Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Sylabus.
 • Ostatnia zmiana 02.10.2018 przez Klinika Neurologii

  Sylabus

   

  rok akademicki 2018/2019


   

  Nazwa przedmiotu/modułu

  Neurologia

  Nazwa jednostki/-ek w której/ -ych jest przedmiot realizowany

  Klinika Neurologii UMB

  e-mail jednostki

  neurosek@umb.edu.pl

  Wydział

  Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

  Nazwa kierunku studiów

  Lekarski

  Poziom kształcenia

  Studia jednolite magisterskie.

  Forma studiów

  stacjonarne X niestacjonarne X

  Język przedmiotu

  polski X angielski

  Rodzaj przedmiotu

  obowiązkowy X fakultatywny

  Rok studiów/semestr

  I II III IV X V VI X

  1 2 3 4 5 6 7 X 8 9

  10 11 12 X

  Przedmioty wprowadzające wraz z wymaganiami wstępnymi

  Anatomia układu nerwowego.

  Histologia układu nerwowego

  Fizjologia układu nerwowego

  Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

  wykłady 32, ćwiczenia 68

  (+ 180 godzin ćwiczeń na VI roku jako wybrany przedmiot kliniczny)

  Założenia i cele przedmiotu

  Student powinien nabyć wiedzę z zakresu: podmiotowego i przedmiotowego badania neurologicznego, symptomatologii, diagnostyki oraz leczenia chorób układu nerwowego.

  Student powinien umieć: przeprowadzić podmiotowe i przedmiotowe badanie neurologiczne, zaplanować i zinterpretować badania dodatkowe wykorzystywane w diagnostyce chorób układu nerwowego, ustalić diagnozę i leczenie chorób układu nerwowego.

  Metody dydaktyczne

   

  - przekazywanie wiedzy w formie wykładu

  - konsultacje

  - prezentacja przypadków klinicznych

  - dyskusja w grupach ćwiczeniowych na temat przypadków klinicznych

  - dyskusja w grupach ćwiczeniowych na temat objawów oraz diagnostyki i leczenia chorób układu nerwowego

  - samodzielne dochodzenie do wiedzy

  - analiza literatury

  Imię i nazwisko osoby prowadzącej przedmiot

  Dr hab. med. Jan Kochanowicz

  Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za dydaktykę

  Prof dr hab. Alina Kułakowska, Dr n med. Monika Chorąży

   

  Symbol

  i numer efektu kształcenia

  zgodnie ze standardami kształcenia oraz inne przedmiotowe efekty kształcenia

  Opis kierunkowych efektów kształcenia

  Forma zajęć

  Metody weryfikacji osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia

  wiedza

  E.W 13.

  zna i potrafi rozróżnić podstawowe zespoły objawów neurologicznych

  Ćwiczenia

  + wykłady

  Metody podsumowujące:

  Ćwiczenia - zaliczenie ustne

  Zaliczenie zajęć - egzamin testowy pisemny

   

  Metody formujące:

  - obserwacja pracy studenta

  - ocena aktywności w czasie zajęć

  - zaliczenie poszczególnych czynności

  - ocena przygotowania do zajęć

  - dyskusja w czasie zajęć

   

  E.W14.

  zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania terapeutycznego w najczęstszych chorobach układu nerwowego, w tym:

  1. bólach głowy: migrenie, napięciowym bólu głowy i zespołach bólów głowy oraz neuralgii nerwu V,

  2. chorobach naczyniowych mózgu, w szczególności udarze mózgu,

  3. padaczce,

  4. zakażeniach układu nerwowego, w szczególności zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych, boreliozie, opryszczkowym zapaleniu mózgu, chorobach neurotransmisyjnych,

  5. otępieniach, w szczególności chorobie Alzheimera, otępieniu czołowym, otępieniu naczyniopochodnym i innych zespołach otępiennych,

  6. chorobach jąder podstawy, w szczególności chorobie Parkinsona,

  7. chorobach demielinizacyjnych, w szczególności stwardnieniu rozsianym,

  8. chorobach układu nerwowo–mięśniowego, w szczególności stwardnieniu bocznym zanikowym i rwie kulszowej,

  urazach czaszkowo–mózgowych, w szczególności wstrząśnieniu mózgu;

  Ćwiczenia

  +wykłady

  E.W3.

  zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania terapeutycznego najczęstszych chorób dzieci: mózgowego porażenia dziecięcego, zapaleń mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych, padaczki

  Ćwiczenia

  +wykłady

  Umiejętności

  E.U16.

  planuje postępowanie diagnostyczne, terapeutyczne i profilaktyczne

  Ćwiczenia

   

   

  Metody podsumowujące:

  - egzamin pisemny

   

  Metody formujące:

  - obserwacja pracy studenta

  - ocena aktywności w czasie zajęć

  - zaliczenie poszczególnych czynności

  - ocena przygotowania do zajęć

  - dyskusja w czasie zajęć

   

  E.U17.

  przeprowadza analizę ewentualnych działań niepożądanych poszczególnych leków oraz interakcji między nimi

  Ćwiczenia

   

  E.U18.

  proponuje indywidualizację obowiązujących wytycznych terapeutycznych oraz inne metody leczenia wobec nieskuteczności albo przeciwwskazań do terapii standardowej

  Ćwiczenia

   

  E.U32.

  potrafi planować konsultacje specjalistyczne

  Ćwiczenia

   

  E.U30.

  asystuje przy przeprowadzeniu następujących procedur i zabiegów lekarskich:

  nakłuciu lędźwiowym,

  Ćwiczenia

  E.U38.

  potrafi prowadzić dokumentację medyczną pacjenta

  Ćwiczenia

   

  E.U20

  kwalifikuje pacjenta do leczenia domowego i szpitalnego;

  Ćwiczenia

   

  E.U1

  przeprowadza wywiad lekarski z pacjentem dorosłym;

  Ćwiczenia

   

  E.U3

  przeprowadza pełne i ukierunkowane badanie fizykalne pacjenta dorosłego;

  Ćwiczenia

   

  E.U7

  ocenia stan ogólny, stan przytomności i świadomości pacjenta;

  Ćwiczenia

   

  E.U12

  przeprowadza diagnostykę różnicową najczęstszych chorób osób dorosłych i dzieci;

  Ćwiczenia

   

  E.U13

  ocenia i opisuje stan somatyczny i psychiczny pacjenta;

  Ćwiczenia

   

  E.U14

  rozpoznaje stany bezpośredniego zagrożenia życia;

  Ćwiczenia

   

   

  kompetencje społeczne

  K1

  Przestrzega tajemnicy lekarskiej i prawa pacjenta

  Ćwiczenia

   

  Metody podsumowujące:

  - ocenianie ciągłe przez nauczyciela

   

  Metody formujące:

  - obserwacja pracy studenta

  - dyskusja w czasie zajęć

  - opinie pacjentów, kolegów

  K2

  potrafi nawiązać i utrzymać głęboki i pełen szacunku kontakt z chorym

  Ćwiczenia

   

  K3

  kieruje się dobrem chorego, stawiając je na pierwszym miejscu

  Ćwiczenia

   

  K4

  posiada świadomość własnych ograniczeń i umiejętność stałego dokształcania się

   

   

  Punkty ECTS

  6

  Obciążenie pracą studenta

  Forma aktywności

  Liczba godzin na zrealizowanie aktywności

  Zajęcia wymagające udziału prowadzącego:

  1. Realizacja przedmiotu: wykłady (wg planu studiów)

  32

  1. Realizacja przedmiotu: ćwiczenia (wg planu studiów)

  68

  1. Realizacja przedmiotu: seminaria (wg planu studiów)

   

  1. Realizacja przedmiotu: fakultety

   

  1. Udział w konsultacjach

  2

   

  godziny razem:102

  Samodzielna praca studenta:

  1. Samodzielne przygotowanie się do zajęć teoretycznych i praktycznych (wykonanie projektu, dokumentacji, opisu przypadku itp.)

  20

  1. Samodzielne przygotowanie się do zaliczeń/kolokwiów

  10

  1. Samodzielne przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia końcowego

  18

   

  godziny razem: 48

   

   

   

  Treści programowe przedmiotu:

  Efekty kształcenia

  (symbol i numer)

  Tematyka

  E.W13 zna i potrafi rozróżnić podstawowe zespoły objawów neurologicznych

  E.U1 przeprowadza wywiad lekarski z pacjentem dorosłym

  E.U3 przeprowadza pełne i ukierunkowane badanie fizykalne pacjenta dorosłego

  E.U7 ocenia stan ogólny, stan przytomności i świadomości pacjenta;

  E.U13 ocenia i opisuje stan somatyczny i psychiczny pacjenta;

  E.U14 rozpoznaje stany bezpośredniego zagrożenia życia;

  Badanie nerwów czaszkowych

  Badanie kończyn górnych, tułowia i kończyn dolnych

  Badanie chorego nieprzytomnego

  Zespoły czuciowe i ruchowe

  Zespoły wynikające z uszkodzenia układów sterujących (pozapiramidowe i móżdżkowe)

  Zespoły złożone rdzeniowe i niezlokalizowane

   

  E.W14 zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania terapeutycznego w najczęstszych chorobach układu nerwowego, w tym:

  1. bólach głowy: migrenie, napięciowym bólu głowy i zespołach bólów głowy oraz neuralgii nerwu V,

  2. chorobach naczyniowych mózgu, w szczególności udarze mózgu,

  3. padaczce,

  4. zakażeniach układu nerwowego, w szczególności zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych, boreliozie, opryszczkowym zapaleniu mózgu, chorobach neurotransmisyjnych,

  5. otępieniach, w szczególności chorobie Alzheimera, otępieniu czołowym, otępieniu naczyniopochodnym i innych zespołach otępiennych,

  6. chorobach jąder podstawy, w szczególności chorobie Parkinsona,

  7. chorobach demielinizacyjnych, w szczególności stwardnieniu rozsianym,

  8. chorobach układu nerwowo–mięśniowego, w szczególności stwardnieniu bocznym zanikowym i rwie kulszowej,

  urazach czaszkowo–mózgowych, w szczególności wstrząśnieniu mózgu;

  E.W3 zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania terapeutycznego najczęstszych chorób dzieci:

  mózgowego porażenia dziecięcego, zapaleń mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych, padaczki

  E.U12 przeprowadza diagnostykę różnicową najczęstszych chorób osób dorosłych i dzieci;

  E.U16 planuje postępowanie diagnostyczne, terapeutyczne i profilaktyczne

  E.U17 przeprowadza analizę ewentualnych działań niepożądanych poszczególnych leków oraz interakcji między nimi

  E.U18 proponuje indywidualizację obowiązujących wytycznych terapeutycznych oraz inne metody leczenia wobec nieskuteczności albo przeciwwskazań do terapii standardowej

  E.U20 kwalifikuje pacjenta do leczenia domowego i szpitalnego;

  E.U32 potrafi planować konsultacje specjalistyczne

  E.U38 potrafi prowadzić dokumentację medyczną pacjenta

  Guzy mózgu i kanału kręgowego.

  Choroby naczyniowe układu nerwowego

  Padaczka i stany utraty przytomności z punktu widzenia neurologii

  Bóle głowy samoistne i objawowe.

  Choroby zwyrodnieniowe i metaboliczne mózgu

  Stwardnienie rozsiane.

  Choroby mięśni.

  Choroby zwyrodnieniowe rdzenia kręgowego

  Choroby obwodowego układu nerwowego.

  Zespoły korzeniowe podrażnieniowe.

   

  E.U30 asystuje przy przeprowadzeniu następujących procedur i zabiegów lekarskich:

  nakłuciu lędźwiowym

  Choroby zwyrodnieniowe rdzenia kręgowego

  Choroby obwodowego układu nerwowego.

  Zespoły korzeniowe podrażnieniowe.

   

  Literatura podstawowa:

  - Neurologia – podręcznik dla studentów medycyny – W. Kozubski, P.P. Liberski, 2006

  - Neurologia kliniczna dla lekarzy i studentów medycyny – R. Mazur, 2005

  Literatura uzupełniająca:

  - Neurologia Merritta – L. P. Rowland, 2004

  - Neurologia i Neurochirurgia - podręcznik ilustrowany – K. W. Lindsay i I. Bone (red. wyd. pol.

  W. Kozubski, 2006)

   

  Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia oraz forma i warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu:

   

  Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie zaliczeń wszystkich zajęć dydaktycznych przewidzianych w planie studiów.

  W przypadku nieobecności - obowiązek odrobienia zajęć po uprzednim uzgodnieniu z adiunktem d/s dydaktyki

  Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest zaliczenie obu semestrów.

  Egzamin teoretyczny pisemny – test jednokrotnego wyboru. Czas trwania egzaminu – 90 minut. Liczba pytań egzaminacyjnych 100. Punktacja – za każde pytanie 1 punkt.

  Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia:

  -na ocenę 3 (student osiągnął dany efekt w stopniu minimalnym, ale wystarczającym do zaliczenia) – 60%

  -na ocenę 3,5 (student osiągnął dany efekt w stopniu minimalnym, ale wystarczającym do zaliczenia i rokującym na dalszy rozwój) – 70%

  -na ocenę 4 ( student osiągnął dany efekt w stopniu świadczącym o pełnym zrozumieniu treści kształcenia) – 80%

  -na ocenę 4,5 (student osiągnął dany efekt w stopniu świadczącym o pełnym zrozumieniu treści kształcenia i ich internalizacji) – 90%

  -na ocenę 5 (student osiągnął dany efekt w stopniu zakładanym przez prowadzącego za optymalny dla danego kierunku kształcenia) – 95%.

   

   

  ………………………………………………………………………...

  (data i podpis osoby sporządzającej sylabus)

   

   

   

  …………………………………………………….. …………………………..

  (data i podpis kierownika jednostki prowadzącej zajęcia oraz koordynatora przedmiotu)