• 28.10.2019 Administrator Zakładu

  Program nauczania

  Sylabus

  Jednostka uczelniana odpowiedzialna za nauczanie przedmiotów:

  • Zakład Diagnostyki Biochemicznej

  2. Kierownik Zakładu:

  • prof. dr hab. Barbara Mroczko

  3. Osoba odpowiedzialna za prowadzenie przedmiotu:

  •  Dr hab. n. med. Wojciech Jelski

  4. Wymiar godzinowy zajęć:

  • Semestr – X
  • Wykłady – 30
  • Ćwiczenia – 0
  • Seminaria – 0
  • Ogółem – 30, ECTS – 3

  5. Forma zakończenia (forma zaliczenia):

  Przedmiot zalicza się na podstawie obecności i aktywnego udziału studenta na wykładzie oraz wpisu „zaliczono” w indeksie.

  6. Cel nauczania

  Nauczanie przedmiotu ma na celu przekazanie wiedzy w zakresie systemów jakości i akredytacji laboratoriów. Program przedmiotu obejmuje opanowanie przez studenta umiejętności w określaniu zasad akredytacji i certyfikacji medycznych laboratoriów diagnostycznych, rozumienie problemów funkcjonowania systemów jakości oraz posługiwanie się wiedzą z zakresu standardów dotyczących laboratoriów medycznych.

  7. Formy nauczania:

  • wykłady

  8. Programy nauczania

  WYKŁADY – zakres materiału

  • Systemy jakości medycznych laboratoriów diagnostycznych.
  • Zasady akredytacji i certyfikacji laboratoriów.
  • Dobra praktyka laboratoryjna.
  • Standardy międzynarodowe.
  • Standardy dotyczące laboratoriów medycznych.
  • Zalecenia dotyczące budowy systemu jakości w medycznych laboratoriach diagnostycznych w Polsce.
  • Systemy zapewnienia jakości narzędziem zarządzania, tworzenie systemu zapewniania jakości, dokumentowanie i wdrażanie systemu zapewnienia jakości w medycznym laboratorium diagnostycznym, zarządzanie środowiskiem i bezpieczeństwem pracy oraz jakością w laboratoriach.
  • Zintegrowany system zapewnienia jakości.