Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Sylabus 2023/2024.
 • Ostatnia zmiana 02.10.2023 przez Zakład Medycyny Regeneracyjnej i Immunoregulacji

  Sylabus 2023/2024

   

   

   

  SYLABUS

   

  rok akademicki 2023/2024

   

  Nazwa przedmiotu/modułu

  Medycyna Regeneracyjna

  Nazwa jednostki/-ek w której/ -ych jest przedmiot realizowany

  Zakład Medycyny Regeneracyjnej i Immunoregulacji

  e-mail jednostki

  marcin.moniuszko@umb.edu.pl

  Wydział

  Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

  Nazwa kierunku studiów

  Lekarski

  Poziom kształcenia

  Studia pierwszego stopnia, jednolite magisterskie.

  Forma studiów

  stacjonarne ¢ niestacjonarne ¢

  Język przedmiotu

  polski ¢ angielski ¢

  Rodzaj przedmiotu

  obowiązkowy ¢ fakultatywny £

  Rok studiów/semestr

   

  I £ II ¢ III £ IV £ V £ VI £

   

   

  1 £ 2 £ 3 ¢ 4 £ 5 £ 6 £ 7 £ 8 £ 10 £

  11 £ 12 £

   

  Przedmioty wprowadzające wraz z wymaganiami wstępnymi

   

  Biofizyka – Źródła światła monochromatycznego i jego charakterystyka, pojęcie fluorescencji;

  Chemia –Umiejętność przeliczania stężeń związków chemicznych, określenie pH roztworu;

  Biochemia – Znajomość funkcji lipidów i białek w strukturach komórkowych, Znajomość budowy i funkcji kwasów nukleinowych oraz procesów transkrypcji, translacji i replikacji, Podstawowe umiejętności laboratoryjne

  Histologia Embriologia i Cytologia – Znajomość struktur histologicznych odpowiadającym narządom, tkankom, komórkom, Znajomość podstawowych struktur komórkowych i ich specjalistycznego funkcjonowania, Znajomość stadiów rozwoju zarodka ludzkiego, Umiejętność posługiwania się mikroskopem świetlnym;

  Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

  10 h wykładów i 5h ćwiczeń (2h ćwiczenia poprzedzone prelekcją, ostatnie ćwiczenia 1h podsumowujące)

  Założenia i cele przedmiotu

  Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z: 1) mechanizmami towarzyszącymi procesom regeneracji organizmu, gojenia się ran oraz starzenia się; 2) aktualnymi możliwościami wykorzystania metod laboratoryjnych w procesach odbudowy tkanek i organów oraz przygotowania opatrunków biologicznych; 3) metodyką prowadzenia badań naukowych służących rozwojowi medycyny;

  Metody dydaktyczne

   

  - wykłady z elementami dyskusji;

  - ćwiczenia laboratoryjne mające charakter praktyczny,

  - sprawdzian wiedzy podsumowujący część praktyczną;

  - konsultacje (realizowane indywidualnie lub grupowo, przeprowadzane na życzenie studentów);

   

  Imię i nazwisko osoby prowadzącej przedmiot

  dr hab. n. med. Kamil Krzysztof Grubczak 

  Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za dydaktykę

  Prof. dr hab. n. med. Marcin Moniuszko

   

  Symbol

  i numer efektu kształcenia

  zgodnie ze standardami kształcenia oraz inne przedmiotowe efekty kształcenia

  Opis kierunkowych efektów kształcenia

  Forma zajęć

  Metody weryfikacji osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia

  wiedza

  B.W21

  zna sposoby komunikacji między komórkami, a także między komórką a macierzą zewnątrzkomórkową oraz szlaki przekazywania sygnałów w komórce i przykłady zaburzeń w tych procesach prowadzące do rozwoju nowotworów i innych chorób
   

  wykłady

  Metody podsumowujące:

  - egzamin pisemny

  Metody formujące:

  - obserwacja pracy studenta

  - ocena aktywności w czasie zajęć

  - dyskusja w czasie zajęć

   

  B.W22

  zna procesy takie jak: cykl komórkowy, proliferacja, różnicowanie i starzenie się komórek, apoptoza i nekroza oraz ich znaczenie dla funkcjonowania organizmu

  wykłady

  B.W23.

   

  posiada podstawową wiedzę na temat komórek macierzystych i ich zastosowania w medycynie

  wykłady

  B.W28.

  zna mechanizmy starzenia się organizmu

  wykłady

  B.W34

  zna zasady prowadzenia badań naukowych, obserwacyjnych i doświadczalnych oraz badań in vitro służących rozwojowi medycyny

  wykłady

  C.W1

  zna podstawowe pojęcia z zakresu genetyki

  wykłady

  C.W19

  zna podstawy dezynfekcji, sterylizacji i postępowania aseptycznego

  wykłady

  C.W26

  zna podstawowe mechanizmy uszkodzenia komórek i tkanek

  wykłady

  C.W27

  określa przebieg kliniczny zapaleń swoistych i nieswoistych oraz opisuje procesy regeneracji tkanek i narządów

  wykłady

  Umiejętności

  B.U14

  umie zaplanować i wykonać proste badanie naukowe oraz zinterpretować jego wyniki i wyciągnąć wnioski

   

  Metody podsumowujące:

  - realizacja określonego zadania

  - projekt, prezentacja

  Metody formujące:

  - obserwacja pracy studenta

  - ocena aktywności w czasie zajęć

  - zaliczenie poszczególnych czynności

  - ocena przygotowania do zajęć

  - dyskusja w czasie zajęć

  - prezentacja wyników

  kompetencje społeczne

  K4

  posiada świadomość własnych ograniczeń i umiejętność stałego dokształcania się
   

   

  Metody podsumowujące:

  - ocenianie ciągłe przez nauczyciela (obserwacja)

  Metody formujące:.

  - obserwacja pracy studenta

  - dyskusja w czasie zajęć

  - opinie, kolegów

       

   

  Punkty ECTS

  1

  Obciążenie pracą studenta

  Forma aktywności

  Liczba godzin na zrealizowanie aktywności

  Zajęcia wymagające udziału prowadzącego:

  1. Realizacja przedmiotu: wykłady (wg planu studiów)

  10

  1. Realizacja przedmiotu: ćwiczenia (wg planu studiów)

  5

  1. Realizacja przedmiotu: seminaria (wg planu studiów)

   

  1. Realizacja przedmiotu: fakultety

   

  1. Udział w konsultacjach

   

   

  godziny razem: 15

  Samodzielna praca studenta:

  1 punkt ECTS oznacza 25-30 godzin pracy studenta w różnych formach, takich jak np.:

  1. Samodzielne przygotowanie się do zajęć teoretycznych i praktycznych (wykonanie projektu, dokumentacji, opisu przypadku itp.)

  15

  1. Samodzielne przygotowanie się do zaliczeń/kolokwiów

  5

  1. Samodzielne przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia końcowego

  10

   

  godziny razem: 30

     

   

  Treści programowe przedmiotu: proszę wpisać hasłowo tematykę poszczególnych zajęć, pamiętając, aby przekładała się ona na zamierzone efekty kształcenia

  Efekty kształcenia

  (symbol i numer)

  tematyka

  1. B.W23.; B.W28.; B.W34.; C.W1.; B.U14.;

  2. B.W23.; B.W28.; C.W1.; C.W27.;

  3. B.W21.; B.W23.;

  4. B.W21.; B.W22; C.W1;

   

  5. B.W21.; B.W22.; B.W28; C.W1; B.U14.;

   

  6. B.W21.: B.W22.; B.W34.; C.W19.; C.W26.; B.U14.;

  7. C.W26.; C.W27.;

  8. B.W21; B.W22; B.W23.; C.W19.; C.W26; C.W27.;

  9. B.W34.; B.U14.;

  10. B.W21.; B.W22.; B.W23.; B.W28.; C.W1.; C.W26.; C.W27; B.U14.;

  11. B.W21.; B.W22.; B.W23.; B.W28.; B.W34.; C.W1.; C.W19.; C.W26.; C.W27.; B.U14., B.U14.;

  1. Medycyna Regeneracyjna – założenia i dylematy etyczne

  2. Komórki macierzyste i progenitorowe – charakterystyka;

  3. Macierz komórkowa i pozakomórkowa;

  4. Czynniki transkrypcyjne, białka sygnałowe i receptory błonowe – znaczenie i funkcje;

  5. Regulacja procesów różnicowania się i proliferacji komórek;

  6. Mechanizmy śmierci komórki oraz jej konsekwencje;

  7. Procesy prowadzące do uszkodzenia komórek i tkanek;

  8. Gojenie się i regeneracja – mechanizmy i różnice;

  9. Metodologia prowadzenia badań naukowych

  10. Mechanizmy naprawy tkanek i organów;

   

  11. Podstawy terapii komórkowej i biologicznej

   

   

   

  Literatura podstawowa: (1-2 pozycje)

   

  1. Materiał zgromadzony w trakcie zajęć dydaktycznych (ćwiczeń i wykładów).

  Literatura uzupełniająca: (1-2 pozycje)

  1. Anthony Atala, Robert Lanza, James A. Thomson, and Robert M. Nerem; Principles of Regenerative Medicine
  2. Robert A. Brown; Extreme Tissue Engineering

   

  Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia oraz forma i warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu:

  - Przedmiot kończy się egzaminem końcowym (część teoretyczna)

  - Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń i odrobienie nieobecności usprawiedliwionych

  - Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na zasadzie prezentacji założeń i uzyskanych wyników projektu realizowanego podczas ich trwania.

  - Ocena ndst z części praktycznej jest jednoznaczna z oceną ndst z całości egzaminu końcowego

  - Nieobecności usprawiedliwione zaliczane są u asystenta

  - Dopuszcza się dwie nieobecności usprawiedliwione w semestrze, większa liczba nieobecności usprawiedliwionych skutkuje nie zaliczeniem części teoretycznej i praktycznej materiału z danego semestru

  - Nieobecność nieusprawiedliwiona powoduje nie zaliczenie przedmiotu i nie dopuszczenie do sesji egzaminacyjnej