Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Regulamin dydaktyczny jednostki.
 • Ostatnia zmiana 30.09.2021 przez Zakład Radiologii

  Regulamin dydaktyczny jednostki

  R e g u l a m i n

  zajęć dydaktycznych w Zakładzie Radiologii UMB

  dla studentów kierunku techniki dentystyczne

  Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii

  1. Zajęcia w Zakładzie Radiologii obejmują obowiązkowy udział w wykładach i ćwiczeniach.
  2. Wykłady i ćwiczenia odbywają się według wcześniej ustalonego harmonogramu.
  3. Podstawą zaliczenia przedmiotu jest 100% frekwencja na zajęciach.
  4. Nieobecność na zajęciach może być usprawiedliwiona po przedstawieniu zwolnienia dziekańskiego lub urlopu dziekańskiego.
  5. Usprawiedliwione nieobecności mogą być odrabiane z inną grupą ćwiczeniową za zgodą asystenta prowadzącego zajęcia.
  6. W przypadku nie zaliczenia przedmiotu (brak uzyskania zaliczenia semestralnego lub brak dopuszczenia do sesji egzaminacyjnej) obowiązuje termin poprawkowy w ciągu 14 dni od zakończenia ćwiczeń po uprzednim ustaleniu terminu zaliczenia z Kierownikiem Zakładu Radiologii.
  7. Na zajęciach obowiązuje fartuch i obuwie ochronne
  8. Wszelkie kwestie nie ujęte w niniejszym Regulaminie regulowane są poprzez ustalenia starosty roku z Kierownikiem Zakładu Radiologii bądź asystentem prowadzącym zajęcia.