Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Regulamin Dydaktyczny Jednostki.
 • Ostatnia zmiana 25.09.2017 przez Zakład Medycyny Nuklearnej

  Regulamin Dydaktyczny Jednostki

  REGULAMIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Z ZAKRESU MEDYCYNY NUKEARNEJ

  DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W BIAŁEGOSTOKU

   

  1. Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest:
   • Obecność na wszystkich wykładach, seminariach i ćwiczeniach
   • Wykazanie się znajomością wiedzy przekazanej na seminariach i ćwiczeniach
  2. Tematy seminariów i wykładów będą umieszczone na tablicy informacyjnej i na stronie internetowej Zakładu Medycyny Nuklearnej UMB
  3. Zaliczenie ćwiczeń odbywa się w grupach, w formie pisemnej (test jednokrotnego wyboru), w terminie ustalonym przez nauczyciela akademickiego. Nie zgłoszenie się w tym terminie ( bez usprawiedliwienia) jest jednoznaczne z oceną niedostateczną.
  4. W trakcie zaliczenia studenci powinni zachowywać się zgodnie z zasadami ogólnie przyjętymi na Uczelni. Używanie urządzeń elektronicznych podczas zaliczenia jest zabronione.
  5. Student ma prawo do dwóch terminów zaliczenia, po uprzednim ustaleniu daty z asystentem prowadzącym ćwiczenia
  6. Kierownik Kliniki może w sytuacjach szczególnych ustalić dodatkowy termin zaliczenia.
  7. Usprawiedliwienie nieobecności studenta na ćwiczeniach i wykładach honorowane będzie, jeżeli zostanie potwierdzone przez lekarza. W wyjątkowych przypadkach honorowane jest zwolnienie z zajęć z przyczyn losowych. Nieobecności te muszą być jednak odrobione
  8. Odrabianie opuszczonych ćwiczeń jest możliwe z inną grupą ćwiczeniową w ciągu roku lub w wyznaczonych dniach indywidualnie (terminy odrabiania zajęć będą ustalone przez asystenta).
  9. Nieobecność na więcej niż jednym wykładzie musi być odrobione w ustalonym terminie przez asystenta w Zakładzie Medycyny Nuklearnej
  10. Opuszczenie więcej niż trzech ćwiczeń uniemożliwia ich odrobienie i przystąpienie do zaliczenia. Student zobowiązany jest wówczas do odrobienia ćwiczeń z inną grupą w pełnym wymiarze dni.
  11. Na terenie Zakładu Medycyny Nuklearnej asystenci są odpowiedzialni za zachowanie studentów. Studenci mogą przebywać wyłącznie w miejscu wskazanym przez asystenta.
  12. W przypadku powtarzania roku z powodu innego przedmiotu niż medycyna nuklearna, obowiązuje obecność na ćwiczeniach i zaliczenie tak jak studentów danego roku
  13. Wszystkie uwagi na temat prowadzenia ćwiczeń i seminariów oraz ewentualne skargi należy zgłaszać do adiunkta dr n. med. Saeida Abderazka.
  14. Literatura podstawowa: Medycyna nuklearna. Obrazowanie molekularne – B. Birkenfeld, M. Listewnik, Wyd. Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, 2011
  15. Literatura uzupełniająca: 
   • Nuclear Medicine: The Requisites. Harvey A. Ziessman MD, Janis P. O'Malley MD, James H. Thrall MD
   • Medycyna nuklearna – L. Królicki, Wyd.: Fundacja im. L. Rydygiera; Warszawa 1996.

   

  REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA ZAKŁADU MEDYCYNY NUKLEARNEJ DLA STUDENTÓW

  1. We wszystkich pracowniach na terenie zakładu medycyny nuklearnej studenci mogą jedynie przebywać w obecności wykładowcy.
  2. Studenci zobowiązani są do noszenia fartuchów i obuwia na zmianę podczas ćwiczeń
  3. Podczas zajęć należy postępować dokładnie wg wskazówek prowadzącego.
  4. W celu zminimalizowania narażenia na promieniowanie jonizujące pochodzącego ze źródła zewnętrznego (generator radioizotopowy, radiofarmaceutyk, pacjent po podaniu izotopu) obowiązują trzy główne zasady:

   

  • Im dalej tym bezpieczniej
  • Im krótszy czas narażenia tym mniejsza dawka promieniowania
  • Stosowanie osłon chroni przed promieniowaniem