• 28.09.2018 Administrator Zakładu

  Regulaminy

  Regulamin obowiązujący w Zakładzie Diagnostyki Biochemicznej UMB na zajęciach z przedmiotu „Systemy jakości i akredytacji laboratoriów” dla studentów kierunku ANALITYKA MEDYCZNA

  1. Zajęcia z przedmiotu „Systemy jakości i akredytacji laboratoriów” odbywają się w wymiarze godzin przewidzianym programem studiów (30 h wykładów).
  2. Treści programowe wykładów podane są w gablocie informacyjnej i na stronie internetowej Zakładu.
  3. Wykłady odbywają się w sali wykładowej Collegium Novum (blok M)j. Odzienie wierzchnie należy zostawić w szatni.
  4. Student jest obowiązany uczestniczyć we wszystkich zajęciach. W przypadku nieobecności należy ją usprawiedliwić bezpośrednio po ustąpieniu przyczyny nieobecności, najpóźniej na pierwszym ćwiczeniu, w którym student uczestniczy po okresie nieobecności. Honorowane będą tylko zwolnienia lekarskie lub dziekańskie.
  5. Formą zaliczenia nieobecności jest odpowiedź ustna u wykładowcy z tematu wykładu, który został opuszczony.
  6. Zaliczanie nieobecności jest możliwe w terminach wykładów podanych na harmonogramie zajęć.
  7. Prawo do zaliczania nieobecności mają studenci, którzy:

  • z przyczyn usprawiedliwionych nie byli obecni na wykładzie,
  • w ciągu semestru mają do odrobienia maksymalnie jedną nieobecność

  8.  Podczas zajęć obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych (obowiązuje ich wyłączenie). Wprowadzenie osób postronnych na salę wykładową jest niedozwolone.
  9. Przedmiot zalicza się na podstawie obecności i aktywnego udziału studenta na wykładzie oraz wpisu „zaliczono” w indeksie.