Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. (ZISZ) Wdrożenie modeli zarządzania jakością w UMB.
 • Ostatnia zmiana 13.05.2024 przez Dział Projektów Pomocowych

  (ZISZ) Wdrożenie modeli zarządzania jakością w UMB

   

  Projekt pn. „Wdrożenie modeli zarządzania jakością w UMB” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznegow ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV : Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1: Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.1: Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni, nr umowy: POKL.04.01.01-00-184/11-01 z dn. 03.10.2012 r.

  • Okres realizacji projektu: październik 2013 – wrzesień 2015
  • Wartość realizacji projektu: 4 202 808,33 zł
  • Kierownik projektu: prof. dr hab. Adam Krętowski

   

  Głównym celem projektu była poprawa jakości zarządzania oraz jakości kształcenia w UMB poprzez wdrożenie zintegrowanego informatycznego systemu zarządzania oraz modelu zarządzania jakością kształcenia w zakresie określania profilu absolwenta i ustalania ścieżki kształcenia.


  W projekcie realizowane były 3 ZADANIA:

  1. Wdrożenie modelu ramowego procesów zarządzania UMB – zintegrowany informatyczny system zarządzania.

  • W ramach zadania zostało wdrożonych 6 modeli zarządzania w oparciu o Zintegrowany Informatyczny System Zarządzania (ZISZ). W skład modeli weszły następujące obszary:

  • Model zarzadzania finansami,
  • Model zarządzania majątkiem,
  • Model zarzadzania kadrami,
  • Model zarządzania gospodarką materiałową,
  • Model zarządzania badaniami naukowymi,
  • Model zarządzania organizacją dydaktyki.

  2. Wdrożenie we współpracy z pracodawcami modelu zarzadzania jakością kształcenia

  • W ramach zadania zostały zweryfikowane procedury dotyczące funkcjonowania Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia (ZiDJK), 3 Wydziałowych Zespołów ds. ZiDJK oraz grup roboczych ds. ZiDJK. Efektem prac było wdrożenie modelu zarządzania jakością kształcenia potwierdzone Uchwałą Senatu.

  3. Zarządzanie projektem.

   

  Efekty projektu w liczbach:

  • 212 uczestników projektu - pracownicy UMB, którzy w ramach projektu nabyły umiejętność obsługi ZISZ,
  • 1 - liczba wdrożonych w UMB w ramach projektu we współpracy z pracodawcami modeli zarządzania jakością kształcenia (MZJK),
  • 14 - liczba programów kształcenia wdrożona w ramach MZJK pod kątem potrzeb rynku,
  • 1 - liczba analizy przedwrdrożeniowej,
  • 3 - liczba szkoleń dla administratorów i Użytkowników Kluczowych,
  • 7 - liczba modeli zarządania wchodząca w skład ZISZ,
  • 1 - pakiet Regulaminów dotyczących działania MZJK,
  • 28 - liczba spotkań Grup roboczych MZJK,
  • 7 - liczba spotkań Zespołu wdrożeniowego MZJK.