Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Szkolenie BHP.
 • Ostatnia zmiana 18.11.2023 przez Zakład Biofizyki

  Szkolenie BHP

  Zasady zachowania się studentów podczas ćwiczeń z Biofizyki.

   

  1.  Studentów obowiązują zasady BHP przedstawione na szkoleniu studentów rozpoczynających naukę w UMB.

  2.  Przed wejściem na salę ćwiczeń studentów obowiązuje nałożenie fartucha i zmiana obuwia.

  3.  W pracowni mogą przebywać tylko studenci odrabiający ćwiczenia oraz osoba prowadząca zajęcia. Opuszczenie  pomieszczenia przez studenta może się odbyć tylko za zgodą prowadzącego zajęcia.

  4.  Studenci mogą wykonywać czynności zgodne z poleceniami prowadzącego zajęcia.
  5.  W czasie poruszania się po laboratorium należy zachować szczególną ostrożność.

  6.  W pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia należy zachować ciszę, spokój i porządek.

  7.  Na zajęciach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów (i e-papierosów) oraz zakaz spożywania napojów i posiłków, żucie gumy oraz korzystanie z telefonów komórkowych.w salach ćwiczeniowych i wykładowych.

  8. Na stołach laboratoryjnych mogą znajdować się tylko niezbędne przyrządy i przybory.  

  9.  Wszelkiego rodzaju nieprawidłowości i nieprzewidziane zdarzenia (np. rozlanie odczynnika, uszkodzenie przyrządu) muszą być niezwłocznie zgłoszone prowadzącemu zajęcia.

  10.  Zabrania się wynoszenia z pracowni jakichkolwiek odczynników, preparatów i próbek radioaktywnych. 
  11.  Wszystkie odczynniki należy pobierać przy użyciu pipet automatycznych.

  12. Aparatura i urządzenia mogą być obsługiwane pod nadzorem prowadzącego ćwiczenia lub za jego zgodą przy ścisłym przestrzeganiuzasad eksploatacji danego urządzenia.

  13. Zabrania się wykonywania samodzielnych napraw urządzeń i aparatury.