• 19.03.2019 Administrator Zakładu

  Program nauczania

  1. Jednostka uczelniana odpowiedzialna za nauczanie przedmiotów:

  Zakład Diagnostyki Biochemicznej

  2. Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Barbara Mroczko

  3. Osoba odpowiedzialna za prowadzenie przedmiotu: prof. Lech Chrostek

  4. Wymiar godzinowy zajęć:

  - Semestr 1

        - Wykłady 30

  5. Punkty ECTS: 2

  6. Formy nauczania: wykłady

  7. Forma zakończenia (zaliczenia): przedmiot kończy się zaliczeniem

  8. Programy nauczania

                                            Tematyka wykładów

  1. Klasyfikacja laboratoriów i struktura wewnętrzna laboratorium – 3 godz.
  2. Standardy jakości w medycznych laboratoriach diagnostycznych – 3 godz.
  3. Standardy jakości w medycznych laboratoriach diagnostycznych – 3 godz.
  4. KIDL i ciągłe szkolenie DL – 3 godz.
  5. Specjalizacje w diagnostyce laboratoryjnej - 3 godz.
  6. Koszty badań laboratoryjnych – 3 godz.
  7. Prawa pacjenta w diagnostyce laboratoryjnej – 3 godz.
  8. Klasyfikacja i kodowanie badań laboratoryjnych - 3 godz.
  9. Norma laboratoryjna ISO 15 189 - 3 godz.
  10. Zaliczenie - 3 godz.