• 21.02.2020 Zakład Biotechnologii

  Regulamin

  REGULAMIN

  Zakładu Biotechnologii

   

  1. Student zobowiązany jest do punktualnego przychodzenia na ćwiczenia – 15- minutowe spóźnienie uniemożliwia przystąpienie do wykonywania ćwiczenia.
  2. Każdą nieobecność na pracowni student winien usprawiedliwić odpowiednim zaświadczeniem lub usprawiedliwieniem w ciągu 6 dni od dnia nieobecności.
  3. Nieusprawiedliwiona nieobecność na dwóch kolejnych zajęciach powoduje skreślenie z listy studentów na ćwiczeniach w Zakładzie Biotechnologii.
  4. Niezaliczoną część teoretyczną ćwiczeń student powinien poprawić w ciągu 7 dni.
  5. W uzasadnionych przypadkach będą organizowane dodatkowe zajęcia umożliwiające odrobienie zaległości.
  6. Student zobowiązany jest do posiadania czystego, białego fartucha, miękkiego obuwia oraz zeszytu do notatek i obliczeń.
  7. Wymogiem dobrej, bezpiecznej pracy w czasie wykonywania ćwiczenia jest w szczególności:
   • zachowanie bezpieczeństwa własnego i osób trzecich przy wszelkich operacjach z użyciem odczynników chemicznych,
   • powstrzymywanie się od rozmów i czynności rozpraszających uwagę w czasie wykonywania preparatów,
   • odstawianie używanych odczynników na to samo miejsce,
   • natychmiastowe usuwanie rozsypanych substancji lub rozlanych cieczy zgodnie z zasadami BHP,
   • utrzymanie idealnego porządku na stanowisku pracy.
  8. Zabrania się studentom posiadania i korzystania z telefonów komórkowych oraz  innych urządzeń elektronicznych podczas ćwiczeń.
  9. Nagrywanie wykładów, ćwiczeń oraz wykonywanie zdjęć jest zabronione.
  10. W przypadku stłuczenia lub uszkodzenia sprzętu, należy powiadomić asystenta.
  11. Pracownię można opuścić w trakcie ćwiczeń tylko w porozumieniu z asystentem.
  12. Na pracowni obowiązuje całkowity zakaz spożywania posiłków, napojów, żucia gumy oraz palenia.
  13. Rzeczy osobiste należy pozostawić w szatni lub wydzielonym do tego celu miejscu na pracowni.
  14. Wymogi zaliczania pracowni:
   • wykonanie wszystkich ćwiczeń,
   • opanowanie odpowiedniej wiedzy teoretycznej,
   • zaliczenie wejściówek oraz kolokwium,
   • zaliczenie wykładów.