Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Sylabus.
 • Ostatnia zmiana 29.06.2024 przez Zakład Medycyny Nuklearnej

  Sylabus

   

   

  SYLABUS

   

  rok akademicki 2023/2024

   

  Nazwa przedmiotu/modułu

  Medycyna nuklearna

  Nazwa jednostki/-ek w której/ -ych jest przedmiot realizowany

  Zakład Medycyny Nuklearnej

  e-mail jednostki

  nukleo@umb.edu.pl

  Wydział

  Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

  Nazwa kierunku studiów

  Lekarski

  Poziom kształcenia

  jednolite magisterskie

  Forma studiów

  stacjonarne x                                  niestacjonarne x

  Język przedmiotu

  polski x                                                    angielski £

  Rodzaj przedmiotu

  obowiązkowy x                                 fakultatywny £

  Rok studiów/semestr

   

  I £   II £   III x   IV £   V £  VI £

   

   

  1 £   2 £   3 £   4 £   5 £   6 x   7 £   8 £   10 £

  11 £   12 £

   

  Przedmioty wprowadzające wraz z wymaganiami wstępnymi

   

  Student powinien posiadać wiedzę i umiejętności zdobyte podczas zajęć z: anatomii, fizjologii, patofizjologii, interny i pediatrii oraz znać podstawy fizyczne promieniowania jonizującego (biofizyka).

  Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

  III rok - 30 godzin  (10-wykłady, 10- seminaria, 10-ćwiczenia)

  Założenia i cele przedmiotu

  Student powinien znać zasady wykonywania oraz właściwej interpretacji radioizotopowych badań diagnostycznych, stosowania procedur leczniczych z wykorzystaniem radioizotopów oraz przestrzegania zasad ochrony radiologicznej.

  Metody dydaktyczne

   

  - przekazywanie wiedzy w formie wykładu

  - zajęci praktyczne w Poradni MN

  - analiza i interpretacja obrazowych badań diagnostycznych połączone z opisem przypadku

  - konsultacje (zarówno regularne, jak też organizowane w indywidualnych przypadkach)

  - dyskusja

  - prezentacja

  - samodzielne dochodzenie do wiedzy

  - analiza literatury

  - inne zajęcia praktyczne

  Imię i nazwisko osoby prowadzącej przedmiot

  Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni zatrudnieni w Zakładzie Medycyny Nuklearnej

  Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za dydaktykę

  Dr Saeid Abdlrazek,

   

  Symbol

  i numer efektu kształcenia

  zgodnie ze standardami kształcenia oraz inne przedmiotowe efekty kształcenia

  Opis kierunkowych efektów kształcenia

  Forma zajęć

  Metody weryfikacji osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia

  wiedza

  H.W1

  Wykazuje się znajomością teoretycznych podstaw i praktycznych zasad stosowania procedur związanych z ochroną radiologiczną

  Wykłady/ćwiczenia

  Metody podsumowujące:

  - zaliczenie pisemne

  Metody formujące.

  - obserwacja pracy studenta

  - ocena aktywności w czasie zajęć

  - ocena przygotowania do zajęć

  - dyskusja w czasie zajęć

   

  H.W2

  Wykazuje się znajomością budowy i zasady działania urządzeń stosowanych w diagnostyce radioizotopowej( kamera gamma planarna, kamera typu SPECT-CT, PET-CT).

  Wykłady/ćwiczenia

  H.W3

  Wykazuje się znajomością procedur diagnostycznych i leczniczych związanych z zastosowaniem otwartych źródeł promieniowania w tym:

  • radioizotopowych badań układu naczyniowo-sercowego
  • radioizotopowych badań gruczołów wydzielania wewnętrznego
  • radioizotopowych badań układu pokarmowego
  • radioizotopowych badań układu moczowo-płciowego
  • radioizotopowych badań układu kostno-stawowego
  • radioizotopowych badań układu nerwowego
  • radioizotopowych badań układu oddechowego
  • radioizotopowych badań stosowanych w diagnostyce chorób nowotworowych
  • radioizotopowych badań stosowanych w diagnostyce ognisk zapalnych
  • radioizotopowych badań stosowanych w pediatrii
  • radioizotopowych procedur leczenia łagodnych i nowotworowych chorób tarczycy, chorób stawów, objawów bólowych w nowotworowych zmianach przerzutowych do układu kostnego
  • radioizotopowych procedur leczenia stosowane w innych chorobach nowotworowych ( leczenie z zastosowaniem MIBG, przeciwciał monoklonalnych, pochodnych somatostatyny, leczenie nowotworowych wysięków do jamy opłucnej, otrzewnej)

  Wykłady/ćwiczenia

  H.W4

  Wykazuje się znajomością sposobów otrzymywania sztucznych radioizotopów

  Wykłady/ćwiczenia

  H.W5

  Wykazuje się znajomością metod kontroli jakości aparatury pomiarowej, radiofarmaceutyków i przebiegu badań

  Wykłady/ćwiczenia

  H.W6

  Wykazuje się znajomością zasad radioizotopowych oznaczeń pozaustrojowych (technika RIA, IRMA i inne)

  Wykłady/ćwiczenia

  Umiejętności

  H.U1

  Wykazuje się umiejętnością:

  • samodzielnego przygotowania radiofarmaceutyków
  • samodzielnego opracowania i interpretacji badań radioizotopowych
  • samodzielnego przeprowadzenia procedur leczniczych wykonanych przy użyciu radioizotopów oraz leczeniu ewentualnych powikłań
  • posługiwania się komputerowymi metodami opracowań badań
  • samodzielnego przeprowadzenia pomiarów radioaktywności radiofarmaceutyków

  samodzielnego przeprowadzenia czynności związanych z zasadami ochrony radiologicznej (dekontaminacjia, dozymetria, dobór osłon)

  Ćwiczenia

  Metody podsumowujące:

  - zaliczenie pisemne

  Metody formujące:

  - obserwacja pracy studenta

  - ocena aktywności w czasie zajęć

  - czynny udział oraz ocena aktywności podczas wykonywania poszczególnych procedur

  - ocena przygotowania do zajęć

  - dyskusja w czasie zajęć

   

  Kompetencje społeczne

  K2

  potrafi nawiązać i utrzymać głęboki i pełen szacunku kontakt z chorym

  Ćwiczenia

   

  Metody podsumowujące:

  - ocenianie ciągłe przez nauczyciela (obserwacja)

  Metody formujące:

  - obserwacja pracy studenta

  - dyskusja w czasie zajęć

  - opinie pacjentów, kolegów

  K3

  kieruje się dobrem chorego, stawiając je na pierwszym miejscu

  Ćwiczenia

  K4

  posiada świadomość własnych ograniczeń i umiejętność stałego dokształcania się

  Ćwiczenia

  K1

  Przestrzega tajemnicy lekarskiej i prawa pacjenta

  Ćwiczenia

       

   

  Punkty ECTS

  2

  Obciążenie pracą studenta

  Forma aktywności

  Liczba godzin na zrealizowanie aktywności

  Zajęcia wymagające udziału prowadzącego:

  1. Realizacja przedmiotu: wykłady (wg planu studiów)

   

  1. Realizacja przedmiotu: ćwiczenia (wg planu studiów)

   

  1. Realizacja przedmiotu: seminaria (wg planu studiów)

   

  1. Realizacja przedmiotu: fakultety

   

  1. Udział w konsultacjach

   

   

  godziny razem:

  Samodzielna praca studenta:

  1 punkt ECTS oznacza 25-30 godzin pracy studenta w różnych formach, takich jak np.:

  1. Samodzielne przygotowanie się do zajęć teoretycznych i praktycznych (wykonanie projektu, dokumentacji, opisu przypadku itp.)

   

  1. Samodzielne przygotowanie się do zaliczeń/kolokwiów

   

  1. Samodzielne przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia końcowego

   

   

  godziny razem:

     

                                                                                                

  Treści programowe przedmiotu:

  Efekty kształcenia

  (symbol i numer)

  tematyka

  Wykłady:

  Wykłady:

  Wiedza:

  1.Wykazuje się znajomością teoretycznych podstaw i praktycznych zasad stosowania procedur związanych z ochroną radiologiczną.

  2. Wykazuje się znajomością budowy i zasady działania urządzeń stosowanych w diagnostyce radioizotopowej (kamera gamma planarna, kamera typu SPECT-CT, PET-CT).

  3. Wykazuje się znajomością sposobów otrzymywania sztucznych radioizotopów

  4. Wykazuje się znajomością metod kontroli jakości aparatury pomiarowej, radiofarmaceutyków i przebiegu badań

  1. Zarys historii medycyny nuklearnej. Podstawy fizyczne badań radioizotopowych - elementy fizyki jądrowej. Podstawowe techniki detekcji promieniowania jądrowego. Aparatura diagnostyczna w medycynie nuklearnej.

  Wiedza:

  1. Wykazuje się znajomością teoretycznych podstaw i praktycznych zasad stosowania procedur związanych z ochroną radiologiczną.

  2. Wykazuje się znajomością metod kontroli jakości aparatury pomiarowej, radiofarmaceutyków i przebiegu badań

  2. Podstawy radiobiologii i zasady ochrony radiologicznej

  Wiedza:

  1. Wykazuje się znajomością budowy i zasady działania urządzeń stosowanych w diagnostyce radioizotopowej (kamera gamma planarna, kamera typu SPECT-CT, PET-CT).

  2. Wykazuje się znajomością procedur diagnostycznych i leczniczych związanych z zastosowaniem otwartych źródeł promieniowania w tym:

  • radioizotopowych badań układu naczyniowo-sercowego
  • radioizotopowych badań gruczołów wydzielania wewnętrznego
  • radioizotopowych badań układu pokarmowego
  • radioizotopowych badań układu moczowo-płciowego
  • radioizotopowych badań układu kostno-stawowego
  • radioizotopowych badań układu nerwowego
  • radioizotopowych badań układu oddechowego
  • radioizotopowych badań stosowanych w diagnostyce chorób nowotworowych
  • radioizotopowych badań stosowanych w diagnostyce ognisk zapalnych
  • radioizotopowych badań stosowanych w pediatrii
  • radioizotopowych procedur leczenia łagodnych i nowotworowych chorób tarczycy, chorób stawów, objawów bólowych w nowotworowych zmianach przerzutowych do układu kostnego
  • radioizotopowych procedur leczenia stosowane w innych chorobach nowotworowych ( leczenie z zastosowaniem MIBG, przeciwciał monoklonalnych, pochodnych somatostatyny, leczenie nowotworowych wysięków do jamy opłucnej, otrzewnej)

  3. Wykazuje się znajomością sposobów otrzymywania sztucznych radioizotopów.

  4. Wykazuje się znajomością metod kontroli jakości aparatury pomiarowej, radiofarmaceutyków i przebiegu badań

  3. Wstęp do diagnostyki izotopowej in vivo i terapii za pomocą radioizotopów . Metody produkcji radioizotopów. Mechanizmy lokalizacji radiofarmaceutyków.

   

  Wiedza:

  1. Wykazuje się znajomością procedur diagnostycznych i leczniczych związanych z zastosowaniem otwartych źródeł promieniowania w tym:

  • radioizotopowych badań stosowanych w pediatrii

  2. Wykazuje się znajomością metod kontroli jakości aparatury pomiarowej, radiofarmaceutyków i przebiegu badań

  3. Wykazuje się znajomością zasad radioizotopowych oznaczeń pozaustrojowych (technika RIA, IRMA i inne)

  4. Metody radiokompetycyjne i diagnostyka izotopowa in vitro. Medycyna nuklearna w  pediatrii.

  Wiedza:

  1.Wykazuje się znajomością budowy i zasady działania urządzeń stosowanych w diagnostyce radioizotopowej( kamera gamma planarna, kamera typu SPECT-CT, PET-CT).

  2. Wykazuje się znajomością procedur diagnostycznych i leczniczych związanych z zastosowaniem otwartych źródeł promieniowania w tym:

  • radioizotopowych badań układu naczyniowo-sercowego
  • radioizotopowych badań gruczołów wydzielania wewnętrznego
  • radioizotopowych badań układu pokarmowego
  • radioizotopowych badań układu moczowo-płciowego
  • radioizotopowych badań układu kostno-stawowego
  • radioizotopowych badań układu nerwowego
  • radioizotopowych badań układu oddechowego
  • radioizotopowych badań stosowanych w diagnostyce chorób nowotworowych
  • radioizotopowych badań stosowanych w diagnostyce ognisk zapalnych
  • radioizotopowych badań stosowanych w pediatrii
  • radioizotopowych procedur leczenia łagodnych i nowotworowych chorób tarczycy, chorób stawów, objawów bólowych w nowotworowych zmianach przerzutowych do układu kostnego
  • radioizotopowych procedur leczenia stosowane w innych chorobach nowotworowych ( leczenie z zastosowaniem MIBG, przeciwciał monoklonalnych, pochodnych somatostatyny, leczenie nowotworowych wysięków do jamy opłucnej, otrzewnej)

  3. Wykazuje się znajomością metod kontroli jakości aparatury pomiarowej, radiofarmaceutyków i przebiegu badań

  5. Pozytonowa Tomografia Emisyjna (PET) w diagnostyce chorób centralnego układu nerwowego, w kardiologii i onkologii. Perspektywy rozwoju medycyny nuklearnej.

  Ćwiczenia:

  Ćwiczenia:

  Wiedza:

  1. Wykazuje się znajomością teoretycznych podstaw i praktycznych zasad stosowania procedur związanych z ochroną radiologiczną

  2. Wykazuje się znajomością budowy i zasady działania urządzeń stosowanych w diagnostyce radioizotopowej (kamera gamma planarna, kamera typu SPECT-CT, PET-CT).

  3. Wykazuje się znajomością procedur diagnostycznych i leczniczych związanych z zastosowaniem otwartych źródeł promieniowania w tym:

  • radioizotopowych badań układu naczyniowo-sercowego
  • radioizotopowych badań gruczołów wydzielania wewnętrznego
  • radioizotopowych badań układu pokarmowego
  • radioizotopowych badań układu moczowo-płciowego
  • radioizotopowych badań układu kostno-stawowego
  • radioizotopowych badań układu nerwowego
  • radioizotopowych badań układu oddechowego
  • radioizotopowych badań stosowanych w diagnostyce chorób nowotworowych
  • radioizotopowych badań stosowanych w diagnostyce ognisk zapalnych
  • radioizotopowych badań stosowanych w pediatrii
  • radioizotopowych procedur leczenia łagodnych i nowotworowych chorób tarczycy, chorób stawów, objawów bólowych w nowotworowych zmianach przerzutowych do układu kostnego
  • radioizotopowych procedur leczenia stosowane w innych chorobach nowotworowych ( leczenie z zastosowaniem MIBG, przeciwciał monoklonalnych, pochodnych somatostatyny, leczenie nowotworowych wysięków do jamy opłucnej, otrzewnej)

  4. Wykazuje się znajomością metod kontroli jakości aparatury pomiarowej, radiofarmaceutyków i przebiegu badań

  Umiejętności:

  Wykazuje się umiejętnością:

  • samodzielnego przygotowania radiofarmaceutyków
  • samodzielnego opracowania i interpretacji badań radioizotopowych
  • samodzielnego przeprowadzenia procedur leczniczych wykonanych przy użyciu radioizotopów oraz leczeniu ewentualnych powikłań
  • posługiwania się komputerowymi metodami opracowań badań
  • samodzielnego przeprowadzenia pomiarów radioaktywności radiofarmaceutyków

  samodzielnego przeprowadzenia czynności związanych z zasadami ochrony radiologicznej (dekontaminacjia, dozymetria, dobór osłon)

  I

  1. Informacje wstępne na temat medycyny nuklearnej, zakresu jej działalności oraz organizacji pracy w placówkach medycyny nuklearnej ze szczególnym uwzględnieniem zasad ochrony radiologicznej i zasad BHP.

  2. Ogólny przegląd możliwości diagnostyki radioizotopowej oraz zastosowania radioizotopów  w leczeniu różnych schorzeń.

  3. Uczestniczenie w badaniu pacjenta, przed podaniem radiofarmaceutyku i podczas obrazowania gamma-kamerowego. Ustalenie wskazań oraz przeciwwskazań do podania odpowiedniego rodzaju radioizotopu

  Wiedza:

  1. Wykazuje się znajomością procedur diagnostycznych i leczniczych związanych z zastosowaniem otwartych źródeł promieniowania w tym:

  • radioizotopowych badań gruczołów wydzielania wewnętrznego
  • radioizotopowych badań stosowanych w diagnostyce chorób nowotworowych
  • radioizotopowych procedur leczenia łagodnych i nowotworowych chorób tarczycy, chorób stawów, objawów bólowych w nowotworowych zmianach przerzutowych do układu kostnego

  2. Wykazuje się znajomością metod kontroli jakości aparatury pomiarowej, radiofarmaceutyków i przebiegu badań

  Umiejętności:

  Wykazuje się umiejętnością:

  • samodzielnego przygotowania radiofarmaceutyków
  • samodzielnego opracowania i interpretacji badań radioizotopowych
  • samodzielnego przeprowadzenia procedur leczniczych wykonanych przy użyciu radioizotopów oraz leczeniu ewentualnych powikłań
  • posługiwania się komputerowymi metodami opracowań badań
  • samodzielnego przeprowadzenia pomiarów radioaktywności radiofarmaceutyków

  samodzielnego przeprowadzenia czynności związanych z zasadami ochrony radiologicznej (dekontaminacjia, dozymetria, dobór osłon)

  II

  1. Diagnostyka izotopowa chorób tarczycy. Omówienie podstaw patofizjologicznych i diagnostyki chorób tarczycy.

  2. Podstawowe informacje dotyczące kwalifikacji pacjentów z nadczynnością tarczycy do leczenia radiojodem – 131I.

  3. Monitorowanie leczenia nadczynności tarczycy 131I. Metody oceny efektów leczenia.

  - demonstracja badań oraz interpretacja wyników ciekawszych przypadków klinicznych, zarejestrowanych na przeźroczach i w pamięci komputera

  4. Diagnostyka i leczenie izotopowe wysokozróżnicowanych raków tarczycy.

  5. Uczestnictwo w badaniu i kwalifikacji pacjentów do leczenia radiojodem.

   

  Wiedza:

  1. Wykazuje się znajomością procedur diagnostycznych i leczniczych związanych z zastosowaniem otwartych źródeł promieniowania w tym:

  • radioizotopowych badań gruczołów wydzielania wewnętrznego
  • radioizotopowych badań układu pokarmowego
  • radioizotopowych badań układu kostno-stawowego
  • radioizotopowych badań stosowanych w diagnostyce chorób nowotworowych
  • radioizotopowych badań stosowanych w diagnostyce ognisk zapalnych
  • radioizotopowych badań stosowanych w pediatrii
  • radioizotopowych procedur leczenia łagodnych i nowotworowych chorób tarczycy, chorób stawów, objawów bólowych w nowotworowych zmianach przerzutowych do układu kostnego
  • radioizotopowych procedur leczenia stosowane w innych chorobach nowotworowych ( leczenie z zastosowaniem MIBG, przeciwciał monoklonalnych, pochodnych somatostatyny, leczenie nowotworowych wysięków do jamy opłucnej, otrzewnej)

  2. Wykazuje się znajomością metod kontroli jakości aparatury pomiarowej, radiofarmaceutyków i przebiegu badań

  Umiejętności:

  Wykazuje się umiejętnością:

  • samodzielnego przygotowania radiofarmaceutyków
  • samodzielnego opracowania i interpretacji badań radioizotopowych
  • samodzielnego przeprowadzenia procedur leczniczych wykonanych przy użyciu radioizotopów oraz leczeniu ewentualnych powikłań
  • posługiwania się komputerowymi metodami opracowań badań
  • samodzielnego przeprowadzenia pomiarów radioaktywności radiofarmaceutyków

  samodzielnego przeprowadzenia czynności związanych z zasadami ochrony radiologicznej (dekontaminacjia, dozymetria, dobór osłon)

  III

  1. Diagnostyka izotopowa w onkologii.

  2. Technika węzła wartowniczego. Zastosowanie praktyczne.

  3. Terapia radioizotopowa w onkologii i hematologii.

  4. Diagnostyka izotopowa w wykrywaniu ognisk zapalnych.

  5. Demonstracja badań oraz interpretacja wyników ciekawszych przypadków klinicznych, zarejestrowanych na przeźroczach i w pamięci komputera. Uczestniczenie w badaniu pacjentów.

   

  Wiedza:

  1. Wykazuje się znajomością procedur diagnostycznych i leczniczych związanych z zastosowaniem otwartych źródeł promieniowania w tym:

  • radioizotopowych badań układu moczowo-płciowego
  • radioizotopowych badań układu kostno-stawowego
  • radioizotopowych badań układu oddechowego
  • radioizotopowych procedur leczenia łagodnych i nowotworowych chorób tarczycy, chorób stawów, objawów bólowych w nowotworowych zmianach przerzutowych do układu kostnego

  2. Wykazuje się znajomością metod kontroli jakości aparatury pomiarowej, radiofarmaceutyków i przebiegu badań

  Umiejętności:

  Wykazuje się umiejętnością:

  • samodzielnego przygotowania radiofarmaceutyków
  • samodzielnego opracowania i interpretacji badań radioizotopowych
  • samodzielnego przeprowadzenia procedur leczniczych wykonanych przy użyciu radioizotopów oraz leczeniu ewentualnych powikłań
  • posługiwania się komputerowymi metodami opracowań badań
  • samodzielnego przeprowadzenia pomiarów radioaktywności radiofarmaceutyków

  samodzielnego przeprowadzenia czynności związanych z zasadami ochrony radiologicznej (dekontaminacjia, dozymetria, dobór osłon)

  IV

   1. Scyntygrafia statyczna i dynamiczna układu kostnego.

  2. Diagnostyka i leczenie chorób stawów. Synowektomia radioizotopowa.

  3. Diagnostyka izotopowa zatorowości płuc.

  4. Diagnostyka radioizotopowa w nefrologii i urologii.

  5. Uczestnictwo w badaniu pacjentów przed podaniem radiofarmaceutyków i podczas obrazowania scyntygraficznego.

  6. Diagnostyka izotopowa chorób przytarczyc.

   

  Wiedza:

  1. Wykazuje się znajomością procedur diagnostycznych i leczniczych związanych z zastosowaniem otwartych źródeł promieniowania w tym:

  • radioizotopowych badań układu naczyniowo-sercowego
  • radioizotopowych badań układu pokarmowego
  • radioizotopowych badań układu nerwowego
  • radioizotopowych badań układu oddechowego

  2. Wykazuje się znajomością metod kontroli jakości aparatury pomiarowej, radiofarmaceutyków i przebiegu badań

   

  Umiejętności:

  Wykazuje się umiejętnością:

  • samodzielnego przygotowania radiofarmaceutyków
  • samodzielnego opracowania i interpretacji badań radioizotopowych
  • samodzielnego przeprowadzenia procedur leczniczych wykonanych przy użyciu radioizotopów oraz leczeniu ewentualnych powikłań
  • posługiwania się komputerowymi metodami opracowań badań
  • samodzielnego przeprowadzenia pomiarów radioaktywności radiofarmaceutyków

  samodzielnego przeprowadzenia czynności związanych z zasadami ochrony radiologicznej (dekontaminacjia, dozymetria, dobór osłon)

  V

  1. Radioizotopowe metody diagnostyczne centralnego układu nerwowego.

  2. Medycyna nuklearna w kardiologii.

  3. Diagnostyka radioizotopowa krwawień z przewodu pokarmowego.

  4. Uczestnictwo w badaniu pacjentów przed podaniem radiofarmaceutyku i podczas obrazowania scyntygraficznego.

  5. Podsumowanie ćwiczeń.

   

  Literatura podstawowa: (1-2 pozycje)

  Medycyna nuklearna. Obrazowanie molekularne – B. Birkenfeld, M. Listewnik, Wyd. Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, 2011

  Nuclear Medicine and Molecular Imaging: The Requisites, 5th Edition. Janis P. O'Malley & Harvey A. Ziessman, 2020

   

  Literatura uzupełniająca: (1-2 pozycje)

  Nuclear Medicine: The Requisites. Harvey A. Ziessman MD, Janis P. O'Malley MD, James H. Thrall MD

  Medycyna nuklearna – L. Królicki, Wyd.: Fundacja im. L. Rydygiera; Warszawa 1996.

  ENDOKRYNOLOGIA NUKLEARNA. Doina Piciu , Marek Dedecjus, 2015r

   

  Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia oraz forma i warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu:

  Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na wszystkich zajęciach dydaktycznych przewidzianych w planie studiów oraz pozytywna ocena z testowego sprawdzianu wiedzy teoretycznej

  W przypadku nieobecności usprawiedliwionej – obowiązek odrobienia zajęć po uprzednim uzgodnieniu z asystentem