Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Regulamin zaliczenia ćwiczeń z wychowania fizycznego .
 • Ostatnia zmiana 25.09.2023 przez Studium Wychowania Fizycznego

  Regulamin zaliczenia ćwiczeń z wychowania fizycznego

  Regulamin dydaktyczny Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

  1. Obowiązkowe zajęcia z Wychowania Fizycznego realizowane są na poszczególnych kierunkach według planów studiów na rok akademicki 2023/2024r.
  2. Studenta obowiązuje odbycie zajęć z Wychowania Fizycznego zgodnie z planem zajęć Studium WFiS w zależności od sytuacji epidemiologicznej ( stacjonarnie lub on-line na platformach zaleconych przez Uczelnię).
  3. Każdy student objęty zajęciami z wychowania fizycznego musi zgłosić się do grupy, do której został przypisany.
  4. Zajęcia polegają na wykonywaniu ćwiczeń fizycznych dostosowanych do możliwości i umiejętności studentów.
  5. Studenci biorący udział w zajęciach wychowania fizycznego zobowiązani są do posiadania stroju sportowego (koszulka, spodenki, dresy) oraz do zmiany obuwia ( obuwie powinno mieć czystą podeszwę bez śladów użytkowania na świeżym powietrzu) w przypadku zajęć realizowanych na sali gimnastycznej. Osoby nie posiadające odpowiedniego obuwia zmiennego nie będą wpuszczane na salę gimnastyczną. Natomiast podczas zajęć na świeżym powietrzu obowiązuje strój dostosowany odpowiednio do warunków atmosferycznych. Brak kompletnego stroju może spowodować nie dopuszczeniem studentów do zajęć.
  6. Nie wolno wnosić i używać na zajęcia wychowania fizycznego telefonów komórkowych, odtwarzaczy MP3 i innych akcesoriów elektronicznych oraz książek, notatek itd.
  7. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Sylabusie wszystkie nieobecności na zajęciach muszą być usprawiedliwione i zaliczone poprzez uczestnictwo w zajęciach z inną grupą lub napisanie pracy teoretycznej z zajęć na których student/ka był/a nieobecny/a. Student/ka, aby uzyskać zaliczenie ma możliwość odrobienia zajęć z inną grupą ćwiczeniową po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z osobą prowadzącą lub otrzymuje temat pracy do realizacji z zajęć na których był /a nieobecny/a. Student/ka uzyskuje zaliczenie z przedmiotu jeżeli ma wymaganą frekwencję na zajęciach oraz aktywnie brał /a udział w realizacji programu. Student/ka uzyskuje zaliczenie z przedmiotu jeżeli ma wymaganą frekwencję na zajęciach oraz aktywnie brał /a udział w realizacji programu.
  8. Student za zgodą prowadzącego ma możliwość odrobienia nieobecności jedynie po przedstawieniu prowadzącemu usprawiedliwienia. Prowadzący zajęcia określa sposób i termin wyrównania zaległości. Studium WFiS umożliwia odrabianie zajęć tylko do 1.06.2024 r.
  9. Student może być zwolniony z pojedynczych zajęć wychowania fizycznego na podstawie zwolnienia lekarskiego, zwolnienia wystawianego przez władze uczelni lub inne instytucje państwowe.
  10. Studenci trwale niezdolni do ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego powinni w pierwszych dwóch tygodniach semestru dostarczyć zwolnienie lekarskie do Studium WFiS. Wymagane jest zwolnienie od lekarza specjalisty z odpowiednimi zaleceniami do ćwiczeń
  11. Zwolnienie lekarskie semestralne nie zwalnia z obecności na zajęciach wychowania fizycznego.
  12. Studenci ze zwolnieniami lekarskimi semestralnymi lub rocznymi na zaliczenie zajęć piszą pracę teoretyczną.
  13. Wszystkie sprawy indywidualne lub też zapytania do prowadzących zajęcia można zgłaszać podczas dyżurów pracowników Studium WFiS w wyznaczonych terminach i godzinach. Informacje o dyżurach dostępne są na stronie internetowej Studium WFiS i na tablicach ogłoszeń znajdujących się przy obiektach sportowych UMB.
  14. W przypadkach nie objętych regulaminem, decyzję podejmuje Kierownik Studium WFiS UMB, który urzęduje w siedzibie Studium przy ul. Akademickiej 3 (DS. Nr 1, II piętro).