Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Dydaktyka.
 • Ostatnia zmiana 30.03.2020 przez Zakład Medycyny Nuklearnej

  Dydaktyka

  Informacja dla Studentów III roku Wydziału Lekarskiego

   

   

  WYKŁADY– aktualnie są nagrywane i będą stopniowo udostępniane

  ĆWICZENIA– sukcesywnie będą udostępniane na platformie

  e-learningowej w formacie pdf

   

  Kontakt do asystenta dydaktycznego:

  Dr Saeid Abdelrazek tel: 501667702; e-mail: saeid@op.pl

   

  Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim:

  przedmiot – medycyna nuklearna


  Wydział Farmaceutyczny - Oddział Medycyny Laboratoryjnej:

  przedmiot – diagnostyka izotopowa


  Wydział Nauk o Zdrowiu - Elektroradiologia:

  przedmiot – medycyna nuklearna

           

   

   

  REGULAMIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Z ZAKRESU MEDYCYNY NUKEARNEJ

  DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W BIAŁEGOSTOKU

   

  1. Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest:
   • Obecność na wszystkich wykładach, seminariach i ćwiczeniach
   • Wykazanie się znajomością wiedzy przekazanej na seminariach i ćwiczeniach
  2. Tematy seminariów i wykładów będą umieszczone na tablicy informacyjnej i na stronie internetowej Zakładu Medycyny Nuklearnej UMB
  3. Zaliczenie ćwiczeń odbywa się w grupach, w formie pisemnej (test jednokrotnego wyboru), w terminie ustalonym przez nauczyciela akademickiego. Nie zgłoszenie się w tym terminie ( bez usprawiedliwienia) jest jednoznaczne z oceną niedostateczną.
  4. W trakcie zaliczenia studenci powinni zachowywać się zgodnie z zasadami ogólnie przyjętymi na Uczelni. Używanie urządzeń elektronicznych podczas zaliczenia jest zabronione.
  5. Student ma prawo do dwóch terminów zaliczenia, po uprzednim ustaleniu daty z asystentem prowadzącym ćwiczenia
  6. Kierownik Kliniki może w sytuacjach szczególnych ustalić dodatkowy termin zaliczenia.
  7. Usprawiedliwienie nieobecności studenta na ćwiczeniach i wykładach honorowane będzie, jeżeli zostanie potwierdzone przez lekarza. W wyjątkowych przypadkach honorowane jest zwolnienie z zajęć z przyczyn losowych. Nieobecności te muszą być jednak odrobione
  8. Odrabianie opuszczonych ćwiczeń jest możliwe z inną grupą ćwiczeniową w ciągu roku lub w wyznaczonych dniach indywidualnie (terminy odrabiania zajęć będą ustalone przez asystenta).
  9. Nieobecność na więcej niż jednym wykładzie musi być odrobione w ustalonym terminie przez asystenta w Zakładzie Medycyny Nuklearnej
  10. Opuszczenie więcej niż trzech ćwiczeń uniemożliwia ich odrobienie i przystąpienie do zaliczenia. Student zobowiązany jest wówczas do odrobienia ćwiczeń z inną grupą w pełnym wymiarze dni.
  11. Na terenie Zakładu Medycyny Nuklearnej asystenci są odpowiedzialni za zachowanie studentów. Studenci mogą przebywać wyłącznie w miejscu wskazanym przez asystenta.
  12. W przypadku powtarzania roku z powodu innego przedmiotu niż medycyna nuklearna, obowiązuje obecność na ćwiczeniach i zaliczenie tak jak studentów danego roku
  13. Wszystkie uwagi na temat prowadzenia ćwiczeń i seminariów oraz ewentualne skargi należy zgłaszać do adiunkta dr n. med. Saeida Abderazka.

   

  REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA ZAKŁADU MEDYCYNY NUKLEARNEJ DLA STUDENTÓW

  1. We wszystkich pracowniach na terenie zakładu medycyny nuklearnej studenci mogą jedynie przebywać w obecności wykładowcy.
  2. Studenci zobowiązani są do noszenia fartuchów i obuwia na zmianę podczas ćwiczeń
  3. Podczas zajęć należy postępować dokładnie wg wskazówek prowadzącego.
  4. W celu zminimalizowania narażenia na promieniowanie jonizujące pochodzącego ze źródła zewnętrznego (generator radioizotopowy, radiofarmaceutyk, pacjent po podaniu izotopu) obowiązują trzy główne zasady:

   

  • Im dalej tym bezpieczniej
  • Im krótszy czas narażenia tym mniejsza dawka promieniowania
  • Stosowanie osłon chroni przed promieniowaniem