Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Harmonogram zajęć.
 • Ostatnia zmiana 06.04.2020 przez Klinika Neurologii

  Harmonogram zajęć

  Materiał z anatomii układu nerwowego
   
  1. Kora mózgowa. Ośrodki wyższych czynności nerwowych.
  2. Półkule mózgu. Pojęcie istoty szarej i białej. Podwzgórze.
  3. Układ spoidłowy, rodzaje połączeń korowych (drogi rzutowe, spoidłowe, kojarzeniowe, torebka wewnętrzna)
  4. Budowa i funkcje komórki nerwowej i glejowej
  5. Układy informujące
  a/ droga wzrokowa
  b/ droga słuchowa
  c/ droga czucia powierzchownego
  d/ droga czucia głębokiego
  e/ zmysł równowagi
  6. Układy wykonawcze
  a/ układ piramidowy
  b/ układ ruchowy obwodowy
  c/ nerwy czaszkowe I - XII
  7. Układy sterujące
  a/ pozapiramidowy
  b/ móżdżek i jego połączenia
  8. Pień mózgu – skupiska istoty szarej i drogi przebiegające
  10. Rdzeń kręgowy
  11. Układ współczulny i przywspółczulny
  12. Przestrzenie płynowe
  13. Opony
  14. Ukrwienie mózgu – tętnicze i żylne
  15.Ukrwienie rdzenia

   

   

   

  Ćwiczenia Klinika Neurologii semestr VII

  godziny 8:00-11:30

  Ćwiczenie 1

  Kolokwium z anatomii.

  Wywiad.

  Zaburzenia mowy.

  Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego.

  Badania EEG, EMG.

  Ćwiczenie 2

  Badanie nerwów czaszkowych.

  Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego.

  Badania EEG, EMG.

  Ćwiczenie 3

  Badanie kończyn górnych, dolnych i tułowia.

  Badanie chorego nieprzytomnego.

  Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego.

  Badania EEG, EMG.

  Ćwiczenie 4

  Zespoły ruchowe, czuciowe.

  Zespoły sterujące.

  Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego.

  Badania EEG, EMG.

  Ćwiczenie 5

  Zespoły niezlokalizowane, złożone.

   

  Ćwiczenia Klinika Neurologii semestr VIII

  godziny 8:00-11:30

   

  Ćwiczenie 1

  Powtórzenie semestru VII (test pisemny).

  Bóle i zawroty głowy. Badanie funkcji poznawczych.

   

  Ćwiczenie 2

  Choroby naczyniowe mózgu i rdzenia (udary niedokrwienne, krwotoczne, krwotok podpajęczynówkowy).

   

  Ćwiczenie 3

  Guzy ośrodkowego układu nerwowego.

  Ćwiczenie 4

  Choroby demielinizacyjne OUN (stwardnienie rozsiane, choroba Devica).

   

  Ćwiczenie 5

  Padaczka (typy napadów padaczkowych, stan padaczkowy, napady gromadne, zespół Westa, zespół Lennoxa-Gastauta, padaczka Rolanda, piknolepsja).

  Diagnostyka różnicowa stanów utraty przytomności (omdlenie, narkolepsja, katapleksja, napady okolicznościowe: czynnościowe, gorączkowe itd.).

   

  Ćwiczenie 6

  Choroby układu pozapiramidowego (choroba Parkinsona, pląsawice, choroba Wilsona, atetoza, balizm, dystonie, tiki).

   

  Ćwiczenie 7

  Choroby obwodowego układu nerwowego (uszkodzenie splotów barkowego i lędźwiowo-krzyżowego, idiopatyczny niedowład nerwu twarzowego, najczęstsze neuropatie z ucisku: zespół cieśni nadgarstka, porażenie n. promieniowego, łokciowego, pośrodkowego, strzałkowego i piszczelowego; polineuropatie).

   

  Ćwiczenie 8

  Powikłania neurologiczne niedomogi kręgosłupa i choroby rdzenia kręgowego (rwy, mielopatia szyjna, jamistość z rdzenia, rdzeniowy zanik mięśni, poprzeczne zapalenie rdzenia kręgowego). SLA.

   

  Ćwiczenie 9

  Choroby mięśniowe i złącza nerwowo-mięśniowego (miastenia i wybrane dystrofie mięśniowe – Duchenne’a, twarzowo-łopatkowo-ramieniowe, obręczowo-kończynowe, dystrofia miotoniczna i miotonia Thomsena).

   

  Ćwiczenie 10

  Choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego (choroba Alzheimera, zwyrodnienie powrózkowe rdzenia).

  Zaliczenie.