Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Regulamin Dydakyczny Jednostki.
 • Ostatnia zmiana 12.07.2017 przez Zakład Radiologii

  Regulamin Dydakyczny Jednostki

   

  REGULAMIN

  zajęć dydaktycznych

   w Zakładzie Radiologii UMB

  dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu

   

  1. Zajęcia w Zakładzie Radiologii obejmują obowiązkowy udział w ćwiczeniach,  zajęciach praktycznych, praktykach zawodowych, seminariach  i wykładach.
  2. Zajęcia dydaktyczne odbywają się zgodnie z podanym harmonogramem.
  3. Na zajęciach dydaktycznych obowiązuje fartuch i obuwie ochronne, identyfikator. Na zajęciach realizowanych z obecnością pacjenta, dodatkowo dozymetr.
  4. Nieobecność studenta na zajęciach może być usprawiedliwiona po przedstawieniu zwolnienia lekarskiego lub innego dokumentu w przypadkach losowych.  Nieusprawiedliwione bądź dłuższe (powyżej 1 dnia) nieobecności mogą być odrabiane za zgodą prowadzącego zajęcia asystenta.
  5. Nie ma możliwości zwolnienia studenta z egzaminu/ zaliczenia.
  6. Student ma prawo wglądu do wejściówek, kolokwiów i innych pisemnych zaliczeń cząstkowych w terminie podanym przez asystenta prowadzącego zajęcia.
  7. Student ma prawo wglądu do egzaminu w obecności Kierownika Zakładu lub asystenta w terminie 5 dni od daty ogłoszenia wyników.
  8. Wyniki egzaminów są podawane w formie listy z nr indeksów oraz ocenami w gablotce w Zakładzie Radiologii oraz na stronie internetowej: http://www.umb.edu.pl/wl/zaklad-radiologii
  9. Wszelkie kwestie nie ujęte w niniejszym Regulaminie regulowane są poprzez ustalenia starosty roku z Kierownikiem Zakładu Radiologii bądź asystentem prowadzącym zajęcia.
  10. Wykazy obowiązkowych i zalecanych podręczników znajdują się w sylabusach poszczególnych przedmiotów na stronie internetowej: http://www.umb.edu.pl/wl/zaklad-radiologii
  11. Warunki uzyskania zaliczenia:

   

  Kierunek Elektroradiologia studia I stopnia

  …………………………………….  I rok   …………………………………….

  Anatomia radiologiczna

  Warunek przystąpienia do egzaminu  – zaliczenie na ocenę pozytywną sprawdzianów cząstkowych (kolokwia) i obecność na zajęciach.

  Egzamin – pisemny, test jednokrotnego wyboru, 30 pytań, za każde można otrzymać max 1 pkt., kryterium oceny pozytywnej uzyskanie > 60% - 19pkt ( egzamin obejmuje również treści realizowane w ramach zajęć z Anatomii radiologicznej w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej UDSK ).

   

  Aparatura medyczna / Technologie Medyczne

  Warunek przystąpienia do egzaminu  – zaliczenie na ocenę pozytywną sprawdzianów cząstkowych (kolokwia) i obecność na zajęciach.

  Egzamin – pisemny, test jednokrotnego wyboru, 30 pytań, za każde można otrzymać max 1 pkt., kryterium oceny pozytywnej uzyskanie > 60% - 19pkt.

   

  Rentgenodiagnostyka cz.1

  Zaliczenie – zaliczenie na ocenę pozytywną sprawdzianów cząstkowych (kolokwia) i obecność na zajęciach. Zaliczenie końcowe pisemne, test jednokrotnego wyboru, 30 pytań, za każde można otrzymać max 1 pkt., kryterium oceny pozytywnej uzyskanie > 60% - 19pkt oraz prawidłowa realizacja zleconego do wykonania, losowo wybranego zdjęcia rtg w rzeczywistych warunkach pracy.

  Kryteria opisane szczegółowo w Regulaminie zajęć praktycznych 2016/2017 [online] http://www.umb.edu.pl/s,2813/Kierunek_Elektroradiologia_I_st

   

  Pozycjonowanie w rentgenodiagnostyce

  Warunek przystąpienia do egzaminu  – zaliczenie na ocenę pozytywną sprawdzianów cząstkowych (kolokwia) i obecność na zajęciach

  Egzamin – część I test jednokrotnego wyboru, 30 pytań, za każde można otrzymać max 1 pkt., kryterium dopuszczenia do II części egzaminu jest uzyskanie  > 60% - 19 pkt z testu, część II - próba pracy- pozycjonowanie do losowo wybranego zdjęcia rtg max 10 pkt., kryterium zaliczenia uzyskanie 60% - 6 pkt. Ocena końcowa wystawiana na podstawie sumy pkt z I i II części egzaminu. Kryterium oceny pozytywnej uzyskanie > 60% - 25 pkt.

  …………………………………….  II rok   …………………………………….

  Rentgenodiagnostyka cz.2

  Warunek przystąpienia do egzaminu – zaliczenie na ocenę pozytywną sprawdzianów cząstkowych (kolokwia) i obecność na zajęciach orz prawidłowa realizacja zleconego do wykonania, losowo wybranego zdjęcia rtg w rzeczywistych warunkach pracy.

  Egzamin końcowy pisemny, test jednokrotnego wyboru, 30 pytań, za każde można otrzymać max 1 pkt., kryterium oceny pozytywnej uzyskanie > 60% - 19pkt (egzamin obejmuje również treści realizowane w ramach zajęć z rentgenodiagnostyki w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej UDSK).

   

  Kryteria opisane szczegółowo w Regulaminie zajęć praktycznych 2016/2017 [online] http://www.umb.edu.pl/s,2813/Kierunek_Elektroradiologia_I_st

   

  Radiodiagnostyka ogólna i kliniczna / Symptomatologia radiologiczna

  Warunek przystąpienia do egzaminu  – zaliczenie na ocenę pozytywną sprawdzianów cząstkowych (kolokwia) i obecność na zajęciach.

  Egzamin – pisemny, test jednokrotnego wyboru, 30 pytań, za każde można otrzymać max 1 pkt., kryterium oceny pozytywnej uzyskanie > 60% - 19pkt ( egzamin obejmuje również treści realizowane w ramach zajęć z Radiodiagnostyki ogólnej i klinicznej / Symptomatologii radiologicznej w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej UDSK ).

   

  Tomografia komputerowa  

  Warunek przystąpienia do egzaminu  – zaliczenie na ocenę pozytywną sprawdzianów cząstkowych (kolokwia) i obecność na zajęciach.

  Egzamin – pisemny, test jednokrotnego wyboru, 30 pytań, za każde można otrzymać max 1 pkt., kryterium oceny pozytywnej uzyskanie > 60% - 19pkt ( egzamin obejmuje również treści realizowane w ramach zajęć z Tomografii komputerowej w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej UDSK ).

   

  …………………………………….  III rok   …………………………………….

  Ultrasonografia

  Warunek przystąpienia do egzaminu  – zaliczenie na ocenę pozytywną sprawdzianów cząstkowych (kolokwia) i obecność na zajęciach.

  Egzamin – pisemny, test jednokrotnego wyboru, 30 pytań, za każde można otrzymać max 1 pkt., kryterium oceny pozytywnej  uzyskanie > 60% - 19pkt ( egzamin obejmuje również treści realizowane w ramach zajęć z Ultrasonografii w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej UDSK ).

   

  Czytanie i analiza badań obrazowych / Interpretacja badań obrazowych

  Warunek przystąpienia do egzaminu  – zaliczenie na ocenę pozytywną sprawdzianów cząstkowych (kolokwia) i obecność na zajęciach.

  Egzamin –ustny, omówienie losowo wybranych 5 zdjęć z badań obrazowych, za omówienie każdego zdjęcia można otrzymać max 1 pkt., kryterium oceny pozytywnej - 60%- 3pkt ( egzamin obejmuje również treści realizowane w ramach zajęć z Czytania i analizy badań obrazowych / Interpretacji badań obrazowych  w Samodzielnej Pracowni Obrazowania Molekularnego ).

   

   

   

  Regulamin zajęć praktycznych  z  Rentgenodiagnostyki klasycznej

  w Zakładzie Radiologii USK

  Kierunek Elektroradiologia Studia I stopnia

  1. Postanowienia ogólne

   

  1. Zajęcia praktyczne z Rentgenodiagnostyki klasycznej dorosłych odbywają się w  Zakładzie Radiologii USK w Białymstoku (parter).
  2. Zajęcia praktyczne odbywają się w godzinach zgodnie z ustalonym planem zajęć.
   1. W wyjątkowych sytuacjach, godziny mogą ulec zmianie w porozumieniu z osobą prowadzącą zajęcia i grupą Studentów w nich uczestniczących.
  3. Zajęcia praktyczne  są obowiązkowe
   1. Czas nieobecności należy odrobić w porozumieniu z osobą prowadzącą zajęcia.
  4. Czas realizacji przerwy w trakcie zajęć ustalany jest w porozumieniu z osobą prowadzącą zajęcia (20 min.).
  5. W trakcie zajęć praktycznych obowiązuje Studenta:
   • zmiana obuwia
   • biały, czysty fartuch
   • posiadanie identyfikatora oraz dozymetru
   • zakaz używania telefonu komórkowego
   • punktualność
   • zachowanie porządku
   • przygotowanie merytoryczne do zajęć
   • sumienne wykonywanie czynności
   • dbałość o wyposażenie pomieszczeń Zakładu Radiologii
   • używanie aparatury medycznej i pomocy dydaktycznych zgodnie z przeznaczeniem
   • zgłaszanie wszelkich usterek funkcjonowania wyposażenia osobie prowadzącej zajęcia
   • zgłaszanie wszelkich zmian w samopoczuciu pacjenta osobie prowadzącej zajęcia
   • poszanowanie godności i intymności pacjenta
   • zachowanie tajemnicy informacji o danych osobowych pacjenta i stanie klinicznym
   • długie włosy muszą być upięte; na dłoniach żadnych ozdób; paznokcie krótko przycięte, bez lakieru
  6. Studenci, którzy nie wykonują bezpośrednio czynności w gabinecie rtg/sterowni prowadzą analizę zdjęć odrzuconych i/lub badania ankietowe pacjentów Zakładu Radiologii USK.

   

  1. Zakres tematyczny testów sprawdzających wiedzę realizowanych  na zajęciach praktycznych  (dotyczy studentów II roku)

   

  1. Technika analogowa i cyfrowa wykonywania zdjęć rtg. Zasady i środki ochrony radiologicznej. Zasady epidemiologii w gabinecie rtg.
  2. Pozycjonowanie do wykonywania zdjęć rtg z zakresu kończyny górnej wolnej z obręczą barkową.
  3. Pozycjonowanie do wykonywania zdjęć rtg z zakresu kończyny dolnej z obręczą biodrową.
  4. Pozycjonowanie do wykonywania zdjęć rtg z zakresu jamy brzusznej i klatki piersiowej.
  5. Pozycjonowanie do wykonywania zdjęć rtg z zakresu czaszki i kręgosłupa.

                                                                    

  Test sprawdzający w każdym zakresie zawiera 12 pytań i jest to test jednokrotnego wyboru
  (4 możliwości), i/lub uzupełnień. Za każdą prawidłową odpowiedź można otrzymać max 1 pkt. Warunkiem zaliczenia testu jest osiągnięcie wyniku 8 prawidłowych odpowiedzi.

   

  1. Warunek zaliczenia zajęć praktycznych

   

  Warunkiem zaliczenia zajęć praktycznych jest obecność i aktywność na wszystkich zajęciach, a także pozytywne wyniki testów sprawdzających wiedzę (test z części B. dotyczy studentów II roku) oraz pozytywny wynik zaliczenia końcowego – pozycjonowanie do wykonania zdjęcia rtg losowo wybranego pacjenta.

   

  Elementy oceny zaliczenia zajęć praktycznych:

   • znajomość zasad przygotowanie pacjenta do badania
   • znajomość warunków technicznych wykonania zdjęcia rtg (np. ustawienie odległości OF, wybór kratki przeciwrozproszeniowej)
   • kontakt z pacjentem i personelem medycznym
   • zachowanie pozycji rejestratora obrazu
   • dobór projekcji i ułożenia pacjenta zgodnie ze standardem diagnostycznym i zapisami w skierowaniu
   • ułożenie pacjenta oraz narządu badanego z uwzględnieniem płaszczyzn i osi ciała oraz posługiwanie się punktami topograficznymi
   • punkt padania i przebieg promienia centralnego
   • oznakowanie zdjęcia (lateralizacja)
   • ograniczenie wiązki pierwotnej promieniowania (wielkość pola świetlnego)
   • zastosowanie zasad i środków ochrony radiologicznej oraz przestrzeganie zasad BHP i epidemiologii
   • ustawienie wyjściowych warunków ekspozycji, uzasadnienie modyfikacji (o ile jest konieczna)

   

  W przypadku nie zaliczenia pozycjonowania możliwa jest tylko jedna poprawa.

   

   

  Białystok, dn. 2 października 2012r. opracowanie: mgr Ewa Pasieka

  aktualizacja:  21.09.2016r.