Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. (ZISZ) Wdrożenie modeli zarządzania jakością w UMB.
 • Ostatnia zmiana 23.02.2024 przez Dział Projektów Pomocowych

  (ZISZ) Wdrożenie modeli zarządzania jakością w UMB

   

  Projekt pn. „Wdrożenie modeli zarządzania jakością w UMB” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznegow ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV : Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1: Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.1: Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni, nr umowy: POKL.04.01.01-00-184/11-01 z dn. 03.10.2012 r.
   

  Okres realizacji projektu: październik 2013 – wrzesień 2015

  Wartość realizacji projektu: 4 202 808,33 zł

  Kierownik projektu: prof. dr hab. Adam Krętowski

   

  Głównym celem projektu była poprawa jakości zarządzania oraz jakości kształcenia w UMB poprzez wdrożenie zintegrowanego informatycznego systemu zarządzania oraz modelu zarządzania jakością kształcenia w zakresie określania profilu absolwenta i ustalania ścieżki kształcenia

  W projekcie realizowane były 3 ZADANIA:

  1. Wdrożenie modelu ramowego procesów zarządzania UMB – zintegrowany informatyczny system zarządzania.

  •    W ramach zadania zostało wdrożonych 6 modeli zarządzania w oparciu o Zintegrowany Informatyczny System Zarządzania (ZISZ). W skład modeli weszły następujące obszary:

  • Model zarzadzania finansami,
  • Model zarządzania majątkiem,
  • Model zarzadzania kadrami,
  • Model zarządzania gospodarką materiałową,
  • Model zarządzania badaniami naukowymi,
  • Model zarzadzania organizacja dydaktyki.


  2.  Wdrożenie we współpracy z pracodawcami modelu zarzadzania jakością kształcenia.
  •    W ramach zadania zostały zweryfikowane procedury dotyczące funkcjonowania Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia  Jakości Kształcenia (ZiDJK), 3 Wydziałowych Zespołów ds. ZiDJK oraz grup roboczych ds.  ZiDJK. Efektem prac było wdrożenie modelu zarządzania jakością kształcenia potwierdzone Uchwałą Senatu.

   

  3. Zarządzanie projektem.

   

  Efekty projektu w liczbach:

  • 212 uczestnicy projektu - pracownicy UMB,
  •