Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Regulamin Dydaktyczny Jednostki.
 • Ostatnia zmiana 29.09.2023 przez Zakład Farmakologii

  Regulamin Dydaktyczny Jednostki

  Regulamin Dydaktyczny Jednostki

  REGULAMIN DYDAKTYCZNY OBOWIĄZUJĄCY STUDENTÓW WYDZIAŁU LEKARSKIEGO Z ODDZIAŁEM STOMATOLOGII I ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM (KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY) NA ZAJĘCIACH PROWADZONYCH W ZAKŁADZIE FARMAKOLOGII UMB

  Rok akademicki 2023/2024
  Prawa i obowiązki studenta odbywającego zajęcia w Zakładzie Farmakologii reguluje regulamin studiów dostępny na stronie internetowej UMB:

  Organizacja zajęć:

  1. Zajęcia obowiązkowe (wykłady, ćwiczenia, kolokwia) są prowadzone według planu umieszczonego na tablicy ogłoszeń Zakładu Farmakologii i na stronie internetowej: www.umb.edu.pl/wl/zaklad-farmakologii

  2. Ćwiczenia odbywają się w salach ćwiczeniowych Zakładu Farmakologii.

  - Studenci ćwiczą w grupach dziekańskich podzielonych na podgrupy.
  - Okrycia wierzchnie należy zostawić w szatni

  - Na terenie Zakładu Farmakologii należy nosić obuwie ochronne

  - W czasie zajęć telefony powinny być wyłączone.

  3. Program ćwiczeń jest podzielony na 4 moduły, każdy moduł kończy kolokwium (test lub pytania otwarte z receptury).

  4. Do kolokwium przystępują studenci którzy nie mają nieusprawiedliwionych nieobecności. Warunkiem zaliczenia kolokwium jest uzyskanie 60% prawidłowych odpowiedzi. Niezaliczone kolokwium poprawiane jest jeden raz. Termin powinien być ustalony w ciągu 2 tygodni od ogłoszenia wyników.

  5. Nieobecności na ćwiczeniach i wykładach należy usprawiedliwić najpóźniej na następnych zajęciach i pozostawić w zakładzie kopię dokumentu (zwolnienie lekarskie, urlop dziekański itp.)

  6. Studenci, którzy nie zaliczyli ćwiczenia z powodu usprawiedliwionej nieobecności powinni odrobić ćwiczenie z inną grupą, a jeśli nie jest to możliwe, zaliczyć ćwiczenie w formie pisemnej u asystenta prowadzącego w ciągu 2 tygodni. Niezaliczone ćwiczenie poprawiane jest jeden raz.

  7. Nieobecności nieusprawiedliwione nie mogą być odrabiane

  8. Sprawdziany pisemne po sprawdzeniu i ocenieniu są udostępniane studentom.

  9. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest:

            -  obecność na wszystkich ćwiczeniach i seminariach
  - Zaliczenie receptury i 4 kolokwiów oraz wszystkich ćwiczeń
  10. Egzamin końcowy w formie testu odbędzie się w sesji letniej

  11. Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi.

  12. Na kolokwiach i egzaminie końcowym obowiązuje następująca skala ocen:
  < 60%  pozytywnych odpowiedzi lub punktów - ndst (2)

  60-69% dst (3)
  70-79% d.db (3,5)
  80-89% db (4)
  90-95% p.db (4,5)
  >96% - bdb (5)

  13. Wyniki kolokwiów i egzaminu końcowego zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń i opublikowane na stronie internetowej zakładu.

  Białystok, 2023-09-24