Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Regulamin Dydaktyczny Jednostki.
 • Ostatnia zmiana 23.09.2017 przez Klinika Neurologii

  Regulamin Dydaktyczny Jednostki

   

  1. Regulamin Kliniki Neurologii jest zgodny z Regulaminem Studiów na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.

   

  2. Ćwiczenia z w/w przedmiotu odbywają się na terenie Kliniki Neurologii UMB i Przyklinicznej Poradni Neurologicznej według harmonogramu. Zajęcia dydaktyczne przebiegają według przedstawionego harmonogramu, obejmującego poszczególne działy tematyczne według sylabusa przedmiotu.

   

  3. Zakres obowiązującego materiału podany jest na tablicy ogłoszeń.

   

  4. Student jest zobowiązany uczestniczyć we wszystkich formach zajęć dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia).

   

  5. Na pierwszym ćwiczeniu studenci zobowiązani są do zaliczenia kolokwium z anatomii i fizjologii układu nerwowego.

   

  6. W przypadku nie zaliczenia w/w kolokwium w pierwszym terminie, student powinien zaliczyć je na następnym ćwiczeniu, a w przypadku ponownego nie zaliczenia, student nie może kontynuować ćwiczeń (odrabia z inną grupą).

   

  7. Studenci zobowiązani są do przygotowywania się do zajęć z obowiązujących podręczników oraz czynnego uczestnictwa w ćwiczeniach.

   

  8. Student jest zobowiązany uczestniczyć we wszystkich ćwiczeniach. Studenci mogą mieć 2 usprawiedliwione nieobecności w semestrze (zwolnienie lekarskie lub urlop dziekański) bez konieczności odrabiania ćwiczeń.

   

  9. Odpracowanie większej liczby opuszczonych ćwiczeń (maksymalnie 2, wyłącznie z powodu choroby lub urlopu dziekańskiego) jest możliwe po uprzednim przedstawieniu asystentowi zwolnienia lekarskiego lub zaświadczenia o urlopie dziekańskim.

   

  10. Termin odpracowania opuszczonych ćwiczeń należy ustalić z adiunktem koordynującym zajęcia dydaktyczne.

   

  11. Nieobecność nieusprawiedliwiona na ćwiczeniach wyklucza możliwość zaliczenia semestru.

   

  12. Zaliczenie semestru odbywa się u asystenta prowadzącego ćwiczenia.

   

  13. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest zaliczenie ćwiczeń z obu semestrów.

   

  14. Ocena końcowa z każdego semestru jest średnią ocen uzyskanych podczas zajęć i zaliczenia końcowego.

   

  15. Egzamin końcowy jest egzaminem pisemnym - testowym. Studenci, którzy nie uzyskają pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego przystępują do egzaminu poprawkowego w terminie ustalonym przez Klinikę Neurologii.

   

  16. Wyniki egzaminu będą wywieszone na tablicy ogłoszeń zgodnie z poszanowaniem przepisów o ochronie danych osobowych.

   

  17. Student ma prawo do wglądu do prac pisemnych (w tym egzaminu) w terminie podanym przez kierownika jednostki oraz w jego obecności lub osoby przez niego wyznaczonej.

   

  18. Student powinien być przygotowany teoretycznie na każde zajęcia w oparciu o obowiązujące pozycje literatury oraz aktywnie uczestniczyć we wszystkich formach zajęć.

   

  19. Zakres materiału jest przedstawiany na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Kliniki.

   

  20. Studentów obowiązuje schludny wygląd : student powinien posiadać biały fartuch, stetoskop, młotek neurologiczny oraz obuwie na zmianę.

   

  21. Przed wejściem na salę - płaszcze, kurtki itp. należy pozostawić w szatni.

   

  22. Student zobowiązany jest do punktualnego przychodzenia na zajęcia, kulturalnego zachowania się podczas zajęć, podporządkowania się planowi zajęć, wykonywania poleceń asystenta prowadzącego zajęcia oraz dbania o porządek i powierzony sprzęt.

   

  23. Wszelkie pomoce naukowe należy szanować i nie wolno ich wynosić z sali.

   

  24. Podczas zajęć obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych (należy je wyłączyć) oraz innych urządzeń elektronicznych, zakaz wnoszenia na sale dydaktyczne jedzenia i picia, zakaz fotografowania oraz wprowadzania osób postronnych.

   

  25. Student ma obowiązek przestrzegania zasad BHP i P/POŻ.

   

  26. O wszystkich wypadkach podczas zajęć na terenie Kliniki student ma obowiązek niezwłocznie powiadomić asystenta prowadzącego zajęcia.

   

  27. Obowiązkiem studenta jest szanowanie sprzętów i pomocy dydaktycznych.

   

  28. W przypadku wystąpienia wątpliwości związanych z przebiegiem zajęć praktycznych , zaliczeń lub egzaminem student ma prawo i obowiązek skontaktowania się z koordynatorem przedmiotu lub kierownikiem Kliniki.

   

  29. Indeksy powinny być złożone do Kliniki po zakończeniu zajęć z przedmiotu. Indeksy nie wypełnione (nazwa przedmiotu, ilość realizowanych godzin, imię

  i nazwisko kierownika Kliniki) nie będą podpisywane.

   

  30. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na wykładach oraz uzyskanie zaliczenia

   

  31. Szczegółowe wytyczne dotyczące egzaminów i zaliczeń reguluje Regulamin Studiów I Stopnia, II Stopnia oraz Jednolitych Studiów Magisterskich Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

   

  32. Szczegółowe zasady zaliczenia poszczególnych przedmiotów zawarte są w regulaminach przedmiotowych udostępnionych na tablicach ogłoszeń i stronie www Kliniki Neurologii.

   

   

  Podręczniki z neurologii dla studentów IV roku Wydziału Lekarskiego

  Podstawowe:

  - Neurologia  - red. A. Stępień (2014)

   

  - Neurologia – podręcznik dla studentów medycyny – red. W. Kozubski,

  P.P. Liberski (2014)

   

  - Podstawy kliniczne neurologii dla studentów medycyny – red. R. Mazur, W. Kozubski, A. Prusiński (1999)

   

  - Neurologia kliniczna w zarysie – W. Jakimowicz (1987)

   

  Uzupełniające:

  - Neurologia kliniczna dla lekarzy i studentów medycyny – R. Mazur (2005)

   

  - Diagnostyka i leczenie w neurologii – A. i A. Członkowscy (1992)

   

  - Neurologia kliniczna – I. Wald, A. Członkowska (1996)

   

  - Badanie neurologiczne – to proste – G. Fuller (1995)

   

  - Anatomia czynnościowa ośrodkowego układu nerwowego – B. Gołąb (1990)

   

  - Anatomia czynnościowa obwodowego układu nerwowego – B. Gołąb (1998)

   

  - Neurologia Merritta – L. P. Rowland (2004)

   

  - Choroby układu nerwowego – W. Kozubski, P. Liberski (2004).

   

  - Podstawy neurologii klinicznej – A. Prusiński (1980)