Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. (ZPU1) Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku .
 • Ostatnia zmiana 26.03.2024 przez Dział Projektów Pomocowych

  (ZPU1) Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

   

  Projekt Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku”, współfinansowany został przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, nr umowy: POWR.03.01.00-00-ZO16/17-00 z dnia 26.06.2018

  • Okres realizacji: październik 2018 - grudzień 2022
  • Wartość projektu: 7 497 464,69 zł
  • Kierownik projektu: prof. dr hab. Tomasz Hryszko

   

  Celem głównym projektu była poprawa jakości, skuteczności i dostępności oferty edukacyjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Cel ten został osiągnięty w wyniku:

  • wsparcia zmian organizacyjnych poprzez utworzenie i implementację informatycznych narzędzi zarządzania UMB,
  • podniesienia kompetencji kadry:

  - dydaktycznej w zakresie: umiejętności dydaktycznych oraz prowadzenia dydaktyki w języku obcym,

  - zarządzającej i administracyjnej w zakresie: obsługi zagranicznych studentów i kadry naukowej, zarządzania projektami i komercjalizacji wyników badań naukowych, zarządzania zasobami ludzkimi, aspektów prawnych i zarządzania UMB, marketingu i promocji UMB,

  • zarządzania gospodarką finansową UMB, kompetencji IT,
  • poprawy dostępności międzynarodowych programów kształcenia poprzez włączenie wykładowców z zagranicy w prowadzenie programów kształcenia na UMB,
  • podniesienia kompetencji studentów UMB poprzez realizację:

  - warsztatów, zadań praktycznych i wizyt studyjnych rozwijających kompetencje zawodowe, językowe, informatyczne i komunikacyjne,

  - wysokiej jakości programów stażowych rozwijających kompetencje spójne z efektami,

  • kształcenia na realizowanych kierunkach studiów,
  • wsparcia świadczenia wysokiej jakości usług przez Akademickie Biuro Karier funkcjonujące w ramach struktur UMB.

   

  WSPARCIEM objęto:

  • studentki i studentów z trzech wydziałów UMB z 10 kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, analityki medycznej, kosmetologii, fizjoterapii, pielęgniarstwa, dietetyki, zdrowia publicznego i logopedii z fonoaudiologią,
  • pracowników kadry dydaktycznej z trzech wydziałów UMB,
  • kadrę zarządzającą UMB (administracyjną i dydaktyczną),
  • pracowników administracyjnych UMB.

   

  • OGÓŁEM WSPARCIE otrzymało 1491 osób, w tym: 978 studentów, 263 pracowników kadry dydaktycznej i 270 pracowników kadry administracyjnej i zarządzającej (w tym osoby z kadry dydaktycznej zaliczone także do kadry zarządzającej).
  • Łącznie zrealizowano 149 różnego rodzaju wsparć tj. szkoleń, kursów językowych, warsztatów, wizyt studyjnych krajowych, stażów krajowych i zagranicznych, zajęć praktycznych i innych.
  • 1143 osób uczestniczyło od 2 do 15 różnych formy wsparcia, co stanowi realizację 3318 osoboszkoleń.

   

  Realizacja projektu obejmowała SZEŚĆ ZADAŃ:

  Zadanie 1. Wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania uczelnią.

  Zadanie 2. Rozwój kadry dydaktycznej, zarządzającej i administracyjnej uczelni.

  Zadanie 3. Włączenie wykładowców z zagranicy w prowadzenie programów kształcenia w polskich uczelniach.

  Zadanie 4. Rozwój kompetencji studentów.

  Zadanie 5. Wysokiej jakości programy stażowe dla studentów.

  Zadanie 6. Wsparcie świadczenia wysokiej jakości usług przez Akademickie Biuro Karier.

   

   Efekty projektu w liczbach:

  • 978 STUDENTEK I STUDENTÓW z 10 kierunków studiów, trzech wydziałów UMB uczestniczyło łącznie w 28 różnych formach wsparciach, w tym m.in:
  • 446 osób uczestniczyło we wsparciu z zakresu poradnictwa zawodowego,
  • 279 osób uczestniczyło w wysokiej jakości stażach krajowych i zagranicznych w renomowanych ośrodkach klinicznych jak i naukowych,
  • 88 osób brało udział w wizytach studyjnych krajowych, gdzie mieli możliwość nabycia umiejętności wykraczających poza program studiów,
  • 164 osoby ukończyły kursy językowe zawodowe (język angielski w zawodzie farmaceuty, analityka medycznego i kosmetologa),
  • 387 osób uczestniczyło w kursach/ szkoleniach/ warsztatach rozwijających kompetencje zawodowe skierowane do studentów kierunku lekarskiego, kosmetologii i fizjoterapii,
  • 183 osób uczestniczyło w zajęciach podnosząc kompetencje informatyczne, komunikacyjne i małej przedsiębiorczości.

   

  • 263 PRACOWNIKÓW KADRY DYDAKTYCZNEJ z trzech wydziałów UMB uczestniczyło łącznie w 13 różnych formach wsparcia w tym m.in:
  • 78 osób uczestniczyło w kursie języka angielskiego ogólnego z elementami języka medycznego,
  • 82 osoby uczestniczyły w szkoleniach/ warsztatach/ kursach rozwijających kompetencje zawodowe i podnoszących kwalifikacje zawodowe,
  • 252 osób uczestniczyło w szkoleniach podnosząc umiejętności dydaktyczne.

   

  • 270 osób z KADRY ADMINISTRACYJNEJ I ZARZĄDZAJĄCEJ (w tym osoby z kadry dydaktycznej zaliczone także do kadry zarządzającej) - uczestniczyło łącznie w 108 różnych szkoleniach/ kursach/ warsztatach, w tym:
  • 115 osób uczęszczało na kurs języka angielskiego,
  • 135 osób z podniosło kompetencje zakresu informatyki,
  • 182 osób z uczestniczyło w szkoleniach z zakresu aspektów prawnych zarządzania uczelnią,
  • 28 osób z zakresu marketingu i promocji Uczelni,
  • 14 osób z zakresu zarządzania gospodarką finansową Uczelni,
  • 97 osób z zakresu zarządzania projektami i komercjalizacji wyników badań,
  • 70 osób z zakresu zarządzania zasobami ludzkim.
  • Uzyskane certyfikaty:

   - 28 pracowników uzyskało certyfikat zewnętrzny potwierdzający znajomość języka angielskiego,

   - 38 pracowników uzyskało certyfikat zewnętrzny z zakresu zarządzania projektami.