Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Regulaminy i polityki.
 • Ostatnia zmiana 29.06.2021 przez AZ

  Regulaminy i polityki

   §1

  1. Dział Informatyki Uniwersytetu Medycznego w Białymsotku, we współpracy z Polską Federacją Zarządzania Tożsamością PIONIER.Id, umożliwia dostęp do zewnętrznych usług sieciowych.
  2. Eduroam w sieci PIONIER realizowany w ramach projektu PLATON, regulowany przez regulamin eduroam
  3. Logowanie do tych usług następuje za pośrednictwem Centralnego Punktu Logowania UMB, przy pomocy identyfikatora logowania UMB.

  4. §2

  5. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania bezpieczeństwa logowania postępując zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami bezpiecznego korzystania z systemów informatycznych.

  6. §3

  7. W trakcie logowania Użytkownika do usługi zewnętrznej na jego żądanie udostępniane są następujące dane konta Użytkownika/osobowe celem świadczenia dostępu do danej usługi zewnętrznej: imię, nazwisko, uniwersytecki adres e-mail oraz informacje o statusie Użytkownika, tj. pracownik administracyjny, pracownik naukowy, student lub absolwent.
  8. Użytkownik logując się do usługi zewnętrznej, wyraża tym samym zgodę na przekazywanie danych danemu Usługodawcy. Wyrażenie zgody jest dobrowolne jednak koniecznie dla skutecznego zalogowania się do usługi zewnętrznej przez danego Użytkownika.
  9. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „RODO”.
  10. Zasady ochrony danych osobowych w UMB reguluje zarządze Rektora nr 22/2018 w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych Osobowych.
  11. UMB działa w roli zaufanego pośrednika przy przekazaniu danych Użytkownika do Usługodawcy, będącego Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, dlatego też UMB nie odpowiada za proces przetwarzania danych osobowych w usłudze. Ewentualne zapytania o proces przetwarzania, realizację praw Użytkownika w zakresie przetwarzania danych osobowych Użytkownik powinien kierować bezpośrednio do Usługodawcy świadczącego daną usługę zewnętrzną.
  12. UMB informuje, iż w związku z faktem, iż dany Usługodawca świadczący usługę zewnętrzną może posiadać siedzibę poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, podane przez niego dane osobowe w zakresie wskazanym w ust 5 mogą być przekazywane do państwa trzeciego celem świadczenia usługi zewnętrznej przez ww. Usługodawcę. UMB informuje iż zawiadomienia nt. państw trzecich, terytoriów i określonych sektorów w państwie trzecim oraz organizacji międzynarodowych, co do których Komisja Europejska przyjęła decyzję stwierdzającą odpowiedni, stopień ochrony lub jego brak regulują organy Unii Europejskiej
  13. UMB informuje, iż dane osobowe Użytkownika w związku z logowaniem do usługi zewnętrznej będą przekazywane Usługodawcy przez cały okres członkostwa UMB w Polskiej Federacji Zarządzania Tożsamością PIONIER.Id oraz Eduroam, jednak nie dłużej niż do chwili utraty przez Użytkownika statusu wskazanego w ust. 5.

  14. §4

  15. O ile regulamin danej usługi nie stanowi inaczej, Użytkownik może korzystać z usługi wyłącznie na swoje potrzeby związane z jego statusem na UMB, tj. pracownik administracyjny, pracownik naukowy, student lub absolwent UMB.
  16. Użytkownik musi przestrzegać ewentualnych dodatkowych zasad i ograniczeń opisanych na stronach internetowych, za pośrednictwem których udostępniane są dane usługi zewnętrzne, np. zakazu masowego pobierania danych, ich nieautoryzowanej publikacji itp.
  17. Użytkownikowi nie wolno udostępniać własnego konta innym osobom.
  18. Użytkownikowi nie wolno uruchamiać oprogramowania korzystającego z usługi w jego imieniu.