Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Prawo - II r. I st..
 • Prawo - II r. I st..
 • Ostatnia zmiana 28.09.2022 przez Zakład Prawa Medycznego i Deontologii Lekarskiej

  Prawo - II r. I st.

   

  AKTUALNOŚCI

  Zajęcia będą realizowane na platformie Blackboard (Narzędzia kursu -> Blackoard Collaborate Ultra -> Dołącz do sesji): 

  Platforma Blackboard UMB

   

  OSOBA PROWADZĄCA

  dr Emilia Sarnacka

  emilia.sarnacka@umb.edu.pl

   

  TEMATYKA ZAJĘĆ

   

   

  Wprowadzenie do prawoznawstwa.
  Podstawy prawa medycznego

  Prawa pacjenta jako prawa człowieka.
  Prawa dziecka jako pacjenta. 
  Prawa kobiety rodzącej.

   

  Prawne aspekty wykonywania zawodu położnej – edukacja, kompetencje, zasady wykonywania zawodu położnej.

   

  Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych – organizacja, zasady funkcjonowania oraz prawa i obowiązki członków samorządu.

  Odpowiedzialność prawna położnej.

   

  Obowiązki położnej w stanie epidemii i zagrożenia epidemicznego.

  Podstawy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

   

   

  LITERATURA PODSTAWOWA

  1. Kubiak R.: Prawo medyczne. Wyd. 3. CH Beck, Warszawa 2021
  2. Fiutak A.: Prawo w medycynie. Wyd. 6. CH BECK, Warszawa 2021.
  3. Górski A., Sarnacka E. (red.): Prawo a stan epidemii. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok 20211

   

  LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

  1. Karkowska D.: Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz. Wyd. 3. Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
  2. Zielińska E. (red.): System prawa medycznego. Tom 2. Regulacja prawna czynności medycznych, CH BECK, Warszawa 2019.
  3. Bogusiak M.: Elektroniczna dokumentacja medyczna: zmiany od 1 stycznia 2021. Wiedza i Praktyka Sp. z o.o., Warszawa 2020.

   

  SYLABUS