Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Tematyka wykładów.
 • Ostatnia zmiana 29.09.2020 przez Zakład Radiologii

  Tematyka wykładów

  TEMATYKA WYKŁADÓW ROK I:

   


  ANATOMIA OBRAZOWA:

  1. Podstawowe pojęcia anatomii radiologicznej.
  2. Współczesne metody obrazowania.
  3. Anatomia radiologiczna kręgosłupa i kończyny dolnej
  4. Anatomia radiologiczna klatki piersiowej i kończyny górnej.
  5. Anatomia radiologiczna układu mięśniowego.
  6. Anatomia radiologiczna płuc.
  7. Anatomia radiologiczna serca i dużych naczyń.
  8. Anatomia radiologiczna układu naczyniowego.
  9. Anatomia radiologiczna OUN.
  10. Anatomia radiologiczna układu pokarmowego.
  11. Anatomia radiologiczna narządów miąższowych.
  12. Anatomia radiologiczna układu moczowego.

  APARATURA MEDYCZNA:

  1. Podstawowe zasady BHP przy aparaturze elektromedycznej. Ochrona przeciwpożarowa. Aparat RTG ogólno diagnostyczny – budowa. (Lampa RTG. Kratka. Generatory )
  2. Aparat RTG fluroskopia, angiografia, telekomando.
  3. Aparaty RTG stomatologiczne – punktowy, pantomograf, CBCT.
  4. Mammograf.Budowa i zasady przeprowadzania badania.
  5. Densytometr. Budowa i zasady przeprowadzania badania.
  6. Urządzenia pomocnicze – wywoływarka, negatoskop, stacje opisowe, robocze, PACS / RIS.
  7. Budowa i zasada działania tomografu komputerowego z uwzględnieniem kolejnych generacji.
  8. Budowa i zasada działania magnetycznego rezonansu jądrowego.
  9. Budowa i zasada działania ultrasonografu, usg Doppler. Rodzaje głowic stosowanych do różnych rodzajów badań.
  10. Budowa i zasada działania gamma kamery, SPECT, PET, urządzenia hybrydowe itp.
  11. Dozymetria indywidualna, środowiskowa w rentgenodiagnostyce i medycynie nuklearnej.
  12. Podstawy działania aparatury elektrokardiograficznej. Rodzaje i budowa elektrod stosowanych podczas badania. Artefakty.
  13. Podstawy działania aparatury elektromiograficznej. Rodzaje i budowa elektrod. Artefakty.
  14. Podstawy działania elektroencefalografii. Rodzaje i budowa elektrod. Artefakty.
  15. Audiometria, tympanometria. Aparatura audiometryczna – budowa, rodzaje aparatów.
  16. Teleterapia i brachyterapiia, budowy i zastosowań aparatów kobaltowych, lampy rentgenowskiej, symulatora, akceleratora i cyklotronu, aparatów do brachyterapii.
  17. Spirometria. Budowa aparatów do spirometrii, zasady wykonywania, artefakty.

  TECHNOLOGIE MEDYCZNE:

  1. Metody diagnostyczne oparte o wykorzystanie promieniowania rentgenowskiego (densytometria, radiologia klasyczna , angiografia substrakcyjna,)

  2. Tomografia rezonansu magnetycznego.

  3. Aparatura wykorzystywana w radioterapii.

  4. Obrazowanie cyfrowe w medycynie, format DICOM, archiwizacja i przetwarzanie obrazów.

  5. Radiologia analogowa i cyfrowa, detektory cyfrowe w radiologii.

  6. Tomografia komputerowa, budowa i zasada działania aparatu, wielorzędowa tomografia spiralna.

  7. Obrazowanie w medycynie nuklearnej (gamma kamera) i tomografia emisyjna (PET, SPECT).

  8. Tomografia rezonansu magnetycznego, budowa i zasada działania aparatu, techniki rekonstrukcji obrazu.

  9. Specjalne techniki tomograficzne (tomografia hybrydowa, tomografia wiązki stożkowej, fMRI, tomografia optyczna).

  10. Ultrasonografia- podstawy fizyczne, konstrukcja aparatu, głowice.

  11. Ultrasonografia dopplerowska, efekt Dopplera, techniki pomiarowe, prezentacja wyników, elastografia.

  12. Diagnostyczne wykorzystanie laserów w medycynie.

  13. Promieniowanie jonizujące w terapii onkologicznej, akceleratory elektronów, synchrocyklotron.

  14. Brachyterapia.

  15. Cyberknife.

  16. Komora hiperbaryczna.

  17. Elastografia.

  POZYCJONOWANIE W RENTGENODIAGNOSTYCE:

  1. Zasady pozycjonowania. Opieka i współpraca z pacjentem podczas wykonywania badań.
  2. Omówienie pozycjonowania do wykonywania zdjęć rtg z obszaru kości dłoni i nadgarstka.
  3. Omówienie pozycjonowania do wykonywania zdjęć rtg kości przedramienia, stawu łokciowego i kości ramiennej.
  4. Omówienie pozycjonowania do wykonywania zdjęć rtg obręczy barkowej..
  5. Omówienie pozycjonowania do wykonywania zdjęć rtg kończyny dolnej wolnej.
  6. Omówienie pozycjonowania do wykonywania zdjęć rtg obręczy biodrowej.
  7. Omówienie pozycjonowania do wykonywania zdjęć rtg czaszki.
  8. Omówienie pozycjonowania do wykonywania zdjęć rtg klatki piersiowej i jamy brzusznej.
  9. Omówienie pozycjonowania do wykonywania zdjęć rtg kręgosłupa: odcinek szyjny i piersiowy.
  10. Omówienie pozycjonowania do wykonywania zdjęć rtg kręgosłupa: odcinek lędźwiowy, kość krzyżowa i guziczna.

  RENTGENODIAGNOSTYKA CZ.I:

  1. Rys historyczny rentgenodiagnostyki.
  2. Wykorzystanie promieniowania rentgenowskiego przez człowieka we współczesnym świecie.
  3. Właściwości promieniowania rentgenowskiego. Oddziaływanie promieniowania z materią.
  4. Detekcja promieniowania rentgenowskiego. Ochrona radiologiczna pacjenta i personelu w rentgenodiagnostyce (pojęcia ogólne).
  5. Teoria powstawania obrazu rentgenowskiego.
  6. Analogowy system zapisu obrazu rentgenowskiego. Proces obróbki materiałów światłoczułych.
  7. Cyfrowy system zapisu obrazu rentgenowskiego. Teleradiologia, system PACS, HIS, RIS.
  8. Parametry opisujące zdjęcie rtg. Rodzaje zdjęć rtg.
  9. Zdjęcie rtg przy łóżku pacjenta.
  10. Zasady epidemiologii w pracy elektroradiologa.
  11. Środki i zasady ochrony radiologicznej pacjenta i personelu.
  12. Prawa pacjenta w pracy elektroradiologa.
  13. Dokumentacja medyczna. System Zarządzania Jakością w radiologii.
  14. Środki kontrastujące wykorzystywane w rentgenodiagnostyce klasycznej.
  15. Wybrane badania kontrastowe przewodu pokarmowego.
  16. Wybrane badania kontrastowe układu moczowo-płciowego.

  TEMATYKA WYKŁADÓW ROK II:

  RADIODIAGNOSTYKA OGÓLNA I KLINICZNA:

  1. Diagnostyka obrazowa schorzeń klatki piersiowej.
  2. Diagnostyka obrazowa schorzeń układu pokarmowego.
  3. Diagnostyka obrazowa schorzeń narządów miąższowych jamy brzusznej.
  4. Diagnostyka obrazowa schorzeń układu mięniowo – szkieletowego.
  5. Diagnostyka obrazowa schorzeń narządów powierzchniowych – ślinianki, tarczyca, piersi.
  6. Diagnostyka obrazowa schorzeń OUN.
  7. Diagnostyka obrazowa schorzeń układu moczowo – płciowego i przestrzeni zaotrzewnowej.
  8. Diagnostyka obrazowa schorzeń serca i wielkich naczyń.
  9. Diagnostyka obrazowa schorzeń naczyń obwodowych.
  10. Diagnostyka obrazowa urazów wielonarządowych.

  SYMPTOMATOLOGIA RADIOLOGICZNA:

  1. Symptomatologia kliniczna w obrazowaniu schorzeń klatki piersiowej.
  2. Symptomatologia kliniczna w obrazowaniu schorzeń układu pokarmowego.
  3. Symptomatologia kliniczna w obrazowaniu schorzeń narządów miąższowych jamy.
  4. Symptomatologia kliniczna w obrazowaniu schorzeń układu mięśniowo – szkieletowego.
  5. Symptomatologia kliniczna w obrazowaniu schorzeń narządów powierzchniowych – ślinianki, tarczyca, piersi.
  6. Symptomatologia kliniczna w obrazowaniu schorzeń OUN.
  7. Symptomatologia kliniczna w obrazowaniu schorzeń układu moczowo – płciowego i przestrzeni zaotrzewnowej.
  8. Symptomatologia kliniczna w obrazowaniu schorzeń serca i wielkich naczyń.
  9. Symptomatologia kliniczna w obrazowaniu schorzeń naczyń obwodowych.

   

  RENTGENODIAGNOSTYKA CZ.II:

  1. Organizacja i funkcjonowanie pracowni radiologii zabiegowej.
  2. Wyposażenie aparaturowe pracowni radiologii zabiegowej.
  3. Zasady ochrony radiologicznej i system kontroli jakości w pracowni radiologii zabiegowej.
  4. Dokumentacja medyczna i archiwizacja badań w pracowni radiologii zabiegowej. Teleradiologia, system PACS, RIS, HIS.
  5. Wprowadzenie do techniki radiografii badań naczyniowych.
  6. Technika arteriografii i angioplastyki.
  7. Zabieg embolizacji – technika i metoda zabiegu.
  8. Technika flebografii i zabiegów terapeutycznych w naczyniach żylnych.
  9. Zabiegi pozanaczyniowe wykonywane w pracowni radiologii zabiegowej.
  10. Porty naczyniowe.

  TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA:

  1. Podstawy techniczne i zasady działania TK.
  2. Skala Hounsfielda i różnicowanie tkanek w TK.
  3. Środki kontaktowe w TK – sposoby podawania; powikłania po podaniu ś.k. i ich leczenie.
  4. Rekonstrukcje obrazowe w TK (MPR, 3D, wirtualne).
  5. Zasady wykonywania badań TK ośrodkowego układu nerwowego i twarzoczaszki. Przykładowe patologie.
  6. Zasady i technika wykonywania badań TK klatki piersiowej z uwzględnieniem najczęstszych patologii.
  7. TK jamy brzusznej – badania wielofazowe wątroby i nerek. Przykładowe patologie.
  8. TK przewodu pokarmowego. Enterokliza TK. TK wirtualna jelita grubego. Najczęstsze patologie.
  9. Angio-TK technika badania i rekonstrukcje.
  10. TK układu mięśniowo-szkieletowego z uwzględnieniem najczęstszych patologii. Protokoły urazowe.

  TEMATYKA WYKŁADÓW ROK III:

  ULTRASONOGRAFIA:

  1. Technika badania. Artefakty. Opisywanie, interpretowanie i dokumentowanie badań. Anatomia ultrasonograficzna narządów jamy brzusznej.
  2. Możliwości obrazowania usg przewodu pokarmowego. Ultrasonografia pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, ultrasonografia śledziony.
  3. Śródbrzuszne i zaotrzewnowe węzły chłonne. Diagnostyka USG zmian w powłokach jamy brzusznej. Badania USG w diagnostyce wodobrzusza i urazów brzucha. Diagnostyka ultrasonograficzna gruczołu tarczowego. Diagnostyka ultrasonograficzna ślinianek. Diagnostyka ultrasonograficzna węzłów chłonnych szyi.
  4. Diagnostyka USG trzustki. Diagnostyka USG wątroby. Zmiany rozlane i ogniskowe wątroby. System żyły wrotnej. Podstawy badań Dopplerowskich tętnic i żył.
  5. Ultrasonografia układu moczowego i schorzeń gruczołu krokowego. Podstawy ultrasonografii ginekologicznej i położniczej.

  CZYTANIE I ANALIZA BADAŃ OBRAZOWYCH:

  1. Czytanie i analiza wyników badań wykonanych metodą radiologii klasycznej, zdjęcia przeglądowe, zdjęcia warstwowe, badania z zastosowaniem środków kontrastowych.
  2. Czytanie i analiza wyników badań wykonanych z zastosowaniem ultradźwięków.
  3. Czytanie i analiza wyników badań wykonanych metodą tomografii komputerowej.
  4. Czytanie i analiza wyników badań wykonanych metodą rezonansu magnetycznego.
  5. Czytanie i analiza wyników badań naczyniowych: naczynia OUN.