Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Krajowe Międzysektorowe Studia Doktoranckie na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.
  • Krajowe Międzysektorowe Studia Doktoranckie na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.
  • Ostatnia zmiana 23.02.2024 przez Dział Projektów Pomocowych

   Krajowe Międzysektorowe Studia Doktoranckie na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

    

   P rojekt pn. "Krajowe Międzysektorowe Studia Doktoranckie na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku" współfinansowany został z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.2 Studia doktoranckie. Nr umowy: POWR.03.02.00-00-I050/16-00 z dn. 04.10.2017 r.

    

    • Okres realizacji projektu: 01.03.2018 - 31.01.2023
    • Wartość projektu: 1 285 532,40 zł
    • Kierownik projektu: prof. dr hab. Anna Moniuszko-Malinowska
     
    Celem głównym projektu było zwiększenie oferty kształcenia na studiach doktoranckich w dziedzinach nauk medycznych poprzez wprowadzenie i realizację na UMB nowych, kluczowych dla gospodarki i społeczeństwa Międzysektorowych Studiów Doktoranckich wraz z działaniami uzupełniającymi, które miały na celu podwyższenie kompetencji zawodowych i społecznych co najmniej 7 doktorantów, którzy uzyskaliby do 2023 r. stopień doktora oraz zapewnienie możliwości komercjalizacji uzyskanych przez nich wyników badań do gospodarki Polski, Europy i świata
     

    

   W ramach projektu realizowano CZTERY ZADANIA:

   1. Mentoring uczestników studiów doktoranckich

   Realizacja mentoringu miała na celu rozwinięcie umiejętności zawodowych przygotowujących do prac o charakterze badawczo-rozwojowych, z naciskiem na aspekt praktyczny. Mentorami byli pracownicy przedsiębiorstw, którzy wykorzystali swoją wiedzę, doświadczenie wspierając doktoranta, otwierając przy tym nowe możliwości działania i rozwoju.

   2. Szkoła letnia

   W dniach 9-13 września 2019 została zorganizowana 5-dniowa szkoła letnia, której program obejmował:

   1. Spotkania z przedsiębiorczości.
   2. Aplikowanie i zarządzanie projektem
   3. Rozwój umiejętności miękkich
   4. Sztuka autoprezentacji
   5. Znaczenie innowacji w medycynie

   3. Kolegialna opieka nad przebiegiem pracy doktorskiej

   Kolegialna opieka nad doktorantem obejmowała opiekuna naukowego oraz przedstawiciela otoczenia społeczno-gospodarczego. Wynikało to z ponadprzeciętnego programu studiów, realizującego aspekt aplikacyjny. Organizowane były dodatkowe sesje, mające na celu nadzór nad procesem badawczym.

   4. Grant na  prowadzenie pracy badawczo-wdrożeniowej

   Doktoranci otrzymali środki finansowe na granty w drodze konkursu, w zależności od uzyskanej liczby pkt:

   • I - 60 000 zł (3 wnioski),
   • II - 50 000 zł 3 wnioski),
   • III - 40 000 zł (4 wnioski).

   Z grantu finansowane były m.in.: odczynniki, materiały do badań, tłumaczenia, korekty językowe, statystyki, druk plakatów na konferencje, opłaty konferencyjne, udział w targach.

    

   Efekty projektu w liczbach:

   • 10 uczestników projektu – studentów krajowych międzysektorowych studiów doktoranckich,
   • 10 przyznanych grantów na prowadzenie pracy badawczo-wdrożeniowej,
   • 26 wystapień na konferencjach krajowych i międzynarodowych,
   • 2 wyjazdy na targi branżowe,
   • 1 szkoła letnia,
   • 17 opublikowanych prac naukowych,
   • 8 absolwentów studiów doktoranckich,
   • 8 obronionych rozpraw doktorskich (1 praca o charakterze akademickim, 7 prac o charakterze aplikacyjnym).