Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Regulamin Dydakyczny Jednostki.
 • Ostatnia zmiana 12.07.2017 przez Zakład Radiologii

  Regulamin Dydakyczny Jednostki

   

  REGULAMIN

  zajęć dydaktycznych

   w Zakładzie Radiologii UMB

  dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu

   

  1. Zajęcia w Zakładzie Radiologii obejmują obowiązkowy udział w ćwiczeniach,  zajęciach praktycznych, praktykach zawodowych, seminariach  i wykładach.
  2. Zajęcia dydaktyczne odbywają się zgodnie z podanym harmonogramem.
  3. Na zajęciach dydaktycznych obowiązuje fartuch i obuwie ochronne, identyfikator. Na zajęciach realizowanych z obecnością pacjenta, dodatkowo dozymetr.
  4. Nieobecność studenta na zajęciach może być usprawiedliwiona po przedstawieniu zwolnienia lekarskiego lub innego dokumentu w przypadkach losowych.  Nieusprawiedliwione bądź dłuższe (powyżej 1 dnia) nieobecności mogą być odrabiane za zgodą prowadzącego zajęcia asystenta.
  5. Nie ma możliwości zwolnienia studenta z egzaminu/ zaliczenia.
  6. Student ma prawo wglądu do wejściówek, kolokwiów i innych pisemnych zaliczeń cząstkowych w terminie podanym przez asystenta prowadzącego zajęcia.
  7. Student ma prawo wglądu do egzaminu w obecności Kierownika Zakładu lub asystenta w terminie 5 dni od daty ogłoszenia wyników.
  8. Wyniki egzaminów są podawane w formie listy z nr indeksów oraz ocenami w gablotce w Zakładzie Radiologii oraz na stronie internetowej: http://www.umb.edu.pl/wl/zaklad-radiologii
  9. Wszelkie kwestie nie ujęte w niniejszym Regulaminie regulowane są poprzez ustalenia starosty roku z Kierownikiem Zakładu Radiologii bądź asystentem prowadzącym zajęcia.
  10. Wykazy obowiązkowych i zalecanych podręczników znajdują się w sylabusach poszczególnych przedmiotów na stronie internetowej: http://www.umb.edu.pl/wl/zaklad-radiologii
  11. Warunki uzyskania zaliczenia:

   

  Kierunek Elektroradiologia studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

  …………………………………….  I rok   …………………………………….

  Anatomia obrazowa

  Warunek przystąpienia do egzaminu  – zaliczenie na ocenę pozytywną sprawdzianów cząstkowych (kolokwia) i obecność na zajęciach.

  Egzamin – pisemny, test jednokrotnego wyboru, 30 pytań, za każde można otrzymać max 1 pkt., kryterium oceny pozytywnej uzyskanie > 60% - 19pkt ( egzamin obejmuje również treści realizowane w ramach zajęć z Anatomii obrazowej w Samodzielnej Pracowni Obrazowania Molekularnego ).

   

  Radiologia stomatologiczna

  Warunek przystąpienia do egzaminu  – zaliczenie na ocenę pozytywną sprawdzianów cząstkowych (kolokwia) i obecność na zajęciach.

  Egzamin – pisemny, test jednokrotnego wyboru, 30 pytań, za każde można otrzymać max 1 pkt., kryterium oceny pozytywnej uzyskanie > 60% - 19pkt.

   

  Czytanie i analiza wyników badań obrazowych / Interpretacja wyników badań obrazowych

  Warunek przystąpienia do egzaminu  – zaliczenie na ocenę pozytywną sprawdzianów cząstkowych (kolokwia) i obecność na zajęciach.

  Egzamin –ustny, omówienie losowo wybranych 5 zdjęć z badań obrazowych, za omówienie każdego zdjęcia można otrzymać max 1 pkt., kryterium oceny pozytywnej - 60% - 3pkt .

   

  Neuroradiologia

  Warunek przystąpienia do egzaminu  – zaliczenie na ocenę pozytywną sprawdzianów cząstkowych (kolokwia) i obecność na zajęciach.

  Egzamin ustny - liczba pytań egzaminacyjnych teoretycznych 2, praktycznych 3 - opis przypadku na podstawie prezentowanych przez egzaminującego obrazów, za każde pytanie student może uzyskać max 5 pkt, razem max 25 pkt. Kryterium uzyskania oceny pozytywnej jest udzielenie poprawnych odpowiedzi na 60% pytań egzaminacyjnych -15 pkt.

   

  Radiologia zabiegowa / Techniki Radiologii Interwencyjnej

  Warunek przystąpienia do egzaminu  – zaliczenie na ocenę pozytywną sprawdzianów cząstkowych (kolokwia) i obecność na zajęciach.

  Egzamin ustny - 3 pytania teoretyczne, za każde można otrzymać max 1 pkt oraz 5 pytań praktycznych- opis przypadku, za każde z pytań praktycznych można uzyskać max. 5 pkt. Kryterium oceny pozytywnej uzyskanie > 60% - 17pkt.