IV:

  Klinika Perinatologii

  Badanie KTG.

  Ciąża obumarła

  Immunologia ciąży. Konflikt serologiczny.

  Badanie USG w ciąży.

  Czynnik genetyczny w poronieniach i ciąży obumarłej.

  Farmakoterapia w ciąży.

  Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka

  Ocena dojrzałości i badanie noworodka.

  Żywienie noworodków donoszonych i wcześniaków.

  Adaptacja noworodka do życia zewnątrzmacicznego, stany przejściowe.

  Wady wrodzone.

  Urazy okołoporodowe.

  Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej

  Techniki obrazowania w ginekologii (USG).

  Fakultety IV:

  Klinika Perinatologii

  Chirurgia płodu. Stan rzeczywisty i perspektywy na przyszłość.

  Rekomendacje terapii płodu. 

  Ostre stany zagrożenia płodu. Diagnostyka, postepowanie. 

  Ocena dobrostanu płodu (USG, KTG, profil biofizyczny) 

  Ćwiczenia IV:

  Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka

  Omawianie hospitalizowanych noworodków.

  Wykonywanie badania fizykalnego noworodka.

  Omawianie badań dodatkowych wykonanych u noworodka.

  Zapoznanie się z patologią okresu noworodkowego.

  Wykłady V:

  Klinika Perinatologii

  Diagnostyka prenatalna. Metody wewnątrzmacicznego leczenia płodu.

  Poród przedwczesny. Patologia błon płodowych oraz płynu owodniowego.

  Zakażenia okołoporodowe. Infekcja wewnątrzmaciczna. Profilaktyka zakażeń paciorkowcowych.

  Stany zagrożenia życia matki w ciąży. Przebieg ciąży i porodu u kobiet z chorobami układu sercowo-naczyniowego, nerek, cukrzycą.

  Postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne w ciąży.

  Patologia noworodka.  (Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka)

  Seminaria V:

  Klinika Perinatologii

  Przypadki nagłe w położnictwie.

  Nieprawidłowy czas trwania ciąży. Diagnostyka i postepowanie.

  Cukrzyca i zespół metaboliczny w ciąży. Opieka położnicza nad ciężarną z cukrzycą przedciążową.

  Zakażenia i zarażenia w ciąży: TORCH.

  Zespół zatrzymania wewnątrzmacicznego wzrostu płodu.

  Seminaria V: (Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka)

  Zamartwica wewnątrzmaciczna.

  Noworodek urodzony przedwcześnie.

  Hipotrofia wewnątrzmaciczna.

  Żółtaczki okresu noworodkowego.

  Resuscytacja noworodka.

  Fakultety V:

  Klinika Perinatologii

  Ocena anatomii płodu w badaniu USG w 20-22 tygodniu ciąży.

  Wskazania ultrasonograficzne do cięcia cesarskiego.

  Badanie dopplerowskie w diagnostyce niedotlenienia płodu.

  Ćwiczenia V:  (Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka)

  Omawianie hospitalizowanych noworodków.

  Wykonywanie badania fizykalnego noworodka.

  Omawianie badań dodatkowych wykonanych u noworodka.

  Zapoznanie się z patologią okresu noworodkowego.

  Ćwiczenia VI:  (Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka)

  Omawianie hospitalizowanych noworodków.

  Wykonywanie badania fizykalnego noworodka.

  Omawianie badań dodatkowych wykonanych u noworodka.

  Zapoznanie się z patologią okresu noworodkowego.

  (praktyczne rozwiązywanie problemów klinicznych)

  Hipoglikemia.

  Noworodek z małopłytkowością.

  Klinika Perinatologii

  (praktyczne rozwiązywanie problemów klinicznych)

  Farmakoterapia porodu  przedwczesnego.

  Diagnostyka i leczenie cholestazy ciążowej.

  Diagnostyka aberracji chromosomalnych w I trymestrze ciąży.

  F.W3

  zna zasady kwalifikacji do podstawowych zabiegów operacyjnych i inwazyjnych procedur diagnostyczno-leczniczych, zasady ich wykonywania i najczęstsze powikłania

  Wykłady IV:

  Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej

  Nadzór nad kobietą ciężarną oraz pacjentką ze schorzeniami ginekologicznymi – zasady trójstopniowej opieki selekcyjnej.

  Seminaria IV:

  Klinika Perinatologii

  Immunologia ciąży. Konflikt serologiczny.

  Badanie USG w ciąży.

  Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej

  Techniki obrazowania w ginekologii (USG).

  Profilaktyka i wczesna diagnostyka chorób nowotworowych narządu rodnego.

  Nieprawidłowe krwawienia maciczne. Diagnostyka  i postępowanie.

  Klinika Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej

  Łagodne guzy macicy – wpływ na rozród kobiety.

  Zakład Endokrynologii Ginekologicznej i Ginekologii Wieku Rozwojowego

  Wybrane zagadnienia z ginekologii dziecięcej i dziewczęcej: ciała obce w pochwie, stany zapalne i nowotwory narządu rodnego.

  Fakultety IV:

  Klinika Perinatologii

  Genetyka w perinatologii – prezentacja ciekawych przypadków klinicznych.

  Ćwiczenia IV:

  - zbieranie wywiadu ginekologicznego i położniczego,

  -  badanie położnicze i ginekologiczne,

  - asystowanie przy zabiegach operacyjnych położniczych i ginekologicznych,  

  - opanowanie umiejętności oceny sytuacji położniczej i rokowania co do przebiegu porodu; asystowanie przy porodzie.

  Wykłady V:

  Klinika Perinatologii

  Diagnostyka prenatalna. Metody wewnątrzmacicznego leczenia płodu.

  Zakażenia okołoporodowe. Infekcja wewnątrzmaciczna. Profilaktyka zakażeń paciorkowcowych.

  Stany zagrożenia życia matki w ciąży. Przebieg ciąży i porodu u kobiet z chorobami układu sercowo-naczyniowego, nerek, cukrzycą.

  Postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne w ciąży.

  Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej

  Schorzenia nowotworowe u kobiet w ciąży.

  Ostre schorzenia ginekologiczne – ciąża ektopowa, skręt torbieli jajnika, ostre zapalenie przydatków, urazy narządów płciowych.

  Endometrioza.

  Zabiegi endoskopowe w ginekologii – wskazania do wykonania laparoskopii, histeroskopii. Technika wykonywania, powikłania.

  Zaburzenia statyki narządu rodnego i urologiczne problemy w ginekologii. Kwalifikacja pacjentek i techniki operacyjne.

  Klinika, rozpoznawanie i leczenie nowotworów narządu płciowego. Profilaktyka schorzeń nowotworowych u kobiet.

  Klinika Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej

  Diagnostyka i współczesne metody leczenia niepłodności.

  Łagodne i złośliwe schorzenia gruczołu piersiowego.

  Zakład Endokrynologii Ginekologicznej i Ginekologii Wieku Rozwojowego

  Schorzenia endokrynologiczne w ciąży.

  Seminaria V:

  Klinika Perinatologii

  Przypadki nagłe w położnictwie.

  Dystocja barkowa.

  Nieprawidłowy czas trwania ciąży. Diagnostyka i postepowanie.

  Niewydolność cieśniowo-szyjkowa.

  Schorzenia chirurgiczne i urazy w ciąży.

  Zabiegi kończące poród (operacje położnicze) – cięcie cesarskie, zabieg kleszczowy, wyciągacz próżniowy, pomoc ręczna, obrót zewnętrzny i wewnętrzny – wskazania, warunki i technika wykonania.

  Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej

  Diagnostyka różnicowa guzów jajnika.

  Techniki operacyjne w ginekologii.

  Powikłania po operacjach ginekologicznych.

  Diagnostyka inwazyjna i nieinwazyjna w ginekologii.

  Postępowanie lekarskie z ofiarami gwałtów i czynów nierządnych.

  Fakultety V:

  Klinika Perinatologii

  Chirurgia płodu. Stan rzeczywisty i perspektywy na przyszłość.

  Rekomendacje terapii płodu.

  Ćwiczenia V

  - zbieranie wywiadu ginekologicznego i położniczego,

  -  badanie położnicze i ginekologiczne,

  - asystowanie przy zabiegach operacyjnych położniczych i ginekologicznych,  

  - opanowanie umiejętności oceny sytuacji położniczej i rokowania co do przebiegu porodu; asystowanie przy porodzie.

  - obserwacja i monitorowanie pacjentek pooperacyjnych

  - umiejętność rozpoznawania wczesnych i późnych, powikłań  pooperacyjnych, postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne.

  Ćwiczenia VI:

  - zbieranie wywiadu ginekologicznego i położniczego,

  -  badanie położnicze i ginekologiczne,

  - asystowanie przy zabiegach operacyjnych położniczych i ginekologicznych,  

  - opanowanie umiejętności oceny sytuacji położniczej i rokowania co do przebiegu porodu; asystowanie przy porodzie

  - obserwacja i monitorowanie pacjentek pooperacyjnych

  - umiejętność rozpoznawania wczesnych i późnych, powikłań  pooperacyjnych, postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne.

  Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej (praktyczne rozwiązywanie problemów klinicznych)

  Przetoka pęcherzowo-maciczna u kobiety w wieku rozrodczym.

  Symultaniczne guzy olbrzymie u pacjentek operowanych z powodu raka jajnika.

  F.W9

  posiada wiedzę na temat funkcji rozrodczych kobiety, zaburzeń z nimi związanych oraz postępowania diagnostycznego i terapeutycznego, dotyczącą w szczególności:

  - cyklu miesiączkowego i jego zaburzeń,

  - ciąży,

  - porodu fizjologicznego i patologicznego oraz połogu,

  - zapaleń i nowotworów w obrębie narządów płciowych,

  - regulacji urodzeń,

  - menopauzy,

  - podstawowych metod diagnostyki i zabiegów ginekologicznych.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Wykłady IV:

  Klinika Perinatologii

  Poradnictwo przedkoncepcyjne.

  Połóg, laktacja i patologia okresu połogowego.

  Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej

  Nadzór nad kobietą ciężarną oraz pacjentką ze schorzeniami ginekologicznymi – zasady trójstopniowej opieki selekcyjnej.

  Fizjologia i patologia procesów rozrodczych u mężczyzny.

  Klinika Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej

  Cykl płciowy u kobiet.

  Zaburzenia cyklu płciowego.

  Prokreacja u człowieka - zapłodnienie, rozwój zarodka, implantacja, rozwój płodu.

  Budowa i czynność łożyska i błon płodowych. Endokrynologia płodu.

  Seminaria IV:

  Klinika Perinatologii

  Ciąża obumarła.

  Immunologia ciąży. Konflikt serologiczny.

  Czynnik genetyczny w poronieniach i ciąży obumarłej.

  Badanie USG w ciąży

  Nadciśnienie w ciąży.

  Farmakoterapia w ciąży.

  Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej

  Trzymanie moczu u kobiet. Fizjologia statyki miednicy mniejszej.

  Techniki obrazowania w ginekologii (USG).

  Nieprawidłowe krwawienia maciczne. Diagnostyka  i postepowanie.

  Stany zapalne pochwy. 

  Profilaktyka i wczesna diagnostyka chorób nowotworowych narządu rodnego.

  Klinika Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej

  Łagodne guzy macicy – wpływ na rozród kobiety.

  Brak miesiączki - przyczyny i diagnostyka.

  Zakład Endokrynologii Ginekologicznej i Ginekologii Wieku Rozwojowego

  Wybrane zagadnienia z ginekologii dziecięcej i dziewczęcej: ciała obce w pochwie, stany zapalne i nowotwory narządu rodnego.

  Ćwiczenia IV:

  - zbieranie wywiadu ginekologicznego i położniczego,

  - badanie położnicze i ginekologiczne,

  - asystowanie przy zabiegach operacyjnych położniczych i ginekologicznych,  

  - opanowanie umiejętności oceny sytuacji położniczej i rokowania co do przebiegu porodu; asystowanie przy porodzie,

  - ćwiczenia na fantomach położniczych i ginekologicznych.

  Wykłady V:

  Klinika Perinatologii

  Postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne w ciąży.

  Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej

  Choroby przenoszone drogą płciową i zapalenia narządów rodnych.

  Ostre schorzenia ginekologiczne – ciąża ektopowa, skręt torbieli jajnika, ostre zapalenie przydatków, urazy narządów płciowych.

  Endometrioza.

  „Ostry brzuch” – problem ginekologa czy chirurga?

  Zabiegi endoskopowe w ginekologii – wskazania do wykonania laparoskopii, histeroskopii. Technika wykonania, powikłania.

  Zaburzenia statyki narządu rodnego i urologiczne problemy w ginekologii. Kwalifikacja pacjentek i techniki operacyjne.

  Klinika, rozpoznawanie i leczenie nowotworów narządu płciowego. Profilaktyka schorzeń nowotworowych u kobiet.

  Klinika Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej

  Diagnostyka hormonalna w położnictwie i ginekologii.

  Hiperprolaktynemia.

  Diagnostyka i współczesne metody leczenia niepłodności.

  Kobieta w okresie peri- i postmenopauzalnym. Ryzyko i korzyści HRT.

  Łagodne i złośliwe schorzenia gruczołu piersiowego.

  Seminaria V:

  Klinika Perinatologii

  Przypadki nagłe w położnictwie.

  Dystocja barkowa.

  Nieprawidłowy czas trwania ciąży. Diagnostyka i postępowanie.

  Cukrzyca i zespół metaboliczny w ciąży. Opieka położnicza nad ciężarną z cukrzycą przedciążową.

  Schorzenia chirurgiczne i urazy w ciąży.

  Niewydolność cieśniowo-szyjkowa.

  Zespół zatrzymania wewnątrzmacicznego wzrostu płodu.

  Zabiegi kończące poród (operacje położnicze) – cięcie cesarskie, zabieg kleszczowy, wyciągacz próżniowy, pomoc ręczna, obrót zewnętrzny i wewnętrzny – wskazania, warunki i technika wykonania.

  Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej

  Diagnostyka różnicowa guzów jajnika.

  Techniki operacyjne w ginekologii.

  Zespół bólowy miednicy mniejszej.

  Powikłania po operacjach ginekologicznych.

  Diagnostyka inwazyjna i nieinwazyjna w ginekologii.

  Postępowanie lekarskie z ofiarami gwałtów i czynów nierządnych.

  Klinika Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej

  Krwotoczne miesiączki w okresie dojrzewania dziewcząt.

  Zespół policystycznych jajników. Diagnostyka i postępowanie.

  Przedwczesna niedoczynność jajników.

  Zaburzenia różnicowania płci.

  Zakład Endokrynologii Ginekologicznej i Ginekologii Wieku Rozwojowego

  Zaburzenia okresu dojrzewania: przedwczesne i opóźnione dojrzewanie płciowe.

  Ćwiczenia V:

  - zbieranie wywiadu ginekologicznego i położniczego,

  - badanie położnicze i ginekologiczne,

  - asystowanie przy zabiegach operacyjnych położniczych i ginekologicznych,  

  - opanowanie umiejętności oceny sytuacji położniczej i rokowania co do przebiegu porodu; asystowanie przy porodzie,

  - obserwacja i monitorowanie pacjentek pooperacyjnych,

  - ćwiczenia na fantomach położniczych i ginekologicznych.

  Ćwiczenia VI

  - zbieranie wywiadu ginekologicznego i położniczego,

  - badanie położnicze i ginekologiczne,

  - asystowanie przy zabiegach operacyjnych położniczych i ginekologicznych,  

  -  opanowanie umiejętności oceny sytuacji położniczej i rokowania co do przebiegu porodu; asystowanie przy porodzie,

  - obserwacja i monitorowanie pacjentek pooperacyjnych,

  - ćwiczenia na fantomach położniczych i ginekologicznych.

  Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej (praktyczne rozwiązywanie problemów klinicznych)

  Terapia biologiczna w nowotworach narządu rodnego.

  Ciąża o nieprawidłowej lokalizacji.

  Leczenie podtrzymujące płodność u kobiet z nowotworami narządu rodnego.

  Zaburzenia różnicowania płci a niepłodność.

  Klinika Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej

  Zakład Endokrynologii Ginekologicznej i Ginekologii Wieku Rozwojowego

  (praktyczne rozwiązywanie problemów klinicznych)

  Hiperandrogenizm – postępowanie kliniczne.

  Hiperprolaktynemia: kiedy i jak diagnozujemy i leczymy?

  Odebranie porodu fizjologicznego – realizacja w Centrum Symulacji Medycznych.

  Postępowanie z pacjentką z podejrzeniem ciąży pozamacicznej – realizacja w Centrum Symulacji Medycznej.

  Diagnostyka różnicowa bólu występującego w prawym dole biodrowym – realizacja w Centrum Symulacji Medycznych.

  F.U1                                                                                                            

  asystuje przy typowym zabiegu operacyjnym, przygotowuje pole operacyjne i znieczula miejscowo okolicę operowaną;

  Ćwiczenia IV, V i VI:

  - asystowanie przy zabiegach operacyjnych położniczych i ginekologicznych, 

  F.U2

  posługuje sią podstawowymi narzędziami chirurgicznymi

  Ćwiczenia IV, V i VI:

  - asystowanie przy zabiegach operacyjnych położniczych i ginekologicznych, 

  F.U3

  stosuje się do zasad aseptyki i antyseptyki

  Ćwiczenia IV, V i VI:

  - asystowanie przy zabiegach operacyjnych położniczych i ginekologicznych, 

  F.U4

  zaopatruje prostą raną, zakłada i zmienia jałowy opatrunek chirurgiczny

  Ćwiczenia IV, V i VI:

  -asystowanie przy zabiegach operacyjnych położniczych i ginekologicznych, 

  F.U5

  zakłada wkłucie obwodowe

  Ćwiczenia IV, V i VI:

  -asystowanie przy zabiegach operacyjnych położniczych i ginekologicznych,  

  Ćwiczenia V i VI:

  - umiejętność rozpoznawania wczesnych i późnych, powikłań  pooperacyjnych, postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne.

  F.U6

  bada sutki, węzły chłonne, gruczoł tarczowy oraz jamę brzuszną w aspekcie ostrego brzucha, a także wykonuje badanie palcem przez odbyt;

  Wykłady V:

  Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej

  Ostre schorzenia ginekologiczne – ciąża ektopowa, skręt torbieli jajnika, ostre zapalenie przydatków, urazy narządów płciowych.

  „Ostry brzuch” – problem ginekologa czy chirurga?

  Ćwiczenia IV, V i VI:

  - badanie położnicze i ginekologiczne,

  -ćwiczenia na fantomach położniczych i ginekologicznych.

  F.U13

  rozpoznaje objawy podmiotowe i przedmiotowe świadczące o nieprawidłowym przebiegu

  ciąży (nieprawidłowe krwawienia, czynność skurczową macicy);

   

  Wykłady IV:

  Klinika Perinatologii

  Krwawienia we wczesnej ciąży. Poronienia.

  Krwawienia w ciąży II i III trymestru.

  Kliniczny przebieg porodu. Prawidłowa i patologiczna czynność skurczowa.

  Patologia porodu: zaburzenia postępu porodu,  przeszkoda porodowa.

  Ciąża wielopłodowa.

  Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej

  Nadzór nad kobietą ciężarną oraz pacjentką ze schorzeniami ginekologicznymi – zasady trójstopniowej opieki selekcyjnej.

  Seminaria IV:

  Klinika Perinatologii

  Zespół antyfosfolipidowy (APS). Nawracające utraty ciąż-kryteria diagnostyczne, następstwa kliniczne i postepowanie.

  Ciąża obumarła.

  Czynnik genetyczny w poronieniach i ciąży obumarłej.

  Nadciśnienie w ciąży.

  Fakultety IV:

  Klinika Perinatologii

  Ostre stany zagrożenia płodu. Diagnostyka, postępowanie. 

  Ocena dobrostanu płodu (USG, KTG, profil biofizyczny) 

  Nagłe stany urologiczne w ciąży.

  Fizjologia płynu owodniowego. Małowodzie.

  Ćwiczenia IV:

  - zbieranie wywiadu ginekologicznego i położniczego,

  -  badanie położnicze i ginekologiczne,

  Wykłady V:

  Klinika Perinatologii

  Poród przedwczesny. Patologia błon płodowych oraz płynu owodniowego.

  Zakażenia okołoporodowe. Infekcja wewnątrzmaciczna. Profilaktyka zakażeń paciorkowcowych.

  Stany zagrożenia życia matki w ciąży. Przebieg ciąży i porodu u kobiet z chorobami układu sercowo-naczyniowego, nerek, cukrzycą.

  Postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne w ciąży.

  Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej

  Schorzenia nowotworowe u kobiet w ciąży.

  Zakład Endokrynologii Ginekologicznej i Ginekologii Wieku Rozwojowego

  Schorzenia endokrynologiczne w ciąży.

  Seminaria V:

  Klinika Perinatologii

  Przypadki nagłe w położnictwie.

  Dystocja barkowa.

  Nieprawidłowy czas trwania ciąży. Diagnostyka i postępowanie.

  Cukrzyca i zespół metaboliczny w ciąży. Opieka położnicza nad ciężarną z cukrzycą przedciążową.

  Schorzenia chirurgiczne i urazy w ciąży.

  Zespół zatrzymania wewnątrzmacicznego wzrostu płodu.

  Fakultety V:

  Klinika Perinatologii

  Krwotok płodowo – matczyny.

  Diagnostyka i postępowanie w przedwczesnej czynności skurczowej macicy.

  Zator płynem owodniowym.

  Trombofilia – jako ważny czynnik w niepowodzeniach rozrodu.

  Ćwiczenia V:

  - zbieranie wywiadu ginekologicznego i położniczego,

  - badanie położnicze i ginekologiczne,

  - opanowanie umiejętności oceny sytuacji położniczej i rokowania co do przebiegu porodu; asystowanie przy porodzie,

  - ćwiczenia na fantomach położniczych i ginekologicznych.

  Ćwiczenia VI:

  - zbieranie wywiadu ginekologicznego i położniczego,

  -  badanie położnicze i ginekologiczne,

  - opanowanie umiejętności oceny sytuacji położniczej i rokowania co do przebiegu porodu; asystowanie przy porodzie,

  - ćwiczenia na fantomach położniczych i ginekologicznych.

  Klinika Perinatologii

  (praktyczne rozwiązywanie problemów klinicznych)

  Profilaktyka i leczenie stanu przedrzucawkowego.

  Zahamowanie postępu porodu w I okresie.

  Postępowanie w krwotoku położniczym.

  Podstawy postępowania w krwawieniu poporodowym – realizacja w Centrum Symulacji Medycznych.

   

   

   

   

  F. U14   

  interpretuje wyniki badania fizykalnego ciężarnej (ciśnienie tętnicze, czynność serca matki

  płodu) oraz wyniki badań laboratoryjnych świadczących o patologiach ciąży;

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Wykłady IV:

  Klinika Perinatologii

  Rozpoznanie i prowadzenie ciąży. Zmiany fizjologiczne w ciąży. Patofizjologia i leczenie codziennych dolegliwości kobiet ciężarnych.

  Choroba trofoblastyczna.

  Ciąża wielopłodowa

  Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej

  Nadzór nad kobietą ciężarną oraz pacjentką ze schorzeniami ginekologicznymi – zasady trójstopniowej opieki selekcyjnej.

  Seminaria IV:

  Klinika Perinatologii

  Zespół antyfosfolipidowy (APS). Nawracające utraty ciąż-kryteria diagnostyczne, następstwa kliniczne i postepowanie.

  Ciąża obumarła.

  Immunologia ciąży. Konflikt serologiczny.

  Nadciśnienie w ciąży.

  Ćwiczenia IV:

  -  opanowanie umiejętności oceny sytuacji położniczej i

  rokowania co do przebiegu porodu; asystowanie przy porodzie,

  Wykłady V:

  Klinika Perinatologii

  Diagnostyka prenatalna. Metody wewnątrzmacicznego leczenia płodu.

  Poród przedwczesny. Patologia błon płodowych oraz płynu owodniowego.

  Zakażenia okołoporodowe. Infekcja wewnątrzmaciczna. Profilaktyka zakażeń paciorkowcowych.

  Stany zagrożenia życia matki w ciąży. Przebieg ciąży i porodu u kobiet z chorobami układu sercowo-naczyniowego, nerek, cukrzycą.

  Postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne w ciąży.

  Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej

  Schorzenia nowotworowe u kobiet w ciąży.

  Zakład Endokrynologii Ginekologicznej i Ginekologii Wieku Rozwojowego

  Schorzenia endokrynologiczne w ciąży.

  Seminaria V:

  Klinika Perinatologii

  Zakażenia i zarażenia w ciąży: TORCH.

  Cukrzyca i zespół metaboliczny w ciąży. Opieka położnicza nad ciężarną z cukrzycą przedciążową.

  Schorzenia chirurgiczne i urazy w ciąży.

  Ćwiczenia V:

  -  opanowanie umiejętności oceny sytuacji położniczej i

  rokowania co do przebiegu porodu; asystowanie przy porodzie

  Ćwiczenia VI:

  -  opanowanie umiejętności oceny sytuacji położniczej i

  rokowania co do przebiegu porodu; asystowanie przy porodzie

  Klinika Perinatologii

  (praktyczne rozwiązywanie problemów klinicznych)

  Profilaktyka i leczenie stanu przedrzucawkowego.

  Diagnostyka i leczenie cholestazy ciążowej.

  F.U15     interpretuje zapis kardiotokografii (KTG)

   

  Seminaria IV:

  Klinika Perinatologii

  Badanie KTG.

  Wykłady V:

  Klinika Perinatologii

  Poród przedwczesny.

  Zakażenia okołoporodowe. Infekcja wewnątrzmaciczna.

  Stany zagrożenia życia matki w ciąży. Przebieg ciąży i porodu u kobiet z chorobami układu sercowo-naczyniowego, nerek, cukrzycą.

  Postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne w ciąży.

  Seminaria V:

  Klinika Perinatologii

  Nieprawidłowy czas trwania ciąży. Diagnostyka i postępowanie.

  Cukrzyca i zespół metaboliczny w ciąży. Opieka położnicza nad ciężarną z cukrzycą przedciążową.

  Zespół zatrzymania wewnątrzmacicznego wzrostu płodu.

  Fakultety V:

  Klinika Perinatologii

  Ostre stany zagrożenia płodu. Diagnostyka, postepowanie. 

  Ocena dobrostanu płodu (USG, KTG, profil biofizyczny) 

  Ćwiczenia IV, V i VI:

  - opanowanie umiejętności oceny sytuacji położniczej i rokowania co do przebiegu porodu; asystowanie przy porodzie.

  Ćwiczenia VI:

  Klinika Perinatologii

  (praktyczne rozwiązywanie problemów klinicznych)

  Zahamowanie postępu porodu w I okresie.

  F.U16     rozpoznaje rozpoczynający się poród i nieprawidłowy czas jego trwania;

   

  Wykłady IV:

  Klinika Perinatologii

  Kliniczny przebieg porodu. Prawidłowa i patologiczna czynność skurczowa.

  Patologia porodu: zaburzenia postępu porodu,  przeszkoda porodowa.

  Wykłady V:

  Klinika Perinatologii

  Poród przedwczesny. Patologia błon płodowych oraz płynu owodniowego.

  Zakażenia okołoporodowe. Infekcja wewnątrzmaciczna.

  Seminaria V:

  Klinika Perinatologii

  Nieprawidłowy czas trwania ciąży. Diagnostyka i postępowanie.

  Ćwiczenia IV, V i VI:

  - zbieranie wywiadu ginekologicznego i położniczego,

  -  badanie położnicze i ginekologiczne,

  - opanowanie umiejętności oceny sytuacji położniczej i rokowania co do przebiegu porodu; asystowanie przy porodzie,

  - asystowanie przy zabiegach operacyjnych położniczych.

  Ćwiczenia VI:

  Klinika Perinatologii

  (praktyczne rozwiązywanie problemów klinicznych)

  Farmakoterapia porodu przedwczesnego.

  Odebranie porodu fizjologicznego – realizacja w Centrum Symulacji Medycznych.

  F.U17     interpretuje objawy podmiotowe i przedmiotowe w czasie połogu

   

  Wykłady IV:

  Klinika Perinatologii

  Połóg, laktacja i patologia okresu połogowego.

  Ćwiczenia IV, V i VI:

  - zbieranie wywiadu położniczego,

  - badanie  ginekologiczne pacjentek w połogu,

  -obserwacja i monitorowanie pacjentek w połogu po porodzie fizjologicznym, zabiegowym i operacyjnym ukończeniu ciąży.

  Ćwiczenia VI:

  Klinika Neonatologii i Intensywnej terapii Noworodka

  (praktyczne rozwiązywanie problemów klinicznych)

  Problemy laktacyjne.

  F.U18     ustala zalecenia, wskazania i przeciwwskazania dotyczące stosowania metod antykoncepcji;

  Wykłady IV:

  Klinika Perinatologii

  Poradnictwo przedkoncepcyjne.

  Wykłady V:

  Klinika Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej

  Planowanie rodziny.

  Seminaria V:

  Klinika Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej

  Zespół policystycznych jajników. Diagnostyka i postępowanie.

  Ćwiczenia VI:

  Klinika Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej

  Zakład Endokrynologii Ginekologicznej i Ginekologii Wieku Rozwojowego

  (praktyczne rozwiązywanie problemów klinicznych)

  Antykoncepcja dla kobiet z problemami medycznymi.

  EU8 ocenia stan noworodka w skali Apgar oraz ocenia jego dojrzałość, bada odruchy noworodkowe

  Wykłady IV:

  Klinika Perinatologii

  Noworodek. (Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka)

  Seminaria IV: (Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka)

  Ocena dojrzałości i badanie noworodka.

  Ćwiczenia IV:  (Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka)

  Omawianie przypadków hospitalizowanych noworodków.

  Wykonywanie badania fizykalnego noworodka.

  Omawianie badań dodatkowych wykonanych u noworodka.

  Zapoznanie się z patologią okresu noworodkowego.

  Wykłady V:

  Klinika Perinatologii

  Patologia noworodka. (Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka)

  Seminaria V: (Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka)

  Zamartwica wewnątrzmaciczna.

  Noworodek urodzony przedwcześnie.

  Hipotrofia wewnątrzmaciczna.

  Ćwiczenia V: (Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka)

  Omawianie hospitalizowanych noworodków.

  Wykonywanie badania fizykalnego noworodka.

  Omawianie badań dodatkowych wykonanych u noworodka.

  Zapoznanie się z patologią okresu noworodkowego.

  Ćwiczenia VI:  (Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka)

  Omawianie hospitalizowanych noworodków.

  Wykonywanie badania fizykalnego noworodka.

  Omawianie badań dodatkowych wykonanych u noworodka.

  Zapoznanie się z patologią okresu noworodkowego.

  (praktyczne rozwiązywanie problemów klinicznych)

  Najczęstsze problemy okresu noworodkowego po wypisie do domu.

  Opieka nad wcześniakiem po wypisie do domu.

  K1  przestrzega tajemnicy lekarskiej i praw pacjenta,

  Wykłady IV, V

  Klinika Perinatologii

  Krwawienia we wczesnej ciąży. Poronienia. Choroba trofoblastyczna.

  Krwawienia w ciąży II i III trymestru.

  Kliniczny przebieg porodu. Prawidłowa i patologiczna czynność skurczowa. Patologia porodu: zaburzenia postępu porodu,  przeszkoda porodowa.

  Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej

  Ostre schorzenia ginekologiczne – ciąża ektopowa, skręt torbieli jajnika, ostre zapalenie przydatków, urazy narządów płciowych.

  Zaburzenia statyki narządu rodnego i urologiczne problemy w ginekologii. Kwalifikacja pacjentek i techniki operacyjne.

  Klinika Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej

  Diagnostyka i współczesne metody leczenia niepłodności.

  Ćwiczenia IV, V, VI

  Klinika Perinatologii

  Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej

  Klinika Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej

  Zakład Endokrynologii Ginekologicznej i Ginekologii Wieku Rozwojowego

  - zbieranie wywiadu ginekologicznego i położniczego,

  -  badanie położnicze i ginekologiczne,

  - asystowanie przy zabiegach operacyjnych położniczych i ginekologicznych,  

  - opanowanie umiejętności oceny sytuacji położniczej i rokowania co do przebiegu porodu; asystowanie przy porodzie.

  - obserwacja i monitorowanie pacjentek pooperacyjnych

  - umiejętność rozpoznawania wczesnych i późnych, powikłań  pooperacyjnych, postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne.

  Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka

  Omawianie hospitalizowanych noworodków.

  Wykonywanie badania fizykalnego noworodka.

  Omawianie badań dodatkowych wykonanych u noworodka.

  Zapoznanie się z patologią okresu noworodkowego.

  K2  potrafi nawiązać i utrzymać głęboki i pełen szacunku kontakt z pacjentem, a także okazywać zrozumienie dla różnic światopoglądowych i kulturowych

  Ćwiczenia IV, V, VI

  Klinika Perinatologii

  Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej

  Klinika Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej

  Zakład Endokrynologii Ginekologicznej i Ginekologii Wieku Rozwojowego

  - zbieranie wywiadu ginekologicznego i położniczego,

  -  badanie położnicze i ginekologiczne,

  - asystowanie przy zabiegach operacyjnych położniczych i ginekologicznych,  

  - opanowanie umiejętności oceny sytuacji położniczej i rokowania co do przebiegu porodu; asystowanie przy porodzie.

  - obserwacja i monitorowanie pacjentek pooperacyjnych

  - umiejętność rozpoznawania wczesnych i późnych, powikłań  pooperacyjnych, postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne.

  Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka

  Omawianie hospitalizowanych noworodków.

  Wykonywanie badania fizykalnego noworodka.

  Omawianie badań dodatkowych wykonanych u noworodka.

  Zapoznanie się z patologią okresu noworodkowego.

  K3  kieruje się dobrem pacjenta

  Wykłady IV, V

  Klinika Perinatologii

  Krwawienia we wczesnej ciąży. Poronienia. Choroba trofoblastyczna.

  Krwawienia w ciąży II i III trymestru.

  Kliniczny przebieg porodu. Prawidłowa i patologiczna czynność skurczowa. Patologia porodu: zaburzenia postępu porodu,  przeszkoda porodowa.

  Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej

  Ostre schorzenia ginekologiczne – ciąża ektopowa, skręt torbieli jajnika, ostre zapalenie przydatków, urazy narządów płciowych.

  Zaburzenia statyki narządu rodnego i urologiczne problemy w ginekologii. Kwalifikacja pacjentek i techniki operacyjne.

  Klinika Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej

  Diagnostyka i współczesne metody leczenia niepłodności.

  Ćwiczenia IV, V, VI

  Klinika Perinatologii

  Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej

  Klinika Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej

  Zakład Endokrynologii Ginekologicznej i Ginekologii Wieku Rozwojowego

  - zbieranie wywiadu ginekologicznego i położniczego,

  -  badanie położnicze i ginekologiczne,

  - asystowanie przy zabiegach operacyjnych położniczych i ginekologicznych,  

  - opanowanie umiejętności oceny sytuacji położniczej i rokowania co do przebiegu porodu; asystowanie przy porodzie.

  - obserwacja i monitorowanie pacjentek pooperacyjnych

  - umiejętność rozpoznawania wczesnych i późnych, powikłań  pooperacyjnych, postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne.

  Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka

  Omawianie hospitalizowanych noworodków.

  Wykonywanie badania fizykalnego noworodka.

  Omawianie badań dodatkowych wykonanych u noworodka.

  Zapoznanie się z patologią okresu noworodkowego.

  K4 dostrzega i rozpoznaje własne ograniczenia oraz dokonuje samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych

  Ćwiczenia IV, V, VI

  Klinika Perinatologii

  Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej

  Klinika Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej

  Zakład Endokrynologii Ginekologicznej i Ginekologii Wieku Rozwojowego

  - zbieranie wywiadu ginekologicznego i położniczego,

  -  badanie położnicze i ginekologiczne,

  - asystowanie przy zabiegach operacyjnych położniczych i ginekologicznych,  

  - opanowanie umiejętności oceny sytuacji położniczej i rokowania co do przebiegu porodu; asystowanie przy porodzie.

  - obserwacja i monitorowanie pacjentek pooperacyjnych

  - umiejętność rozpoznawania wczesnych i późnych, powikłań  pooperacyjnych, postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne.

  Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka

  Omawianie hospitalizowanych noworodków.

  Wykonywanie badania fizykalnego noworodka.

  Omawianie badań dodatkowych wykonanych u noworodka.

  Zapoznanie się z patologią okresu noworodkowego.

  K5  podejmuje działania wobec pacjenta w oparciu o zasady etyczne, ze świadomością społecznych uwarunkowań i ograniczeń wynikających z choroby

  Ćwiczenia IV, V, VI

  Klinika Perinatologii

  Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej

  Klinika Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej

  Zakład Endokrynologii Ginekologicznej i Ginekologii Wieku Rozwojowego

  - zbieranie wywiadu ginekologicznego i położniczego,

  -  badanie położnicze i ginekologiczne,

  - asystowanie przy zabiegach operacyjnych położniczych i ginekologicznych,  

  - opanowanie umiejętności oceny sytuacji położniczej i rokowania co do przebiegu porodu; asystowanie przy porodzie.

  - obserwacja i monitorowanie pacjentek pooperacyjnych

  - umiejętność rozpoznawania wczesnych i późnych, powikłań  pooperacyjnych, postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne.

  Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka

  Omawianie hospitalizowanych noworodków.

  Wykonywanie badania fizykalnego noworodka.

  Omawianie badań dodatkowych wykonanych u noworodka.

  Zapoznanie się z patologią okresu noworodkowego.

  K6  propaguje zachowania prozdrowotne

  Wykłady IV, V

  Klinika Perinatologii

  Poradnictwo przedkoncepcyjne. Rozpoznanie i prowadzenie ciąży. Zmiany fizjologiczne w ciąży. Patofizjologia i leczenie codziennych dolegliwości kobiet ciężarnych.

  Połóg, laktacja i patologia okresu połogowego. Ciąża wielopłodowa.

  Nadzór nad kobietą ciężarną oraz pacjentką ze schorzeniami ginekologicznymi – zasady trójstopniowej opieki selekcyjnej.

  Diagnostyka prenatalna. Metody wewnątrzmacicznego leczenia płodu.

  Zakażenia okołoporodowe. Infekcja wewnątrzmaciczna. Profilaktyka zakażeń paciorkowcowych.

  Stany zagrożenia życia matki w ciąży.

  Przebieg ciąży i porodu u kobiet z chorobami układu sercowo – naczyniowego,  nerek, cukrzycą.

  Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej

  Schorzenia nowotworowe u kobiet w ciąży.

  Choroby przenoszone drogą płciową i zapalenia narządów rodnych.

  Klinika, rozpoznawanie i leczenie nowotworów narządu płciowego.

  Profilaktyka schorzeń nowotworowych u kobiet.

  Planowanie rodziny.

  Zakład Endokrynologii Ginekologicznej i Ginekologii Wieku Rozwojowego

  Schorzenia endokrynologiczne w ciąży.

  Ćwiczenia IV, V, VI

  Klinika Perinatologii

  Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej

  Klinika Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej

  Zakład Endokrynologii Ginekologicznej i Ginekologii Wieku Rozwojowego

  - zbieranie wywiadu ginekologicznego i położniczego,

  -  badanie położnicze i ginekologiczne,

  - asystowanie przy zabiegach operacyjnych położniczych i ginekologicznych,  

  - opanowanie umiejętności oceny sytuacji położniczej i rokowania co do przebiegu porodu; asystowanie przy porodzie.

  - obserwacja i monitorowanie pacjentek pooperacyjnych

  - umiejętność rozpoznawania wczesnych i późnych, powikłań  pooperacyjnych, postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne.

  Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka

  Omawianie hospitalizowanych noworodków.

  Wykonywanie badania fizykalnego noworodka.

  Omawianie badań dodatkowych wykonanych u noworodka.

  Zapoznanie się z patologią okresu noworodkowego.

  K7  korzysta z obiektywnych źródeł informacji

  Ćwiczenia IV, V, VI

  Klinika Perinatologii

  Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej

  Klinika Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej

  Zakład Endokrynologii Ginekologicznej i Ginekologii Wieku Rozwojowego

  - zbieranie wywiadu ginekologicznego i położniczego,

  -  badanie położnicze i ginekologiczne,

  - asystowanie przy zabiegach operacyjnych położniczych i ginekologicznych,   

  - opanowanie umiejętności oceny sytuacji położniczej i rokowania co do przebiegu porodu; asystowanie przy porodzie.

  - obserwacja i monitorowanie pacjentek pooperacyjnych

  - umiejętność rozpoznawania wczesnych i późnych, powikłań  pooperacyjnych, postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne.

  Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka

  Omawianie hospitalizowanych noworodków.

  Wykonywanie badania fizykalnego noworodka.

  Omawianie badań dodatkowych wykonanych u noworodka.

  Zapoznanie się z patologią okresu noworodkowego.

  K8  formułuje wnioski z własnych pomiarów lub obserwacji

  Ćwiczenia IV, V, VI

  Klinika Perinatologii

  Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej

  Klinika Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej

  Zakład Endokrynologii Ginekologicznej i Ginekologii Wieku Rozwojowego

  - zbieranie wywiadu ginekologicznego i położniczego,

  -  badanie położnicze i ginekologiczne,

  - asystowanie przy zabiegach operacyjnych położniczych i ginekologicznych,  

  - opanowanie umiejętności oceny sytuacji położniczej i rokowania co do przebiegu porodu; asystowanie przy porodzie.

  - obserwacja i monitorowanie pacjentek pooperacyjnych

  - umiejętność rozpoznawania wczesnych i późnych, powikłań  pooperacyjnych, postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne.

  Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka

  Omawianie hospitalizowanych noworodków.

  Wykonywanie badania fizykalnego noworodka.

  Omawianie badań dodatkowych wykonanych u noworodka.

  Zapoznanie się z patologią okresu noworodkowego.

  K9  wdraża zasady koleżeństwa zawodowego i współpracy w zespole specjalistów, w tym z przedstawicielami innych zawodów medycznych, także w środowisku wielokulturowym i wielonarodowościowym

  Ćwiczenia IV, V, VI

  Klinika Perinatologii

  Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej

  Klinika Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej

  Zakład Endokrynologii Ginekologicznej i Ginekologii Wieku Rozwojowego

  - zbieranie wywiadu ginekologicznego i położniczego,

  -  badanie położnicze i ginekologiczne,

  - asystowanie przy zabiegach operacyjnych położniczych i ginekologicznych,  

  - opanowanie umiejętności oceny sytuacji położniczej i rokowania co do przebiegu porodu; asystowanie przy porodzie.

  - obserwacja i monitorowanie pacjentek pooperacyjnych

  - umiejętność rozpoznawania wczesnych i późnych, powikłań  pooperacyjnych, postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne.

  Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka

  Omawianie hospitalizowanych noworodków.

  Wykonywanie badania fizykalnego noworodka.

  Omawianie badań dodatkowych wykonanych u noworodka.

  Zapoznanie się z patologią okresu noworodkowego.

  K10  formułuje opinie dotyczące różnych aspektów działalności zawodowej

  Ćwiczenia IV, V, VI

  Klinika Perinatologii

  Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej

  Klinika Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej

  Zakład Endokrynologii Ginekologicznej i Ginekologii Wieku Rozwojowego

  - zbieranie wywiadu ginekologicznego i położniczego,

  -  badanie położnicze i ginekologiczne,

  - asystowanie przy zabiegach operacyjnych położniczych i ginekologicznych,  

  - opanowanie umiejętności oceny sytuacji położniczej i rokowania co do przebiegu porodu; asystowanie przy porodzie.

  - obserwacja i monitorowanie pacjentek pooperacyjnych

  - umiejętność rozpoznawania wczesnych i późnych, powikłań  pooperacyjnych, postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne.

  Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka

  Omawianie hospitalizowanych noworodków.

  Wykonywanie badania fizykalnego noworodka.

  Omawianie badań dodatkowych wykonanych u noworodka.

  Zapoznanie się z patologią okresu noworodkowego.

  K11  przyjmuje odpowiedzialność związaną z decyzjami podejmowanymi w ramach działalności zawodowej, w tym w kategoriach bezpieczeństwa własnego i innych osób

  Ćwiczenia IV, V, VI

  Klinika Perinatologii

  Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej

  Klinika Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej

  Zakład Endokrynologii Ginekologicznej i Ginekologii Wieku Rozwojowego

  - zbieranie wywiadu ginekologicznego i położniczego,

  -  badanie położnicze i ginekologiczne,

  - asystowanie przy zabiegach operacyjnych położniczych i ginekologicznych,  

  - opanowanie umiejętności oceny sytuacji położniczej i rokowania co do przebiegu porodu; asystowanie przy porodzie.

  - obserwacja i monitorowanie pacjentek pooperacyjnych

  - umiejętność rozpoznawania wczesnych i późnych, powikłań  pooperacyjnych, postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne.

  Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka

  Omawianie hospitalizowanych noworodków.

  Wykonywanie badania fizykalnego noworodka.

  Omawianie badań dodatkowych wykonanych u noworodka.

  Zapoznanie się z patologią okresu noworodkowego.

   

   

  Literatura podstawowa:

  Ginekologia i położnictwo:

  1. Dudenhausen J. W. „Położnictwo praktyczne i operacje ginekologiczne“ – wyd.VI,  uaktualnione (dodruk), PZWL 2010 (jest to kontynuacja dzieła Psychrembel V. „Praktyczne położnictwo“)

  2. Bręborowicz G. (red.) „Położnictwo i ginekologia“ Tom 1-2, wyd. I, PZWL 2006, dodruk 2008; wyd. II 2015.

  Neonatologia:

  3. Kirpalani H., Moore A.M.: Podręcznik neonatologii. Wyd. MedPage, Warszawa

   

  Literatura uzupełniająca:

  Neonatologia:

  2. Gadzinowski J. i wsp.: Podstawy neonatologii, podręcznik dla studentów. Oddział Wielkopolski Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej, Poznań 2006.

  3. Szczapa J.: Podstawy neonatologii. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 2008.

   

  Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się oraz forma i warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu:
  Studenci, którzy z przyczyn usprawiedliwionych (zwolnienie lekarskie, urlop dziekański, udokumentowane wypadki losowe), nie mogą wziąć udziału w zajęciach w wyznaczonym terminie, mogą je  „odrobić” z inną grupą ćwiczeniową, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Koordynatorem.

  Warunkiem zaliczenia zajęć z położnictwa i ginekologii na IV, V i VI roku jest obecność i czynny udział we wszystkich obowiązujących formach nauczania przedmiotu oraz zaliczenie pisemne, odbywające się na zakończenie cyklu zajęć, odpowiednio na IV i V roku (zestaw obowiązujących zagadnień jest wywieszony na tablicy ogłoszeń).

  Przed przystąpieniem do egzaminu końcowego, każdy student VI roku powinien uzyskać zaliczenie praktyczne u wyznaczonych pracowników naukowo- dydaktycznych/dydaktycznych,  w jednostkach dydaktycznych prowadzących zajęcia (omówienie przypadku – wybranej jednostki chorobowej: badanie podmiotowe i  przedmiotowe, propozycja badań dodatkowych, postawienie diagnozy, proponowane leczenie, rokowanie, a więc praktyczne rozwiązanie problemu klinicznego).

  Egzamin odbywa się w sesji zimowej (semestr XI) i składa się z dwóch części:

  Część I – test zawierający 100 pytań. Czas na udzielenie odpowiedzi 100 minut.

  Część II – egzamin ustny, polegający na udzieleniu wyczerpującej odpowiedzi na zadane tematy kliniczne (student losuje zestaw 3 pytań)  przed komisją egzaminacyjną. Komisja składa się z dwóch specjalistów  położnictwa i ginekologii.

  Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny ze wszystkich części egzaminu.

  W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej z części I lub II egzaminu, studentowi przysługuje prawo tylko do dwóch egzaminów poprawkowych. Nie przewiduje się zwolnień z egzaminu. Dokumentacja dotycząca przebiegu studiów z przedmiotu położnictwo i ginekologia wraz z pracami egzaminacyjnymi, przechowywana jest przez 5 lat od zakończenia sprawy w archiwum Kliniki Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej.

   

   

   

   

   

   

   

  ……………………………………………………..…………………………..

  (data i podpis kierownika jednostki prowadzącej zajęcia lub koordynatora przedmiotu)