Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. (WJK) Wyższa jakość kształcenia kluczem do rozwoju UMB .
 • Ostatnia zmiana 23.02.2024 przez Dział Projektów Pomocowych

  (WJK) Wyższa jakość kształcenia kluczem do rozwoju UMB

   

  Projekt pn. „Wyższa jakość kształcenia kluczem do rozwoju UMB” współfinansowany został przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, IV. Szkolnictwo wyższe i nauka,Działanie 4.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni, nr umowy: UDA-POKL.04.01.01-00-043/09-00 z dn. 18.11.2009.

  • Okres realizacji projektu: październik 2009 - czerwiec 2013
  • Wartość projektu: 4 984 160,00 zł
  • Kierownik projektu: mgr Anna Daszuta-Zalewska (2009-2012)
  • Kierownik projektu: mgr Monika Siemion (2013)

   

  Ogólnym celem projektu była budowa potencjału rozwojowego UMB i umocnienie jego pozycji konkurencyjnej na europejskim rynku  uczelni medycznych. Realizacja ceIu ogóInego możliwa była dzięki osiągnięciu następujących CELOW SZCZEGÓŁOWYCH:

  1. Podniesienie jakości kształcenia na Oddziale Anglojęzycznym UMB poprzez uczestnictwo pracowników dydaktycznych w kursach j. angielskiego prowadzonych w latach 2009-2013;
  2. Rozwój potencjału dydaktycznego i naukowego Uczelni poprzez realizację w latach 2009-2013 wewnętrznego systemu stypendialnego, staże i szkolenia dla pracowników na stanowiskach technicznych ze stopniem naukowym, doktorantów, dr,  dr hab. i profesorów UMB w wiodących ośrodkach krajowych i zagranicznych, oraz pozyskiwanie wysokiej klasy wykładowców zagranicznych w zakresie wybranej tematyki specjalistycznej;
  3. Rozszerzenie oferty edukacyjnej UMB poprzez realizację w latach 2010-2012 specjalistycznych szkoleń z biostatystyki, bioinformatyki i genomiki dla lekarzy, farmaceulów, analityków medycznych i mgr pielęgniarstwa. Przyczyniło się to do rozwoju profesjonalnej kadry posiadającej wiedzę umożliwiającą uczestniczenie w badaniach naukowych z zakresu biologii molekularnej, farmakogenomiki i nutrigenomiki.

  Wsparciem objęto ogółem 439 pracowników UMB w tym: pracowników naukowo-dydaktycznych, doktorantów, "młodych" doktorów, pracowników technicznych ze stopniem naukowym,  pracowników technicznych ze stopniem naukowym prowadzących dydaktykę z trzech wydziałów UMB

   

  W ramach projektu realizowano PIĘĆ ZADAŃ:

  • Zadanie 1 (Kursy języka angielskiego).
  • Zadanie 2 (Stypendia naukowe, staże i szkolenia oraz wizyty studyjne).
  • Zadanie 3 (Kursy w zakresie biostatystyki oraz bioinformatyki i genomiki).
  • Zadanie 4 (Zarządzanie projektem).
  • Zadanie 5 (Promocja projektu).

   

  Efekty projektu w liczbach:

  • 439 pracowników UMB (pracowników naukowo-dydaktycznych, doktorantów, "młodych" doktorów, pracowników technicznych ze stopniem naukowym, pracowników technicznych ze stopniem naukowym prowadzących dydaktykę z trzech wydziałów UMB), w tym:
  • 340 pracowników dydaktycznych ukończyło kurs języka angielskiego,
  • 79 osób otrzymało stypendia naukowe (doktoranci i młodzi doktorzy),
  • 135 pracowników kadry dydaktycznej odbyło staż w uznanych ośrodkach krajowych lub zagranicznych,
  • zrealizowano 3 specjalistyczne szkolenia w zakresie biostatystyki, bioinformatyki i genomiki,
  • 123 osoby ukończyły specjalistyczne szkolenia w zakresie biostatystyki, bioinformatyki i genomiki (analitycy medyczni, lekarze, farmaceuci oraz absolwenci WNoZ).