Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Regulamin Dydaktyczny Jednostki.
 • Ostatnia zmiana 24.02.2021 przez Zakład Medycyny Sądowej

  Regulamin Dydaktyczny Jednostki

   

   

   

  REGULAMIN DYDKATYCZNY ZAJĘĆ Z MEDYCYNY SĄDOWEJ 

   

   

  1. Przepisy wewnętrzne Zakładu Medycyny Sądowej są zgodne z Regulaminem studiów dziennych na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku dostępnym w jego witrynie internetowej.
  2. Zajęcia dydaktyczne realizowane są w zgodzie z harmonogramem studiów potwierdzonym przez Dziekana Wydziału Lekarskiego.
  3. Ćwiczenia odbywają się w salach dydaktycznych Zakładu Medycyny Sądowej.
  4. W czasie  zajęć (seminariów i ćwiczeń)  studenta obowiązuje odzież ochronna (fartuch lekarski) oraz zmiana obuwia.
  5. Odzież wierzchnią ( płaszcze, kurtki , itp. ) oraz obuwie należy pozostawić w szatni.
  6. Przebywanie studentów w salach dydaktycznych jest dozwolone wyłącznie w obecności asystenta.
  7. Podczas zajęć nie wolno opuszczać sal dydaktycznych bez zgody asystenta.
  8. Student zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP obowiązujących w Zakładzie.  Przed rozpoczęciem zajęć student musi zapoznać się z nimi i potwierdzić to u prowadzącego własnoręcznym podpisem.
  9. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przebiegiem ćwiczeń lub w nagłych wypadkach, należy zwracać się do asystenta.
  10. Podczas zajęć i egzaminu telefony komórkowe i wszelkiego rodzaju tego typu urządzenia powinny być bezwzględnie wyłączone.
  11. Podczas ćwiczeń, seminariów i wykładów wykonywanie zdjęć jest zabronione. Łamanie tej zasady jest traktowane jako naruszenie kodeksu etyki przyszłego zawodu i będzie podlegać odpowiedzialności z Regulaminu studiów. Dodatkowo, student przyłapany na fotografowaniu jest zobowiązany do usunięcia zdjęcia w obecności asystenta.
  12. W czasie zajęć student jest odpowiedzialny za swoje rzeczy osobiste.  W przypadku ich uszkodzenia lub kradzieży Zakład Medycyny Sądowej nie ponosi odpowiedzialności.
  13. Zabrania się jedzenia i picia w salach dydaktycznych. W całym budynku obowiązuje zakaz palenia. 
  14. Podział na grupy dydaktyczne jest zgodny z dyrektywą Dziekana Wydziału Lekarskiego.
  15. Student powinien być przygotowany do każdych zajęć. Wykaz zalecanych podręczników jest dostępny w Zakładzie Medycyny Sądowej.
  16.  Student ma obowiązek uczestniczyć we wszystkich zajęciach (wykłady, seminaria i ćwiczenia). Nieobecność powinna być niezwłocznie usprawiedliwiona (do 7 dni). W przypadku nieobecności z powodu choroby wymagane jest zaświadczenie lekarskie, w innych przypadkach - zaświadczenie odpowiednich władz.
  17. Nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach wyklucza otrzymanie zaliczenia.
  18.  Studenci, którzy powtarzają rok, mają obowiązek uczestniczyć we wszystkich zajęciach. Nieobecność jest uzasadniona jedynie wówczas, gdy zajęcia z innych przedmiotów  odbywają się w tym samym terminie.  
  19. Dla studentów, którzy powtarzają rok dodatkowe grupy nie będą organizowane.
  20. Sposób prowadzenia zajęć i forma zaliczenia oraz egzaminu przedmiotu znajduje się w sylabusie na stronie internetowej uczelni oraz na tablicy ogłoszeń przed Zakładem.
  21. Student ma prawo do wglądu w swoją pracę egzaminacyjną w terminie wyznaczonym przez Zakład. Po tym okresie wgląd do prac egzaminacyjnych jest niemożliwy.
  22. Prace egzaminacyjne są przechowywane w archiwum Zakładu przez okres dwunastu miesięcy, a następnie są niszczone.
  23. Egzamin poprawkowy odbywa się w formie ustnej. Termin i miejsce egzaminu poprawkowego wyznacza Kierownik Zakładu.