• 21.10.2019 Zakład Biotechnologii

  Program nauczania

  Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

  Nazwa kierunku

  Farmacja

  Poziom i forma studiów

  jednolite studia magisterskie

  stacjonarne

  niestacjonarne

  Nazwa przedmiotu

  Biotechnologia farmaceutyczna

  Punkty ECTS

  2

  Jednostka realizująca

  Zakład Biotechnologii

  Osoba odpowiedzialna

  prof. dr hab. Anna Bielawska

  Rodzaj przedmiotu

  obowiązkowy

  Semestr VII

  Rodzaj zajęć i liczba godzin

  wykłady

  5

  ćwiczenia

  25

  seminaria

  0

  Cel kształcenia

  W zakres wiedzy wchodzą: drobnoustroje jako źródło nowych substancji czynnych, projektowanie metabolizmu i hodowla szczepów wysokowydajnych, fermentacyjne techniki otrzymywania małocząsteczkowych substancji z wykorzystaniem drobnoustrojów, otrzymywanie i zastosowanie biokatalizatorów unieruchomionych, techniki biotechnologii farmaceutycznej z użyciem kultur komórkowych służące do skriningu cytostatyków oraz etyczne, prawne i społeczne aspekty stosowania biotechnologii.

  Treści programowe

  Wykłady:
  Drobnoustroje jako źródło nowych substancji czynnych, projektowanie metabolizmu i hodowla szczepów wysokowydajnych. Fermentacyjne techniki otrzymywania małocząsteczkowych substancji z wykorzystaniem drobnoustrojów. Otrzymywanie i zastosowanie biokatalizatorów unieruchomionych. Techniki biotechnologii farmaceutycznej- testy z użyciem kultur komórkowych służące do skriningu cytostatyków, techniki in vitro z zastosowaniem roślin leczniczych do produkcji metabolitów wtótnych. Wprowadzenie obcego genetycznie materiału do komórek roślinnych. Zwierzęta transgeniczne i metody ich tworzenia. Wytwarzanie leków metodami inżynierii genetycznej. Somatyczna i mitochondrialna terapia genowa. Przeciwciała monoklonalne i ich zastosowanie w medycynie. Etyczne, prawne i społeczne aspekty stosowania biotechnologii.

  Ćwiczenia:

  Zakładanie i hodowla komórek prawidłowych fibroblastów skóry ludzkiej oraz komórek raka sutka MCF-7. Badanie cytotoksyczności nowych pochodnych leków przeciwnowotworowych w badanych hodowlach komórkowych metodą MTT. Porównanie wpływu leków przeciwnowotworowych na proces biosyntezy DNA w hodowlach komórkowych prawidłowych i nowotworowych poprzez pomiar wbudowywania 3H-tymidyny. Oznaczanie stężenia cytokin prozapalnych w materiale biologicznym metodą testu immunoenzymatycznego Elisa. Zbadanie stężenia wybranych markerów apoptozy w lizatach komórkowych.”

  Formy i metody dydaktyczne

  • wykład z prezentacją multimedialną
  • ćwiczenia laboratoryjne

  Forma i warunki zaliczenia

  • Forma zaliczenia: zaliczenie
  • Warunki zaliczenia: ćwiczenia – zaliczenie praktyczne ćwiczeń, wejściówki na ćwiczenia i kolokwium

  Literatura podstawowa

  1. Biotechnologia farmaceutyczna pod redakcją O. Kaysera i R. Mullera

  2. Kayser O.: Podstawy biotechnologii farmaceutycznej

  3. Chmiel A., Grudziński S.: Biotechnologia i chemia antybiotyków

  4. Stokłosowa S.: Hodowle komórek i tkanek

  Literatura uzupełniająca

  1. Podstawy biotechnologii. pod redakcją C. Ratledge i B. Kristiansen

  Przedmiotowe efekty kształcenia

  Efekty kształcenia

  Odniesienie do

  kierunkowych efektów kształcenia

  P-W01

  Zna problematykę potencjału produkcyjnego żywych komórek i organizmów – podstaw biochemicznych i możli­wości ich regulacji metodami technologicznymi.

  KC.W13

  P-W02

  Zna cele procesów biotechnologicznych: biosyntezy, biohydrolizy, biotransformacji i biodegradacji, zna czynniki katalityczne w nich stosowane i przykłady z zakresu biotechnologii farmaceutycznej.

  KC.W14

  P-W03

  Ma wiedzę w zakresie hodowli drobnoustrojów oraz komórek zwierzęcych i roślinnych in vitro – prowadzenia procesów biosyntezy i biotransformacji pod kątem produkcji biofarmaceutyków.

  KC.W15

  P-W04

  Zna zagadnienia dotyczące wybranych szczepów drobnoustrojów przemysłowych.

  KC.W16

  P-W05

  Posiada wiedzę na temat linii komórkowych.

  KC.W17

  P-W06

  Zna i rozumie analityczne aspekty biotechnologii dotyczące kontroli procesu, sposoby prowadzenia bioprocesów, etapy procesu, procesy okresowe, półciągłe i ciągłe, ich zalety i wady.

  KC.W18

  P-W07

  Rozumie cele i metody stosowania biokatalizatorów, enzymów i komórek w procesach biotechnologicznych.

  KC.W19

  P-U01

  Potrafi zastosować metody i procesy biotechnologiczne do wytwarzania substancji farmakologicznie czynnych.

  KC.U7

  P-U02

  Potrafi zaprojektować proces biotechnologiczny z uwzględnieniem jego aspektów technologicznych i kontroli.

  KC.U8

  P-U03

  Planuje przeprowadzenie procesu biosyntezy lub biotransformacji.

  KC.U25

  P-U04

  Dobiera typ bioreaktora dla projektowanego procesu, przygotowuje go do przeprowadzenia hodowli i planuje skład podłoża hodowlanego.

  KC.U26

  P-K01

  Potrafi wyciągać i formułować wnioski z własnych pomiarów i obserwacji.

  KB.K2

  Bilans nakładu pracy studenta

  Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

   

   

  udział w wykładach

  5 x 1h

  5h

  udział w ćwiczeniach

  5 x 5h

  25h

  udział w konsultacjach związanych z zajęciami

  6 x 0.5h

  3h

   

  Razem

  33h

  Samodzielna praca studenta:

   

   

  przygotowanie do ćwiczeń

  5 x 1h

  5h

  opracowanie sprawozdań z ćwiczeń

  5 x 1h

  5h

  przygotowanie do kolokwiów

  3 x 5h

  15h

   

  Razem

  25h

   

  Ogółem

  58h

   

  ECTS

  2

  Wskaźniki ilościowe

  Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela.

  33h

  ECTS

  1

  Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym.

  25h

  1

  Nr efektu kształcenia

  Metody weryfikacji efektu kształcenia

   

  Formujące

  Podsumowujące

   

  P-W01

  wejściówka na ćwiczeniach, zaliczenie praktyczne zajęć

  kolokwia

  P-W02

  wejściówka na ćwiczeniach, zaliczenie praktyczne zajęć

  kolokwia

  P-W03

  wejściówka na ćwiczeniach, zaliczenie praktyczne zajęć

  kolokwia

  P-W04

  wejściówka na ćwiczeniach, zaliczenie praktyczne zajęć

  kolokwia

  P-W05

  wejściówka na ćwiczeniach, zaliczenie praktyczne zajęć

  kolokwia

  P-W07

  wejściówka na ćwiczeniach, zaliczenie praktyczne zajęć

  kolokwia

  P-W08

  wejściówka na ćwiczeniach, zaliczenie praktyczne zajęć

  kolokwia

  P-U01

  obserwacja pracy studenta w trakcie ćwiczeń

  kolokwia

  P-U02

  ocena wyciąganych wniosków z eksperymentów

  kolokwia

  P-U03

  ocena wyciąganych wniosków z eksperymentów

  kolokwia

  P-U04

  ocena wyciąganych wniosków z eksperymentów

  kolokwia

  P-K01

  ocena zdolności do samodzielnej pracy

  zaliczenie zajęć

  Data opracowania programu

  14.06.2019 r.

  Program opracowała

  prof. dr hab. Anna Bielawska