• 19.11.2019 Zakład Chemii Fizycznej

  Zajęcia fakultatywne

  Zajęcia fakultatywne  "Mechanizmy przekazywania sygnału w komórkach"

   

  • Zajęcia odbywać się bedą w semestrze letnim, po ustaleniu harmonogramu z dr n. med. Tomaszem Misztalem dokładne terminy zostaną umieszczone na stronie internetowej zakładu i tablicy ogłoszeń.

   

  Program omawianych zagadnień:
  1. Ultrastruktura komórek ze szczególnym uwzględnieniem płytek krwi
  2. Współczesne poglądy na strukturę błony plazmatycznej. Mechanizmy odpowiedzialne za
  utrzymanie asymetrii błony plazmatycznej
  3. Budowa cytoszkieletu na przykładzie płytek krwi
  4. Receptory błonowe: receptory związane z białkami G, receptory czynników wzrostowych,
  receptor insuliny, receptory integrynowe, receptory aktywowane protezami. Białka G: trimery i
  monomeryczne
  5. Cykl fosfatydyloinozytolowy
  6. Fosfolipazy A2, C i D
  7. Cyklaza adenylanowa i guanylanowa
  8. Kinazy białkowe: kinaza A, kinaza B i kinaza C, kinazy tyrozynowe Kinaza MAP
  9. Kaskada kwasu arachidonowego prostacyklina i tromboksan A2
  10. cAMP i cGMP i jony wapnia jako wtórne przekaźniki
  11. Przekazywanie sygnału przy udziale receptorów integrynowych. Inside out and outside in
  signalling
  12. Paradoks aspirynowy
  13. Wewnątrzkomórkowe procesy regulowane poziomem wapnia, kalmodulina
  14. Biologiczne funkcje tlenku azotu (NO). NO jako cząsteczka sygnałowa
  15. Viagra, aspiryna, kofeina, alkohol jako cząsteczki modulujące przesyłanie sygnału