Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Regulamin Dydaktyczny Jednostki.
 • Ostatnia zmiana 23.08.2022 przez Administrator UMB

  Regulamin Dydaktyczny Jednostki

   

  Regulamin Dydaktyczny Kliniki Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej,

  przedmiotu położnictwo i ginekologia.

   

  Regulamin zajęć dydaktycznych z położnictwa i ginekologii - zakresu endokrynologii ginekologicznej - jest zgodny z Regulaminem Studiów  Uniwersytetu  Medycznego w Białymstoku.

   

  1. Celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie studentów z:

  -etiopatogenezą schorzeń z zakresu endokrynologii ginekologicznej, ich diagnostyką i leczeniem,

  - przygotowaniem do sprawowania podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie tych chorób.

  2. Zajęcia prowadzone są zgodnie z ustalonym przez Dziekana Wydziału Lekarskiego harmonogramem zajęć (zamieszczonym na stronie Wydziału Lekarskiego UMB) i programem nauczania zatwierdzonym przez Radę Wydziału.

  3. Szczegółowy program zajęć z położnictwa i ginekologii z zakresu endokrynologii ginekologicznej jest zamieszczony w  jednostce dydaktycznej i obejmuje ćwiczenia, seminaria i wykłady. W trakcie ćwiczeń odbywają się następujące zajęcia kliniczne: badanie podmiotowe, badanie ginekologiczne, czynny udział (asysta) podczas zabiegów operacyjnych, omawianie przypadków klinicznych oraz praktyczne rozwiązywanie problemów klinicznych.

  4. Przed rozpoczęciem zajęć studenci powinni pozostawić okrycia wierzchnie i inne rzeczy osobiste w szatni studenckiej.

  5. W zajęciach dydaktycznych nie powinni uczestniczyć studenci, którzy stwierdzili u siebie niepokojące objawy (temperatura ciała powyżej 37,5°C, suchy kaszel, duszność, zaburzenia węchu lub smaku). Przed zajęciami zaleca się studentom dokonania pomiaru temperatury ciała w punkcie wyznaczonym przez Uczelnię.

  6. W miejscach ogólnodostępnych na terenie uczelni oraz w trakcie zajęć dydaktycznych

  studenci zobowiązani są do zakrywania nosa i ust przy pomocy maski, maseczki, przyłbicy.

  7. Studenci przebywający na kwarantannie są zobowiązani do uczestniczenia w odbywających się zajęciach prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik

  kształcenia na odległość, chyba że lekarz kierujący na kwarantannę stwierdzi niezdolność do uczestniczenia w zajęciach.

  8. Studenci uczestniczący w zajęciach zobowiązani są stosować się do wytycznych sanitarnych zawartych w przepisach powszechnych oraz wydanych przez GIS i inne uprawnione podmioty, jak również do Zarządzenia nr 51/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 4 czerwca 2020r. w sprawie ustalenia procedury dotyczącej zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 (https://bip.umb.edu.pl/zarzadzenie/1706/zarzadzenie-nr-51-2020) oraz Zarządzenia nr

  86/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 09.09.2020 w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych wynikających z programu studiów w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 (https://bip.umb.edu.pl/zarzadzenie/1844/zarzadzenie-nr-86-2020).

  9. W czasie zajęć dydaktycznych każdy student, bezpośrednio przed i po każdym kontakcie z pacjentem, powinien przeprowadzić dezynfekcję rąk zgodnie z obowiązującymi zasadami.

  10. Obowiązuje zmiana obuwia i posiadanie własnych, czystych fartuchów. Pracownicy prowadzący zajęcia nie ponoszą odpowiedzialności za utratę przez studenta jego rzeczy osobistych.

  11. W trakcie zajęć, urządzenia elektroniczne, którymi dysponuje student (telefony komórkowe, notebooki, laptopy sprzęt audio i inne) muszą być wyłączone. Niedopuszczalne jest korzystanie z nich w celu utrwalania prowadzonych ćwiczeń, seminariów i wykładów (wykonywanie zdjęć, nagrywanie dźwięku lub filmowanie) pod rygorem konsekwencji prawnych.

  12. Cała dokumentacja medyczna, którą prowadzą w trakcie ćwiczeń studenci, powinna być prowadzona z poszanowaniem przepisów o ochronie danych osobowych (brak danych personalnych oraz innych informacji umożliwiających identyfikację pacjentki), a sposób pracy studentów z pacjentką powinien przebiegać w atmosferze empatii wobec chorego człowieka. Studenta obowiązuje przestrzeganie tajemnicy zawodowej.

  13. Zabrania się spożywania posiłków, picia napojów, palenia wyrobów tytoniowych i tzw.  e-papierosów w trakcie zajęć w jednostkach dydaktycznych.

  14. Student jest zobowiązany do bezzwłocznego poinformowania nauczyciela akademickiego prowadzącego zajęcia o każdym wypadku mającym miejsce podczas zajęć dydaktycznych.

  15. Każdorazowe opuszczenie przez studenta jednostki dydaktycznej odbywa się po uprzednim poinformowaniu osoby prowadzącej ćwiczenia i wyrażeniu przez nią zgody.

  16. Wszelkie zmiany w przewidzianym czasie zajęć powinny być uzgodnione przez Starostę roku z Kierownikiem Kliniki Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej.

  17. Obecność studentów na wszystkich formach zajęć dydaktycznych prowadzonych w jednostce (ćwiczenia, seminaria, wykłady) z uwzględnieniem e-learningu jest obowiązkowa. Każda nieobecność będzie usprawiedliwiana jedynie na podstawie oficjalnego zaświadczenia: zwolnienia lekarskiego, wystawianego na druku przeznaczonym do wystawiania tego typu zaświadczeń, zaświadczenia wydanego przez Dziekana lub stosowne władze. Dokument powinien być dostarczony w ciągu 7 dni do sekretariatu Kliniki Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej. Dokumenty dostarczone po tym terminie nie będą honorowane. Studenci, którzy z przyczyn usprawiedliwionych (zwolnienie lekarskie, urlop dziekański, udokumentowane wypadki losowe) nie mogą wziąć udziału w zajęciach w wyznaczonym terminie, mogą je  „odrobić” z inną grupą ćwiczeniową, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Kierownikiem Kliniki, ale najpóźniej do końca semestru. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się inną formę odrobienia nieobecności usprawiedliwionej na zasadach i w terminie określonym przez Kierownika Kliniki Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej.

  18. Studenci zobowiązani są do uczestnictwa na zajęciach w grupach, do których są przydzieleni.

  19. Studenci zobowiązani są do punktualnego przybycia na zajęcia i teoretycznego przygotowania się do przedstawionych zagadnień (również w pierwszym dniu ćwiczeń), co umożliwi czynny udział w zajęciach dydaktycznych.

  20. Forma i warunki zaliczania zajęć

  Warunkiem zaliczenia zajęć z zakresu endokrynologii ginekologicznej na IV, V i VI roku jest obecność i czynny udział we wszystkich obowiązujących formach nauczania przedmiotu.

  21. Dokumentacja dotycząca przebiegu zajęć z zakresu endokrynologii ginekologicznej przechowywana jest przez 5 lat od zakończenia sprawy w archiwum Kliniki Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej.

   

  Obowiązujące podręczniki:

   

  1. Skałba P. „Endokrynologia ginekologiczna“, PZWL, wydanie III 2008

  2. Bręborowicz G. (red.) „Położnictwo i ginekologia“ Tom 1-2, PZWL; wydanie I 2006, dodruk 2008 oraz wydanie II 2015, dodruk 2016