• 28.09.2020 Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej

  Regulaminy

  Regulamin obowiązujący w Zakładzie Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej UMB na zajęciach z przedmiotu „Analityka ogólna i technika pobierania materiału – praktyczna nauka zawodu” dla studentów kierunku ANALITYKA MEDYCZNA

  w roku akad. 2020/2021

   

   

  1. Zajęcia z przedmiotu „Analityka ogólna i technika pobierania materiału - praktyczna nauka zawodu” odbywają się w wymiarze godzin przewidzianym programem studiów: 45 h ćwiczeń.
  2. Treści programowe (SYLABUS) podane są w gablocie informacyjnej i na stronie internetowej Zakładu Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej.
  3. Na zajęciach obowiązuje zmiana obuwia i biały fartuch.
  4. Ćwiczenia w ramach w/w przedmiotu realizowane są według harmonogramu wywieszonego w gablocie informacyjnej i na stronie internetowej Zakładu.
  5. Student ma obowiązek uczestniczyć we wszystkich zajęciach. W przypadku nieobecności należy ją usprawiedliwić, najpóźniej na pierwszych zajęciach, w których student uczestniczy po okresie nieobecności. Honorowane będą tylko zwolnienia lekarskie i dziekańskie.
  6. Odrobienie zajęć opuszczonych usprawiedliwionych jest możliwe po uzgodnieniu terminu z osobą prowadzącą zajęcia.
  7. Warunkiem dopuszczenia do sesji egzaminacyjnej jest zaliczenie wszystkich ćwiczeń.
  8. W trakcie zajęć dydaktycznych studenci zobowiązani są do zakrywania nosa i ust przy pomocy maski, maseczki, przyłbicy.
  9.  Osoby uczestniczące w zajęciach w formie stacjonarnej zobowiązane są stosować się do wytycznych sanitarnych zawartych w przepisach powszechnych oraz wydanych przez GIS

  i inne uprawnione podmioty, jak również do Zarządzenia nr 51/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 4 czerwca 2020r. w sprawie ustalenia procedury

  dotyczącej zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19

  10. Nieobecność na zajęciach spowodowaną złym stanem zdrowia bądź koniecznością odbycia kwarantanny, studenci i doktoranci usprawiedliwiają zgodnie z Regulaminem jednolitych
  studiów magisterskich UMB oraz Zarządzenia nr86/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 09.09.2020 w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych wynikających
  z programu studiów w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.

  11. Zaliczenie przedmiotu:  

        wykonanie losowo wybranego badania z zakresu analityki medycznej